Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kryminologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-PS5-4KRY
Kod Erasmus / ISCED: 10.004 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Kryminologia
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 5L stac.jednolite magisterskie studia prawnicze - przedmioty obowiązkowe
PR.Stacj. 4 rok sem. Letni
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Przedstawienie wiedzy z zakresu kryminologii, w tym w szczególności omówienie przedmiotu kryminologii, metod badań kryminologicznych, źródeł informacji o przestępczości, genezy przestępczości w ujęciu doktryn kryminologicznych, charakterystyki przestępczości w Polsce, etiologii i determinantów przestępczości, aspektu zapobiegania przestępczości oraz roli państwa i społeczeństwa w tym zakresie, a także źródeł poznawania obrazu przestępczości wraz z ukazaniem specyfiki kryminologii na tle innych nauk i jej współczesnych problemów.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina nauki prawne

Rok studiów/sem. - rok IV/sem. VIII

Wymagania wstępne - brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 40 godzin konwersatorium (w tym 20 godz. zdalnych asynchronicznych)

Metody dydaktyczne – konwersatorium, dyskusja moderowana, metoda pokazu, dyskusja moderowana

Punkty ECTS - 3

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 40 godz. (w tym 20 godz. zdalnych asynchronicznych), przygotowanie do zajęć i zaliczenia 37,5 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 17,5 godz. Razem: 75 godz., co odpowiada 3 pkt ECTS. - grupy 1-6

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godzin, co odpowiada 1,5 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godz., co odpowiada 1,5 pkt ECTS. - grupy 1-6

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 40 godz., przygotowanie do zajęć i zaliczenia 75 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 35 godz.. Razem: 75 godz., co odpowiada 3 pkt ECTS. - grupa 7.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 75 godzin, co odpowiada 3 pkt ECTS. - grupa 7.

Literatura:

E. W. Pływaczewski, S. Redo, E.M. Guzik-Makaruk, K. Laskowska, , W. Filipkowski, E. Glińska, E. Jurgielewicz-Delegacz, M. Perkowska, Kryminologia. Stan i perspektywy rozwoju, Warszawa 2019

B. Hołyst, Kryminologia, Warszawa 2022

J. Widacki, W. Dadak, M. Grzyb, A. Szuba-Boroń, Kryminologia : zarys systemu, Warszawa 2022

J. Błachut, A. Gaberle, K. Krajewski, Kryminologia, Gdańsk 2007

M. Iwański, A. Papierz, M. Stożek, K. Bułat, P. Czarniak, A. Gorzelak, K., Grabowski, M. Grzyb, P. Jakubek, J. Jodłowski, M. Małek, S., Młodawska-Mąsior, Kryminologia. Repetytorium, Warszawa 2012

M. Kuć, Kryminologia, Warszawa 2013

A. Siemaszko (red.), Geografia występku i strachu, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2008

A. Siemaszko, B. Gruszczyńska, M. Marczewski, Atlas przestępczości 5, Warszawa 2015

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent zna i rozumie:

- zna metody i narzędzia, w tym techniki, pozyskiwania danych właściwych dla nauk prawnych, metody badawcze stosowane w naukach prawnych - KA7_WK6;

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent potrafi:

- umie wykorzystać wiedzę teoretyczną z poszczególnych dziedzin prawa - KA7_UW3;

- dostrzega związki między zjawiskami prawnymi, a innymi zjawiskami kulturowymi i społecznymi - KA7_UU2;

KOMPTETENCJE SPOŁECZNE, absolwent jest gotów do:

- potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role - KA6_KR1;

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie grupy 1-3

przygotowanie i wygłoszenie prezentacji

wykonanie zadań e-learningowych

aktywność na zajęciach

Zaliczenie grupy 4-6

przygotowanie i wygłoszenie prezentacji lub zaliczenie pisemne

wykonanie prac domowych

aktywność na zajęciach

Zaliczenie grupa 7:

przygotowanie i wygłoszenie prezentacji

aktywność na zajęciach

W zależności od obowiązujących regulacji, zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia końcowego przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Dąbrowska, Marta Dzieniszewska, Katarzyna Laskowska, Aleksandra Stachelska, Emilia Truskolaska
Prowadzący grup: Marta Dąbrowska, Marta Dzieniszewska, Aleksandra Stachelska, Emilia Truskolaska, Ewelina Wojewoda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Dzieniszewska, Katarzyna Laskowska, Justyna Omeljaniuk, Ewelina Wojewoda
Prowadzący grup: Marta Dąbrowska, Marta Dzieniszewska, Justyna Omeljaniuk, Ewelina Wojewoda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Dąbrowska, Justyna Omeljaniuk, Emilia Truskolaska
Prowadzący grup: Marta Dąbrowska, Justyna Omeljaniuk, Emilia Truskolaska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)