Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Global and national aspects of road safety

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-PS5-4ERABZ
Kod Erasmus / ISCED: 10.004 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Global and national aspects of road safety
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 5L stac.jednolite magisterskie studia prawnicze - przedmioty specjalizacyjne
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Skrócony opis:

Podczas wykladu zostaną omówione takie tematy jak:

1. prawne aspekty bezpieczeństwa w ruchu drogowym,

2. przyczyny i dynamika zdarzeń w ruchu drogowym,

3. liczba ofiar śmiertelnych i rannych w wyniku wpadków drogowych,

4. problematyka nietrzeźwych kierowców,

5. prewencja wypadków drogowych,

6. bezpieczeńśtwo w ruchu drogowym krajów UE.

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z prawnymi i kryminologicznymi aspektami wypadków drogowych.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - specjalizacyjny.

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina nauki prawne.

Rok studiów/sem. - rok IV/sem. II.

Wymagania wstępne - brak.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych - 16 godz. wykładu.

Metody dydaktyczne - metoda konwersatoryjna, konsultacje, dyskusja.

Punkty ECTS - 4.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 16 godz., przygotowanie do zajęć i egzaminu 50 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 34 godz. Razem: 100 godzin, co odpowiada 4 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 50 godzin, co odpowiada 2 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 50 godz., co odpowiada 2 pkt ECTS.

Literatura:

The Global status report on road safety 2018.

Milenko Čabarkapa, Road Safety: From Global to Local and Vice Versa, Cambridge Scholars Publishing.

Efekty uczenia się:

Wiedza, absolwent zna i rozumie:

KA6_WG1 - rozwiązania prawne i instytucjonalne dotyczące przestępczości

KA6_WG4 - podstawowe pojęcia i instytucje wybranych gałęzi prawa

KA6_WG7 - aspekty profilaktyki przestępczości i patologii społecznych

KA6_WK3 - powiązania kryminologii z innymi dziecinami i dyscyplinami nauki

Umiejętności, absolwent potrafi:

KA6_UW2 - formułować i rozwiązywać złożone oraz nietypowe problemy związane procesami prawn-społeczno-polityczno-ekonomicznymi

KA6_UK3 - komunikować się z użyciem specjalistycznej terminologii z zakresu prawa

KA6_UO2 - planować i organizować prace indywidualną oraz w ramach udziału w zespole (także o charakterze interdyscyplinarnym)

KA6_UU2 - samodzielnie uzupełniać nabytą wiedzę i umiejętności, a także rozwijać je interdyscyplinarnie

Kompetencje społeczne, absolwent jest gotów do:

KA6_KR1 - przestrzegania zasad etyki zawodowej i wymagania tego od innych, a także dbać o dorobek i tradycje zawodu

Metody i kryteria oceniania:

Obecność i aktywność na zajęciach, prezentacja.

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia egzaminu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Emilia Jurgielewicz-Delegacz
Prowadzący grup: Marta Dąbrowska, Emilia Jurgielewicz-Delegacz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)