Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Contemporary Political Systems

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-PS5-4ERACP
Kod Erasmus / ISCED: 10.004 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Contemporary Political Systems
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 5L stac.jednolite magisterskie studia prawnicze - przedmioty specjalizacyjne
ERASMUS sem.Letni
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
specjalizacyjne

Założenia (opisowo):

Celem tego kursu jest zapoznanie studentów z głównymi cechami systemów politycznych wybranych krajów. Pierwsza część koncentruje się na typach i cechach reżimów politycznych, takich jak demokracja, autorytaryzm i totalitaryzm. Kurs bada typologię głównych systemów rządowych. Druga część dotyczy poszczególnych krajów zachodnich i poświęcona jest analizie historii prawa konstytucyjnego, reżimu politycznego, relacji między władzami itp. Omawia także reżimy polityczne w Rosji i na Białorusi - krajach dalekich od standardów demokratycznych.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

nabycie wiedzy z zakresu wprowadzenia do współczesnych systemów politycznych. Przyswojenie wiedzy na temat podziału systemów politycznych oraz ustrojów państwowych wybranych krajów.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - fakultatywny.

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne i nauki prawne.

Rok studiów/sem. - rok IV/sem. VIII

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 30 godzin wykładu

Metody dydaktyczne – wykład, konsultacje, dyskusja.

Punkty ECTS - 6.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 15 godz., przygotowanie do zajęć i egzaminu (w tym 15 godz. e-learningu) 75 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 58 godz., egzamin – 2 godz. Razem: 150 godzin, co odpowiada 3 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 75 godzin, co odpowiada 3 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 75 godz., co odpowiada 3 pkt ECTS.

Literatura:

1. A. Bebler, J. Seroka (eds.) , Contemporary Political Systems. Classifications and Typologies, London 1990.

2. R. Dahl, Democracy and its critics, Yale University Press 1989.

3. J. Schumpeter, Capitalism, Socialism and Democracy, New York 1950.

4. A. Lijphart, “Unequal Participation: Democracy’s Unresolved Dilemma.” American Political Science Review 1997, vol 91(1), pp. 1-14.

5. G. O’Donnell, “Delegative Democracy.” Journal of Democracy 1994, vol. 5(1), pp. 55-69.

6. J.T. Ishyiama, M. Breuning (eds.), 21 century Political Science. A Reference Handbook, Sage 2011.

7. J.S. Dryzek, B. Honig, A. Phillips (eds.), The Oxford Handbook of Political Theory, Oxford University Press 2006.

8. K.E. Whittington, R.D. Kelemen, G.A. Calderia (eds.), The Oxford Handbook of Law and Politics, Oxford University Press 2008.

9. R.E. Goodin, H.-D. Klingemann (eds.), A New Handbook of Political Science, Oxford University Press.

10. J.N. Druckman, D.P. Green, J.H. Kuklinsk,i A. Lupia (eds.), Cambridge Handbook of Experimental Political Science, Cambridge University Press 2011.

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent:

K_W03 - ma podstawową wiedzę o funkcjach organów publicznych i innych instytucji społeczno-politycznych, a w szczególności o ich istotnych elementach, takich jak organizacja i kompetencje oraz ewolucja historyczna.

K_W04 - ma podstawową wiedzę z zakresu relacji władz publicznych z instytucjami społecznymi w skali krajowej i międzynarodowej

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent:

K_UO8 – analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów i proponuje odpowiednie rozwiązania w tym zakresie w oparciu m.in. o regulacje prawne.

