Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język niemiecki cz. IV

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-PS5-2LJN4
Kod Erasmus / ISCED: 10.002 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Język niemiecki cz. IV
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 5L stac.jednolite magisterskie studia prawnicze - lektoraty
PR.Stacj. 2 rok sem. Letni
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty
obowiązkowe
ogólnouniwersyteckie

Wymagania (lista przedmiotów):

Język niemiecki cz. IV 370-PS5-2LJN4

Założenia (lista przedmiotów):

Język niemiecki cz. IV 370-PS5-2LJN4

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem lektoratu języka niemieckiego jest przygotowanie studentów do posługiwania się językiem niemieckim w kontaktach z użytkownikami tego języka: specjalistami, jak również w komunikacji z osobami spoza grona specjalistów. Ważne są również ćwiczenia w zakresie przygotowania do wystąpień ustnych. Istotna jest też komunikacja interkulturowa, także wybrane zagadnienia i podstawowa terminologia z zakresu nauk prawniczych.

Pełny opis:

Kierunek: Prawo

Poziom kształcenia: jednolite magisterskie

Moduł 1: Język obcy

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Moduł: ogólnouczelniany

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina: nauki humanistyczne

Dyscyplina: Językoznawstwo

Rok studiów/ semestr: II rok studiów (semestr I, II)

Wymagania wstępne: znajomość języka ogólnego na poziomie B 1

Liczba godzin: 60 w formie lektoratów (po 30 godzin w semestrze zimowym i letnim)

Punkty ECTS: część I - 3 punkty, semestr zimowy

część II - 3 punkty, semestr letni

Bilans nakładu pracy studenta związany z zajęciami w semestrze I:

- udział w zajęciach 30 godz., przygotowanie do zajęć 37,5 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 7,5 godz.

Razem: 75 godzin, co odpowiada 3 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe w semestrze I:

- nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godz., co odpowiada 1,5 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godz., co odpowiada 1,5 pkt ECTS.

Zakłada się znajomość języka niemieckiego: struktur leksykalnych i gramatycznych umożliwiającą kontynuowanie nauki na poziomie B2.

Literatura:

Grabowska Małgorzata, Sychowska - Piotrkowicz Monika, Grundwortschatz Recht, Niemiecki dla prawników, Poltext 2016

Ganczar Maciej, Rogowska Barbara, Prawo. Język niemiecki, ćwiczenia i słownictwo specjalistyczne, Hueber 2019

Bęza Stanisław, Blickpunkt Wirtschaft. Niemiecki w ekonomii i biznesie. Poltext 2016

Bęza Stanisaw, Kleinschmidt Anke, Deutsch im Büro, korespondencja handlowa, biuro elektroniczne, raporty i prezentacje, rozmowy kwalifikacujne, listy intemcyjne. Poltext 2018

Kiefer Karl-Hubert, Der Letzte Schliff. Intensivtraining für polnische

Deutschlerner in Studium und Beruf. Ostatni szlif. Intensywny trening dla Polaków uczących się języka niemieckiego na studiach i w pracy, Poltext, 2013

D A CH Kursbuch zur Landeskunde, Klett, Stuttgart 2020

Koithan Ute, Schmitz Helen, Aspekte neu, Mittelstufe Deutsch, Lehrbuch, Arbeitsbuch B2, Klett 2018,

Koithan Ute, Schmitz Helen, Aspekte neu, Mittelstufe Deutsch, Lehrbuch, Arbeitsbuch B2+, Klett 2018,

Perlmann-Baume Michaela, Schwalb Susanne, Niveau B2+ Sicher! Deutsch als Fremdsprache, Kursbuch, Arbeitsbuch, Hueber Verlag, 2018

Chrapek Luisa, Kołsut Sławomira, Kotnowska Jolanta, Wielka gramatyka niemiecka z ćwiczeniami.

A1, A2, B1, B2, C1. Hallo Welt! Pons, LektorKlett, 2019

Niebrzydowska Bożena, Repetytorium leksykalno – tematyczne dla znających podstawy i średnio zaawansowanych, Edgard, 2015

Bęza Stanisław, Nowe repetytorium z gramatyki języka niemieckiego. Wydanie poszerzone

Efekty uczenia się:

NIE_KA7_UK1: Ma umiejętności językowe zgodnie z wymaganiami określonymi dla danego obszaru i poziomu kształcenia Polskiej Ramy Kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego; umiejętność słuchania i mówienia na poziomie C1, umiejętność czytania i pisania na poziomie B2.

NIE_KA7_UK3: Potrafi używać języka specjalistycznego i porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny ze specjalistami w zakresie prawa, jak i odbiorcami spoza grona specjalistów oraz skutecznie wykorzystywać tę umiejętności na rzecz własnego rozwoju.

NIE_KA7_UK4: Porozumiewa się z osobami z różnych środowisk, dialogowo rozwiązuje konflikty oraz tworzy dobrą atmosferę do komunikacji interpersonalnej.

NIE_KA7_KR2: Ustala obszary swojej pracy wymagające modyfikacji i ciągłego doskonalenia.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę po czwartym semestrze, egzamin pisemny i ustny po czwartym semestrze.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Lektorat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Poskrobko
Prowadzący grup: Barbara Poskrobko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Lektorat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Kuźmicz
Prowadzący grup: Artur Kuźmicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)