Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Proseminarium - Prawo handlowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-PS5-4PROPHA
Kod Erasmus / ISCED: 10.004 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Proseminarium - Prawo handlowe
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 5L stac.jednolite magisterskie studia prawnicze - seminaria
Punkty ECTS i inne: 8.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

proseminaria magisterskie

Skrócony opis:

Proseminarium ma na celu zapoznanie studentów z zasadami pisania prac magisterskich. W związku z tym konieczne jest: 1) przybliżenie studentom poszczególnych obszarów prawa cywilnego, które mogłyby się stać przedmiotem analizy w ramach pracy magisterskiej; 2) przedstawienie zasad formalnych związanych z przygotowywaniem pracy magisterskiej, w szczególności struktury i układu pracy oraz zasad sporządzania odsyłaczy; 3) zapoznanie studentów z zasadami pisania prac naukowych w kontekście wymogów autorskoprawnych.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - proseminarium.

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina nauki prawne

Rok/semestr studiów - rok IV, VII semestr.

Wymagania wstępne - brak.

Liczba punktów ECTS - 8.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 30 godzin proseminarium.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach - 30 godzin, przygotowanie do zajęć - 100 godzin, udział w konsultacjach - 70 godziny. Razem: 200 godzin, co odpowiada 8 punktom ECTS

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 100 godzin, co odpowiada 4,0 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 100 godz., co odpowiada 4,0 pkt ECTS.

Literatura:

R. Zenderowski, Praca magisterska, licencjat: krótki przewodnik po metodologii pisania i obrony pracy dyplomowej, Warszawa 2009

L. Kozioł, Z. Muszyński, Kompendium wiedzy o technice przygotowywania pracy dyplomowej, Toruń 2008

J.W. Wołpiuk, Jak napisać pracę dyplomową? Prawo publiczne. Przewodnik metodyczny pisania prac dyplomowych (licencjackich i magisterskich), Warszawa 2007,

A. Pułło, Prace magisterskie i licencjackie: wskazówki dla studentów, Warszawa 2006

R. Zenderowski, Praca magisterska. Jak pisać i obronić? Wskazówki metodologiczne, Warszawa 2004,

S. Urban, Jak napisać dobrą pracę magisterską?, Wrocław 2003

B. Wierzbicki (red.), Praca magisterska od irytacji do satysfakcji, Białystok 2001

J. Boć, Jak pisać pracę magisterską, Wrocław 2001

Efekty uczenia się:

KA7_WK3 - zna i rozumie terminologię właściwą dla poszczególnych

dyscyplin prawa.

KA7_WK6 - zna metody i narzędzia, w tym techniki, pozyskiwania

danych właściwych dla nauk prawnych, metody badawcze

stosowane w naukach prawnych.

KA7_WK7 - zna i rozumie pojęcia i zasady z zakresu prawa własności

intelektualnej; rozumie konieczność należytej ochrony

własności intelektualnej i zarządzania jej zasobami.

KA7_UU1 - rozumie i potrafi dokonać samodzielnej analizy przyczyn

i przebiegu zmian zachodzących w prawie; poddaje

merytorycznej ocenie wybrane regulacje, wykorzystując

metody badawcze stosowane w naukach prawnych.

KA7_UW4 - wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów

prawnych, spraw niejednoznacznych interpretacyjnie;

potrafi wskazać możliwe rozwiązania,

z zachowaniem norm etycznych.

KA7_UO2 - potrafi prognozować zmiany w prawie, wykorzystując

metody badawcze stosowane w naukach prawnych.

KA7_UK1 - posiada pogłębioną umiejętność przygotowywania

wystąpień ustnych dotyczących materii prawnej

oraz zagadnień z pogranicza prawa i wybranych innych

dziedzin nauki, wykorzystując przy tym zdobytą wiedzę

teoretyczną, korzystając z materiałów pozyskanych

samodzielnie.

KA7_KK1 - potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji

określonego przez siebie lub innych zadania.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena referatów, dyskusji, analizy aktualnego orzecznictwa oraz poglądów doktryny w zakresie tematyki prac magisterskich przygotowywanych przez seminarzystów, pracy w grupach. Ocena wymaganych materiałów, tj. tematu pracy magisterskiej, spisu treści, bibliografii i orzecznictwa sądowego pod kątem poprawności formalnej, językowej, logicznej i możliwości zrealizowania tematu. Zakres ocen od 2 do 5.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Malarewicz-Jakubów
Prowadzący grup: Agnieszka Malarewicz-Jakubów
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)