Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przedmiot specjalizacyjny - Publiczne prawo konkurencji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-PS5-4PSPRP Kod Erasmus / ISCED: 10.004 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przedmiot specjalizacyjny - Publiczne prawo konkurencji
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 5L stac.jednolite magisterskie studia prawnicze - przedmioty specjalizacyjne
PR.Stacj. 4 rok sem. Zimowy
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Przekazanie wiedzy na temat zagadnień publicznego prawa konkurencji, ze szczególnym uwzględnieniem pojęcia, zasad i źródeł tego prawa. Celem wykładu jest przybliżenie i wyjaśnienie podstawowych regulacji prawnych z zakresu ochrony konkurencji w interesie publicznym.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - specjalizacyjny.

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina nauki prawne.

Rok studiów/sem. - rok IV/sem. VII.

Wymagania wstępne - brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 15 godzin konwersatorium (w tym 7.5 godz. zdalnie w czasie rzeczywistym oraz 7.5 godz. e-learningu).

Metody dydaktyczne – konwersatorium, konsultacje.

Punkty ECTS - 3.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 15 godz. (w tym 7,5 godz. e-learningu), przygotowanie do zajęć i egzaminu 37,5 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 30 godz., egzamin 2 godz. Razem: 75 godzin, co odpowiada 3 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godzin, co odpowiada 1,5 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godz., co odpowiada 1,5 pkt ECTS.

Literatura:

Ustawa z 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów

C. Banasiński (red.), Polskie prawo antymonopolowe. Zarys wykładu, wyd. Wolters Kluwer 2018.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

K_W04 absolwent ma pogłębioną wiedzę z zakresu zasad i instytucji publicznego prawa konkurencji

K_W08 absolwent zna i rozumie terminologię właściwą dla publicznego prawa konkurencji

K_W09 absolwent zna system prawa polskiego, istniejące powiązania wewnątrz tego systemu oraz relacje i powiązania polskiego publicznego prawa konkurencji z prawem konkurencji Unii Europejskiej i z prawem

międzynarodowym

Umiejętności:

K_U01 absolwent potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawnych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ramach publicznego prawa konkurencji

K_U02 absolwent potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawnych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ujęciu interdyscyplinarnym

K_U03 absolwent umie wykorzystać wiedzę teoretyczną z publicznego prawa konkurencji

K_U11 absolwent dostrzega związki między zjawiskami prawnymi, a innymi zjawiskami kulturowymi i społecznymi

Kompetencje społeczne:

K_K07 absolwent potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny/ustny z uwzględnieniem wykonania zadań w e-learningu.

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia egzaminu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Piszcz
Prowadzący grup: Anna Piszcz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.