K_UO9 – posiada umiejętność samodzielnego rozumienia i analizowania zjawisk społecznych, w tym zmian zachodzących w systemie prawnym

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent:

K_KO1 – rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

K_KO5 - potrafi uczestniczyć w przygotowaniu projektu społecznego, uwzględniając aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne

Metody i kryteria oceniania:

test wielokrotnego wyboru lub zdalnie na platformie EduPortal, zaliczenie poprzez pracę na zaliczenie (prezentacja w trakcie zajęć)

W zależności od obowiązujących regulacji, zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia końcowego lub egzaminu końcowego lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub odpowiedź ustna.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamila Bezubik, Michał Ożóg
Prowadzący grup: Michał Ożóg
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Czeczot
Prowadzący grup: Piotr Czeczot
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty
obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The aim of this course is to familiarize students with the main features of the political systems of selected countries.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

The first part focuses on the types and characteristics of political regimes, such as democracy, authoritarianism and totalitarianism. The course examines the typology of major government systems. The second part concerns individual Western countries and is devoted to the analysis of the history of constitutional law, political regime, relations between authorities, etc. It also discusses the political regimes in Russia and Belarus - countries far from democratic standards.

Literatura: (tylko po angielsku)

1. A. Bebler, J. Seroka (eds.) , Contemporary Political Systems. Classifications and Typologies, London 1990.

2. R. Dahl, Democracy and its critics, Yale University Press 1989.

3. J. Schumpeter, Capitalism, Socialism and Democracy, New York 1950.

4. A. Lijphart, “Unequal Participation: Democracy’s Unresolved Dilemma.” American Political Science Review 1997, vol 91(1), pp. 1-14.

5. G. O’Donnell, “Delegative Democracy.” Journal of Democracy 1994, vol. 5(1), pp. 55-69.

6. J.T. Ishyiama, M. Breuning (eds.), 21 century Political Science. A Reference Handbook, Sage 2011.

7. J.S. Dryzek, B. Honig, A. Phillips (eds.), The Oxford Handbook of Political Theory, Oxford University Press 2006.

8. K.E. Whittington, R.D. Kelemen, G.A. Calderia (eds.), The Oxford Handbook of Law and Politics, Oxford University Press 2008.

9. R.E. Goodin, H.-D. Klingemann (eds.), A New Handbook of Political Science, Oxford University Press.

10. J.N. Druckman, D.P. Green, J.H. Kuklinski, A. Lupia (eds.), Cambridge Handbook of Experimental Political Science, Cambridge University Press 2011.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty
obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The aim of this course is to familiarize students with the main features of the political systems of selected countries.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

The first part focuses on the types and characteristics of political regimes, such as democracy, authoritarianism and totalitarianism. The course examines the typology of major government systems. The second part concerns individual Western countries and is devoted to the analysis of the history of constitutional law, political regime, relations between authorities, etc. It also discusses the political regimes in Russia and Belarus - countries far from democratic standards.

Literatura: (tylko po angielsku)

1. A. Bebler, J. Seroka (eds.) , Contemporary Political Systems. Classifications and Typologies, London 1990.

2. R. Dahl, Democracy and its critics, Yale University Press 1989.

3. J. Schumpeter, Capitalism, Socialism and Democracy, New York 1950.

4. A. Lijphart, “Unequal Participation: Democracy’s Unresolved Dilemma.” American Political Science Review 1997, vol 91(1), pp. 1-14.

5. G. O’Donnell, “Delegative Democracy.” Journal of Democracy 1994, vol. 5(1), pp. 55-69.

6. J.T. Ishyiama, M. Breuning (eds.), 21 century Political Science. A Reference Handbook, Sage 2011.

7. J.S. Dryzek, B. Honig, A. Phillips (eds.), The Oxford Handbook of Political Theory, Oxford University Press 2006.

8. K.E. Whittington, R.D. Kelemen, G.A. Calderia (eds.), The Oxford Handbook of Law and Politics, Oxford University Press 2008.

9. R.E. Goodin, H.-D. Klingemann (eds.), A New Handbook of Political Science, Oxford University Press.

10. J.N. Druckman, D.P. Green, J.H. Kuklinski, A. Lupia (eds.), Cambridge Handbook of Experimental Political Science, Cambridge University Press 2011.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)