Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Proseminarium - Prawo podatkowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-PS5-4PROFP Kod Erasmus / ISCED: 10.004 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Proseminarium - Prawo podatkowe
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 5L stac.jednolite magisterskie studia prawnicze - seminaria
PR.Stacj. 4 rok sem. Zimowy
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 8.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
proseminaria magisterskie

Założenia (opisowo):

Zajęcia stworzone z myślą o studentach, którzy chcieliby pogłębiać swoją wiedzę z zakresu prawa podatkowego. O kolejności przyjęcia decyduje więc ocena z przedmiotu Prawo podatkowe.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem proseminarium jest przygotowanie do napisana pracy magisterskiej polegające w szczególności na:

a) poznaniu zasad pisania prac magisterskich

b) poznaniu rodzajów prac magisterskich,

c) zapoznanie się z czasopismami z zakresu prawa podatkowego, które mogą być wykorzystane w pisaniu pracy

d) przygotowanie propozycji tematów pracy magisterskiej

e) przygotowanie planu pracy wraz z wykazem literatury

Pełny opis:

profil studiów - ogólnoakademicki

forma studiów - stacjonarne

rodzaj przedmiotu - obowiązkowy

dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne i nauki prawne

rok studiów/semestr - IVr./7 sem.

wymagania wstępne - brak

liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 26 (proseminarium)

metody dydaktyczne - proseminarium, konsultacje

punkty ECTS - 4

Bilans nakładu pracy studenta – udział w zajęciach 26 godz., przygotowanie do zajęć i egzaminu 39 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 35 godz. Razem: 100 godzin, co odpowiada 4 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe – nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 50 godzin, co odpowiada 2,0 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 50 godz., co odpowiada 2,0 pkt ECTS

Literatura:

- A. Pułło, Prace magisterskie i licencjackie. Wskazówki dla studentów, Warszawa 2003,

- E. Ruśkowski (red.), Prace licencjackie i magisterskie z finansów publicznych i prawa podatkowego, Siedlce 2002,

- H. Lelusz, M. Kowalewski, R. Lasmanowicz, Metodyka pisania prac dyplomowych o tematyce ekonomicznej, Olsztyn 2000,

-W. P. Zaczyński, Poradnik autora prac seminaryjnych, dyplomowych i magisterskich, Warszawa 1995

Efekty uczenia się:

Wiedza, absolwent:

K_W08 - student zna i rozumie terminologię właściwą dla poszczególnych dyscyplin prawa

K_W12 - student zna metody i narzędzia, w tym techniki, pozyskiwania danych właściwych dla nauk prawnych, metody badawcze stosowane w naukach prawnych

K_W13 - student zna i rozumie pojęcia i zasady z zakresu prawa własności intelektualnej; rozumie konieczność należytej ochrony własności intelektualnej i zarządzania jej zasobami

Umiejętności, absolwent:

K_U04 - student rozumie i potrafi dokonać samodzielnej analizy przyczyn i przebiegu zmian zachodzących w prawie; poddaje merytorycznej ocenie wybrane regulacje, wykorzystując metody badawcze stosowane w naukach prawnych

K_U06 - student wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów prawnych, spraw niejednoznacznych interpretacyjnie; potrafi wskazać możliwe rozwiązania, z zachowaniem norm etycznych

K_U07 - student potrafi prognozować zmiany w prawie, wykorzystując metody badawcze stosowane w naukach prawnych

K_U09 - student posiada pogłębioną umiejętność przygotowywania wystąpień ustnych dotyczących materii prawnej oraz zagadnień z pogranicza prawa i wybranych innych dziedzin nauki, wykorzystując przy tym zdobytą wiedzę teoretyczną, korzystając z materiałów pozyskanych samodzielnie

Kompetencje społeczne, absolwent:

K_K03 - student potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach, wybór tematu pracy wraz z wykazem literatury.

W zależności od sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia końcowego przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 26 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Dowgier, Leonard Etel
Prowadzący grup: Rafał Dowgier, Leonard Etel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 26 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leonard Etel
Prowadzący grup: Leonard Etel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
proseminaria magisterskie

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Celem proseminarium jest przygotowanie do napisana pracy magisterskiej polegające w szczególności na:

a) poznaniu zasad pisania prac magisterskich

b) poznaniu rodzajów prac magisterskich,

c) zapoznanie się z czasopismami z zakresu prawa podatkowego, które mogą być wykorzystane w pisaniu pracy

d) przygotowanie propozycji tematów pracy magisterskiej

e) przygotowanie planu pracy wraz z wykazem literatury

Pełny opis:

profil studiów - ogólnoakademicki

forma studiów - stacjonarne

rodzaj przedmiotu - obowiązkowy

dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne i nauki prawne

rok studiów/semestr - IVr./7 sem.

wymagania wstępne - brak

liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 26 (proseminarium)

metody dydaktyczne - proseminarium, konsultacje

punkty ECTS - 4

Bilans nakładu pracy studenta – udział w zajęciach 26 godz., przygotowanie do zajęć i egzaminu 39 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 35 godz. Razem: 100 godzin, co odpowiada 4 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe – nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 50 godzin, co odpowiada 2,0 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 50 godz., co odpowiada 2,0 pkt ECTS

Literatura:

- A. Pułło, Prace magisterskie i licencjackie. Wskazówki dla studentów, Warszawa 2003,

- E. Ruśkowski (red.), Prace licencjackie i magisterskie z finansów publicznych i prawa podatkowego, Siedlce 2002,

- H. Lelusz, M. Kowalewski, R. Lasmanowicz, Metodyka pisania prac dyplomowych o tematyce ekonomicznej, Olsztyn 2000,

-W. P. Zaczyński, Poradnik autora prac seminaryjnych, dyplomowych i magisterskich, Warszawa 1995

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leonard Etel
Prowadzący grup: Leonard Etel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.