Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmiot specjalizacyjny - Czynności operacyjno-rozpoznawcze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-PS5-4PSPEP
Kod Erasmus / ISCED: 10.004 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przedmiot specjalizacyjny - Czynności operacyjno-rozpoznawcze
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 5L stac.jednolite magisterskie studia prawnicze - przedmioty specjalizacyjne
PR.Stacj. 4 rok sem. Zimowy
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Założenia (opisowo):

W trakcie zajęć student pozyska wiedzę na temat zagadnień związanych z podstawowymi czynnościami pozaprocesowymi towarzyszącymi pracy wykrywczej, w tym czynnościami prowadzonymi przez organa dochodzeniowo-śledcze. W ramach przedmiotu omówione zostają m.in. zagadnienia metod pracy policyjnej wykonywanej obok czynności procesowych. Zajęcia poświęcone są przybliżeniu problematyki działań operacyjno-rozpoznawczych. Rozpoczyna je kwestia pojęcia i źródeł pierwszych informacji o zdarzeniu. Analizowane są zasady sprawdzania informacji. Szczegółowo omawiane są metody i formy pracy operacyjnej oraz niekonwencjonalne źródła informacji w kryminalistyce. Słuchaczom przybliżona zostaje problematyka zasad planowania postępowania przygotowawczego i pierwsze czynności na miejscu zdarzenia. Przedstawione zostanie problematyka pozyskania informacji z naruszenie warunków poszczególnych czynności operacyjno-rozpoznawczych. Poddane analizie zostanie orzecznictwo sądów polskich oraz ETPCz.

Skrócony opis:

Zapoznanie studenta z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi problematyki stosowania czynności operacyjno – rozpoznawczych przez poszczególne organy. W ramach przedmiotu uwaga zostanie skoncentrowana na pojęci uczynności operacyjno-rozpoznawczych, formach i metodach ich przeprowadzenia, a także kontroli operacyjnej prowadzonej na podstawie przepisów Kodeksu postępowania karnego. W trakcie wykładu zostanie przedstawiona problematyka czynności operacyjno – rozpoznawczych w świetle uwarunkowań konstytucyjnych oraz wynikających z orzecznictwa TK i ETPCz. Ukazanie zagadnień związanych z zakresem i granicami dopuszczalności dowodowego wykorzystania uzyskanych operacyjnie materiałów, w szczególności w sytuacjach, gdy uzyskano je w sposób sprzeczny z prawem bądź gdy uzyskano je co prawda w sposób zgodny z prawem, lecz sprzeczny zawartymi w Kodeksie postępowania karnego zakazami i ograniczeniami dowodowymi.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - nieobowiązkowy.

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne i nauki prawne.

Rok studiów/sem. - rok IV/sem.VII.

Wymagania wstępne - brak.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych - 15 godzin.

Metody dydaktyczne - wykład, analiza aktów prawnych, analiza orzecznictwa, konsultacje.

Punkty ECTS - 3.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 15 godz., przygotowanie do zajęć i zaliczenia 37,5 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 22,5 godz. Razem: 75 godzin, co odpowiada 3 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godzin, co odpowiada 1,5 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godz., co odpowiada 1,5 pkt ECTS.

Literatura:

Literatura podstawowa:

D. Szumiło-Kulczycka, Czynności operacyjno-rozpoznawcze i ich relacje do procesu karnego, Warszawa 2012;

A. Taracha, Czynności operacyjno-rozpoznawcze, aspekty kryminalistyczne i prawnodowodowe, Lublin 2006

Literatura uzupełniająca:

M. Bożek, Charakterystyka ustawowych uprawnień operacyjnych służb specjalnych, Rocznik Administracji Publicznej 2015, nr 1, s. 18-47

J. Konieczny (red.), Analiza informacji w służbach policyjnych i specjalnych, Warszawa 2012.

Chrabkowski M., Metody pracy operacyjnej, [w:] Przestępczość zorganizowana. Fenomen. Współczesne zagrożenia. Zwalczanie. Ujęcie praktyczne, red. W. Jasiński, W. Mądrzejowski, K. Wiciak, Szczytno 2013, s. 487-527.

Chlebowicz P., Filipkowski W., Analiza kryminalna. Aspekty kryminalistyczne i prawnodowodowe, Warszawa 2011.

Gołębiewski J., Praca operacyjna w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej, Warszawa 2008.

Horosiewicz K., Współpraca z osobowymi źródłami informacji, Warszawa 2015.

Kudła J., Kosmaty P., Ryzyko w czynnościach operacyjno-rozpoznawczych Policji. Aspekty kryminalistyczne i prawnodowodowe, Warszawa 2013.

Kaucz A., Kiedrowicz M., Skinder-Pik M., Gromadzenie i przetwarzanie danych mających związek ze zwalczaniem przestępczości finansowej. Zasady dostępu, ograniczenia prawne, Warszawa 2016.

S. Michalik, O służbach specjalnych w brytyjskim parlamencie: dzieje parlamentarnej kontroli służb specjalnych w Wielkiej Brytanii (1909-1994), Warszawa 2005;

G. Szych, Kontrola operacyjna w polskim prawie antyterrorystycznym, Studenckie Zeszyty Naukowe UMCS 2018, nr 39, s. 77-95

J. Widacki, Kryminalistyka, Warszawa 2012.

A. Żebrowski, Ewolucja polskich służb specjalnych, Wybrane obszary walki informacyjnej (wywiad i kontrwywiad w latach 1989-1993), Kraków 2005;

Efekty uczenia się:

Wiedza, absolwent zna i rozumie:

- ma pogłębioną wiedzę na temat zasad i instytucji z zakresu prawa karnego, cywilnego, administracyjnego, konstytucyjnego oraz procedur sądowych i administracyjnyc- KA7_WG3,

- zna i rozumie terminologię właściwą dla poszczególnych dyscyplin prawa- KA7_WK3

Umiejętności, absolwent potrafi:

- potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ramach określonej dziedziny prawa, - KA7_UW1,

- sprawnie porusza się w systemie polskiego prawa, wykorzystuje normy poszczególnych dziedzin prawa do samodzielnego rozwiązywania konkretnych problemów; w zależności od własnych zainteresowań (wybranych przedmiotów specjalizacyjnych) posiada rozszerzone umiejętności rozwiązywania skomplikowanych problemów praktycznych z zakresu określonej dziedziny prawa- KA7_UO1.

Kompetencje społeczne, absolwent jest gotów do:

- prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu- KA7_KK2

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny na podstawie treści wykładu oraz z uwzględnieniem materiału przesłanego w e-learningu. Egzamin obejmuje udzielenie odpowiedzi na trzy pytania w postaci opisowej.

Czas trwania zaliczenia - 30 min. Minimalna liczba punktów niezbędna do otrzymania oceny dostatecznej wynosi 8 punktów. Maksymalna liczba punktów 15.

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia egzaminu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Boratyńska
Prowadzący grup: Katarzyna Boratyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Sakowicz
Prowadzący grup: Andrzej Sakowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Sakowicz
Prowadzący grup: Andrzej Sakowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)