Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmiot specjalizacyjny - Ochrona praw podatnika

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-PS5-4PSPHW
Kod Erasmus / ISCED: 10.004 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Przedmiot specjalizacyjny - Ochrona praw podatnika
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 5L stac.jednolite magisterskie studia prawnicze - przedmioty specjalizacyjne
PR.Stacj. 4 rok sem. Zimowy
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Założenia (opisowo):

Dla zrozumienia materiału studenci powinni posiadać wiedzę z zakresu prawa podatkowego, podstaw i teorii prawa, terminologii prawniczej, prawa finansowego, administracyjnego, konstytucyjnego, cywilnego oraz handlowego.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem zajęć jest wspólna ze studentami analiza wybranych zagadnień ochrony praw podatnika. W trakcie zajęć omawiane są regulacje prawne normujące zasady i zakres ochrony, ale przede wszystkim analizowana jest treść wybranych wyroków sądowych, wystąpień RPO i RMiŚP oraz pism MF i dokumentów KAS mających znaczenie dla standardów ochrony w Polsce. Studenci rozwiązują zadania w przedmiotowym zakresie, uczą się tworzenia pism (skarga konstytucyjna, wnioski do RPO i RMiŚP i organów KAS).

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki,

Forma studiów: studia stacjonarne,

Rodzaj przedmiotu: specjalizacyjny,

Dziedzina i dyscyplina nauki: Nauki społeczne - nauki prawne

Rok studiów/semestr: rok IV/semestr VII

Wymagania wstępne - brak

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 15 godzin konwersatorium (w tym: 8 godzin synchronicznych)

Metody dydaktyczne:

Zajęcia prowadzone są w formie konwersatorium, co determinuje wykorzystywane metody dydaktyczne. Przedstawianie zagadnień w formie prelekcji ograniczone jest do niezbędnego minimum, umożliwiającego wprowadzenie w temat zajęć. Uczestnicy zajęć powinni być wstępnie przygotowani do zajęć poprzez przeczytanie zalecanej literatury, zapoznanie się z treścią regulacji prawnych, treścią wybranych orzeczeń i wystąpień.

Podczas konwersatorium studenci przede wszystkim rozpatrują (ustnie lub pisemnie) podawane im przez prowadzącego sytuacje i proponują możliwe warianty rozwiązań (z koniecznością ich argumentacji) i sporządzają projekty pism.

Punkty ECTS: 3,

Bilans nakładu pracy studenta - rodzaj aktywności i liczba godzin:

- Udział w konwersatoriach - 15 godz. (w tym 7 godzin zdalnych synchroniczych),

- Przygotowanie do zajęć - 37,5 godz.,

- Udział w konsultacjach związanych z zajęciami - 22,5 godz.,

Łącznie: 75 godz.

Wskaźniki ilościowe: nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- liczba godzin wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela - 37,5 godz. co odpowiada 1,5 pkt ETCS,

- liczba godzin nie wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela - 37,5 godz, co odpowiada 1,5 pkt ETCS

Literatura:

Zalecana literatura podstawowa:

1. Czapska J., Woltanowski P., Kosińska R., Protection of rights of taxpayers that are not defined as physical persons in Poland, w: E. Lotko, U. K. Zawadzka-Pąk, M. Radvan, Optimization of Organization and Legal Solutions concerning Public Revenues and Expenditures in Public Interest (Conference Proceedings), Bialystok – Vilnius 2018.

2. Kosińska R., Woltanowski P., Teoretyczny model decyzyjny stosowania prawa podatkowego przez organy podatkowe, a praktyczne sposoby i etapy stosowania tego prawa, w: Z. Gilowska, P. Pogonowski, I. Kobczyk (red.), Efektywna administracja skarbowa, Warszawa 2007.

3. Różycki K., Postępowania i kontrole podatkowe. Prawa i obowiązki przedsiębiorców według Konstytucji Biznesu, Warszawa 2019.

4. Szczurek B., Koncepcja ochrony praw podatnika, Warszawa 2008.

5. Turzyński K., Interpretacje przepisów prawa podatkowego w praktyce i orzecznictwie, Warszawa 2015.

6. Woltanowski P, Problem konstytucyjności niektórych rozwiązań w zakresie gromadzenia dowodów przez Krajową Administrację Skarbową, w: Sądzenie z zasadami – realizacja zasad prawa w postępowaniu cywilnym, karnym, administracyjnym i kanonicznym, Szczecin 2019.

Zalecana literatura uzupełniająca:

1. Kosińska R., Woltanowski P., Specyficzne kryteria kontroli prawa finansowego przez Rzecznika Praw Obywatelskich , w: Z. Ofiarski (red.), XXV lat przeobrażeń w prawie finansowym i prawie podatkowym – ocena dokonań i wnioski na przyszłość, Szczecin 2014.

2. Kosińska R., Woltanowski P., Zakres ochrony praw przedsiębiorcy w trakcie kontroli podatkowej, w: Z. Ofiarski (red.), XXV lat przeobrażeń w prawie finansowym i prawie podatkowym – ocena dokonań i wnioski na przyszłość, Szczecin 2014.

3. Woltanowski P., Czynniki ograniczające efektywność ochrony praw podatnika przez Rzecznika Praw Obywatelskich, w: Pozasądowa ochrona praw i wolności jednostki – instytucje,standardy, efektywność, Częstochowa 2014.

4. Woltanowski P., Granice ochrony praw podatnika w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, w: Ochrona praw i wolności jednostki wobec władczej ingerencji administracji publicznej – stan obecny i wyzwania, Częstochowa 2014.

5. Woltanowski P., Zasady prawidłowej legislacji podatkowej, a ochrona interesu Skarbu Państwa w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, w: L. Etel, M. Tyniewicki (red.), Finanse publiczne i prawo finansowe. Realia i perspektywy zmian. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Eugeniuszowi Ruśkowskiemu, Białystok 2012.

Efekty uczenia się:

Wiedza

ma pogłębioną wiedzę na temat zasad i instytucji z zakresu prawa karnego, cywilnego, administracyjnego, konstytucyjnego oraz procedur sądowych

i administracyjnych, KA7_WG3

zna i rozumie terminologię właściwą dla poszczególnych dyscyplin prawa, KA7_WK3

Umiejętności

potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ramach określonej dziedziny prawa, KA7_UW1

sprawnie porusza się w systemie polskiego prawa, wykorzystuje normy poszczególnych dziedzin prawa do samodzielnego rozwiązywania konkretnych problemów; w zależności od własnych zainteresowań (wybranych przedmiotów specjalizacyjnych) posiada rozszerzone umiejętności rozwiązywania skomplikowanych problemów praktycznych z zakresu określonej dziedziny prawa,

KA7_UO1

Kompetencje społeczne

potrafi samodzielni i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny - KA7_KK2

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest sporządzenie 4 projektów pism w sprawach podatkowych i zdanie zaliczenia dwuetapowego: ustnego i pisemnego.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Woltanowski
Prowadzący grup: Piotr Woltanowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Woltanowski
Prowadzący grup: Piotr Woltanowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Woltanowski
Prowadzący grup: Piotr Woltanowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)