Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Projektowa metoda pracy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-PS5-1PAM Kod Erasmus / ISCED: 10.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Projektowa metoda pracy
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 5L stac.jednolite magisterskie studia prawnicze - przedmioty fakultatywne
PR.Stacj. 1 rok sem. Letni
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przekazanie studentom wiedzy z zakresu projektowej metody pracy, w tym w szczególności metod, narzędzi, w tym technik, pozyskiwania danych właściwych dla nauk prawnych, a także metod badawczych stosowanych w naukach prawnych. Ponadto celem jest także zapoznanie studentów z podstawową wiedzą na temat zarządzania projektami.

Pełny opis:

Profil studiów – ogólnoakademicki.

Forma studiów – stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu – do wyboru.

Dziedzina i dyscyplina nauki – nauki społeczne i nauki prawne (2,25 pkt ECTS) oraz nauki o komunikacji społecznej i mediach (0,75 pkt ECTS)

Rok studiów/semestr – rok I/sem. II.

Wymagania wstępne – brak.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć – 15 godzin konwersatorium.

Metody dydaktyczne – wykład konwersatoryjny, dyskusja dydaktyczna, metoda przypadków, metoda projektów, konsultacje.

Punkty ECTS – 3.

Bilans nakładu pracy studenta – udział w zajęciach 15 godz., przygotowanie do zajęć i zaliczenia 37,5 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 20,5 godz., zaliczenie 2 godz. Razem: 75 godz., co odpowiada 3 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe – nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godz., co odpowiada 1,5 pkt. ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godz., co odpowiada 1,5 pkt. ECTS.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. E. Babbie, Podstawy badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013

2. J. Stelmach, B. Brożek, Metody prawnicze: logika, analiza, argumentacja, hermeneutyka, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2006

3. P. Bajor, J. Fichna, M. Grabowski, B. Lis, M. Matuszewski, P. Oprocha, Jak napisać wniosek o finansowanie badań naukowych. Poradnik Rady Młodych Naukowców, Warszawa 2013, http://rmn.org.pl/images/PORADNIK%20RMN_v3.pdf

Literatura uzupełniająca:

1. Zarządzanie projektem europejskim, pod red. M. Trockiego i B. Gruczy, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007

2. T. Janus, Jak zdobyć granty na badania naukowe, UKSW, Warszawa 2018, https://bbn.uksw.edu.pl/sites/default/files/jak_zdobyc_granty_na_badania_naukowe.pdf

Efekty uczenia się:

WIEDZA. Po ukończeniu studiów jednolitych magisterskich na kierunku prawo absolwent:

KA7_WK6 - zna metody i narzędzia, w tym techniki, pozyskiwania danych właściwych dla nauk prawnych, metody badawcze stosowane w naukach prawnych

UMIEJĘTNOŚCI. Po ukończeniu studiów jednolitych magisterskich na kierunku prawo absolwent:

KA7_UW3 - umie wykorzystać wiedzę teoretyczną z poszczególnych dziedzin prawa

KA7_UU2 - dostrzega związki między zjawiskami prawnymi, a innymi zjawiskami kulturowymi i społecznymi

KOMPETENCJE SPOŁECZNE. Po ukończeniu studiów jednolitych magisterskich na kierunku prawo absolwent:

KA7_KO2 - umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych i potrafi przewidywać wielokierunkowe skutki społeczne swej działalności

KA7_KK2 - potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny

KA7_KO3 - potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia: projekt; ocena aktywności w trakcie zajęć; ocena efektów pracy zespołowej

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem dopuszczenia do końcowego zaliczenia konwersatorium jest nieprzekroczenie limitu jednej nieobecności na zajęciach. W przypadku opuszczenia przez studenta (z jakiejkolwiek przyczyny) więcej jednych zajęć, jest on zobowiązany do odrobienia nieobecności poprzez odpowiedź ustną na dyżurze lub pisemną drogą mailową z zakresu materiału, który był opracowywany na przedmiotowych zajęciach. Odrabianie nieobecności powinno nastąpić w terminie 2 tygodni od chwili ustania przyczyny nieobecności na zajęciach.

Zaliczenie na podstawie aktywnego udziału w zajęciach oraz wniosku projektowego przygotowanego przez studentów według wskazówek podanych przez prowadzącego.

Ocena zależna od poziomu przedstawionego wniosku projektowego. Skala ocen od 2 do 5.

Aktywny udział w zajęciach oraz praca w grupach może podnieść ocenę końcową z zaliczenia o maksymalnie 0,5 stopnia.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wioleta Hryniewicka-Filipkowska
Prowadzący grup: Wioleta Hryniewicka-Filipkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wioleta Hryniewicka-Filipkowska
Prowadzący grup: Wioleta Hryniewicka-Filipkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.