Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo cywilne cz. III (prawo spadkowe, rodzinne)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-PN5-5PSR
Kod Erasmus / ISCED: 10.005 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo cywilne cz. III (prawo spadkowe, rodzinne)
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 5L niestac.jednolite magisterskie studia prawnicze - przedmioty obowiązkowe
Pr. Niestac. 5 rok sem. ZIMOWY
Punkty ECTS i inne: 6.00 LUB 7.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Charakterystyka prawa spadkowego oraz prawa rodzinnego jako działów prawa cywilnego. Przedstawienie rozwiązań regulujących dziedziczenie ustawowe i testamentowe, problematykę nabycia spadku jak i odpowiedzialności za długi spadkowe, wspólności majątku spadkowego i działu spadku, zachowku i umów dotyczących spadku.

Przedstawienie problematyki rodziny w ujęciu społecznym i prawnym, zawarcia i ustania małżeństwa, ustrojów majątkowych małżeńskich, macierzyństwa i ojcostwa, alimentacji, opieki i kurateli.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - niestacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy.

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne i nauki prawne.

Rok studiów/sem. - rok V/sem. IX.

Wymagania wstępne - Prawo cywilne cz. I (część ogólna, prawo rzeczowe); Prawo cywilne cz. II (zobowiązania)

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 24 godziny wykładu (w tym 12 godz. realizowanych zdalnie w formie synchronicznej)

Metody dydaktyczne - wykład, konsultacje.

Punkty ECTS - 6.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 24 godz., przygotowanie do zajęć i egzaminu 75 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 49 godz., egzamin 2 godz. Razem: 150 godzin, co odpowiada 6 pkt ECTS

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 75 godzin, co odpowiada 3 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 75 godz., co odpowiada 3 pkt ECTS.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

E. Skowrońska - Bocian, Prawo spadkowe, Warszawa 2020

T. Smyczyński, Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa 2020

Literatura uzupełniająca:

J. Bieluk, Rozliczenia związane ze spadkiem. Powołanie do spadku, zachowek, odpowiedzialność za długi spadkowe, dział spadku. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism procesowych, Warszawa 2020

A. Doliwa, Prawo spadkowe, Warszawa 2012

P. Księżak, Prawo spadkowe, Warszawa 2017

A. Bieliński, M. Pannert, Prawo rodzinne, Warszawa 2019

J. Ignatowicz, M. Nazar, Prawo rodzinne, Warszawa 2016

Efekty uczenia się:

K_W03 Absolwent ma pogłębioną wiedzę na temat zasad i instytucji z zakresu prawa spadkowego i rodzinnego

K_W08 Absolwent zna i rozumie terminologię właściwą dla prawa spadkowego i rodzinnego

K_W10 Absolwent ma wiedzę o stosunkach prawnych z zakresu prawa spadkowego i rodzinnego i rządzących między nimi prawidłowości a także, w zależności od swoich zainteresowań, pogłębioną wiedzę na temat stosunków prawnych z zakresu prawa spadkowego i rodzinnego

K_U01 Absolwent potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia norm prawych z zakresu prawa spadkowego i rodzinnego oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami

K_U05 Absolwent sprawnie porusza się w systemie polskiego prawa, wykorzystuje normy z zakresu prawa spadkowego i rodzinnego do samodzielnego rozwiązywania konkretnych problemów; w zależności od własnych zainteresowań posiada rozszerzone umiejętności rozwiązywania skomplikowanych problemów praktycznych z zakresu prawa spadkowego i rodzinnego

K_U06 Absolwent wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów prawnych, spraw niejednoznacznych interpretacyjnie w zakresie prawa spadkowego i rodzinnego; potrafi wskazać możliwe rozwiązania, z zachowaniem norm etycznych

K_K02 Absolwent potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role

K_K03 Absolwent potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania

Metody i kryteria oceniania:

1. Egzamin jest dwuetapowy: etap I jest pisemny (test i kazusy); etap II jest ustny.

2. Wynik końcowy egzaminu stanowi sumę punktów uzyskanych na etapie I (pisemnym) i etapie II (ustnym).

3. Etap I (pisemny): czas trwania: do 90 minut, polega na rozwiązaniu testu składającego się z 40 pytań oraz na rozwiązaniu 3 kazusów. Za część pisemną student może uzyskać max. 100 pkt. Uzyskanie co najmniej 51% punktów możliwych do zdobycia na tym etapie stanowi warunek konieczny dopuszczenia studenta do etapu II. Niedopuszczenie lub nieprzystąpienie przez studenta do etapu II skutkuje końcową oceną niedostateczną za dane podejście (tzw. 1. termin).

4. Etap II (ustny) – polega na udzieleniu odpowiedzi na pytania sformułowane na podstawie listy zagadnień podanej studentom do wiadomości wcześniej. Liczba pytań zadanych danemu studentowi wynosi maksymalnie 4 pytania. Za część ustną student może uzyskać max. 100 pkt.

5. Końcowy wynik punktowy stanowi sumę punktów uzyskanych na etapie I (pisemnym) i etapie II (ustnym). Ogółem to max. 200 pkt.

6. Skala ocen końcowych:

0-101 pkt – ocena niedostateczna;

102-122 pkt – ocena dostateczna;

123-142 pkt – ocena dostateczna z plusem;

143-162 pkt – ocena dobra;

163-182 pkt – ocena dobra z plusem;

183-200 pkt – ocena bardzo dobra.

8. W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia końcowego egzaminu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia egzaminu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Michałowski
Prowadzący grup: Rafał Michałowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Pannert
Prowadzący grup: Maciej Pannert
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Pannert
Prowadzący grup: Maciej Pannert
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 34 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)