Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium - Postępowanie karne - 4 rok

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-PS5-4SEMXPOK Kod Erasmus / ISCED: 10.004 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium - Postępowanie karne - 4 rok
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 5L stac.jednolite magisterskie studia prawnicze - seminaria
PR.Stacj. 4 rok sem. Letni
Punkty ECTS i inne: 7.00 LUB 6.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Założenia (opisowo):

Zajęcia służą finalnemu przygotowaniu studenta do złożenia i obrony pracy dyplomowej oraz usystematyzowaniu wiedzy niezbędnej do

złożenia z wynikiem pozytywnym egzaminu magisterskiego

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Zajęcia służą finalnemu przygotowaniu studenta do złożenia i obrony pracy dyplomowej oraz usystematyzowaniu wiedzy niezbędnej do

złożenia z wynikiem pozytywnym egzaminu magisterskiego poprzez omówienie:

- problemów metodologicznych związanych z pisaniem pracy magisterskiej

- usterek merytorycznych i technicznych w pracy magisterskiej

- zagadnień egzaminacyjnych na obronę dyplomową

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - stacjonarne

Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy.

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne i nauki prawne.

Rok studiów/sem. - rok IV/sem. 8

Wymagania wstępne - brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 28 godzin seminarium.

Metody dydaktyczne – wykład, prezentacja, dyskusja, konsultacje

Punkty ECTS – 7

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 28 godz., przygotowanie do zajęć i skonstruowanie koncepcji pracy 112,5 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 34,5 godz. Razem: godz. 175, co odpowiada 7 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 62,5 godzin, co odpowiada 2,5 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 112,5 godz., co odpowiada 4,5 pkt ECTS

Literatura:

C. Kulesza, P. Starzyński, Postępowanie karne, Warszawa: CH Beck 2020;

- System prawa karnego procesowego (red. P.Hofmański), tom VI Strony i inni uczestnicy procesu (red. C. Kulesza), Warszawa: Wolters

Kluwer 2016

-A. Kociołek-Pęsa, M. Stępień (red.), Metody i techniki badań socjologiczno-prawnych, (w:) Leksykon socjologii prawa, Warszawa 2013.

- A. Dudziak, A. Żejmo, Redagowanie prac dyplomowych. Wskazówki metodyczne dla studentów, Warszawa 2008.

- Ch. Frankfort-Nachmias, D. Nachmias, Metody badawcze w naukach społecznych, Poznań 2001.

-R. Zenderowski, Praca magisterska. Jak pisać i obronić? Wskazówki metodologiczne, Warszawa 2004

-S. Urban, W. Ładoński, Jak napisać dobrą pracę magisterską, Wrocław 2003

-K. Wójcik, Piszę pracę magisterską. Poradnik dla autorów akademickich prac

promocyjnych (licencjackich, magisterskich, doktorskich). Warszawa 2002

Efekty uczenia się:

Wiedza absolwenta :

K_W08 - zna i rozumie terminologię właściwą dla poszczególnych dyscyplin prawa

K_W12 - zna metody i narzędzia, w tym techniki, pozyskiwania danych właściwych dla nauk prawnych, metody badawcze stosowane w

naukach prawnych

K_W13 - zna i rozumie pojęcia i zasady z zakresu prawa własności intelektualnej; rozumie konieczność należytej ochrony własności

intelektualnej i zarządzania jej zasobami

Umiejętności absolwenta:

K_U04 - rozumie i potrafi dokonać samodzielnej analizy przyczyn i przebiegu zmian zachodzących w prawie; poddaje merytorycznej

ocenie wybrane regulacje, wykorzystując metody badawcze stosowane w naukach prawnych

K_U06 - wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów prawnych, spraw niejednoznacznych interpretacyjnie; potrafi wskazać

możliwe rozwiązania, z zachowaniem norm etycznych

K_U07 - potrafi prognozować zmiany w prawie, wykorzystując metody badawcze stosowane w naukach prawnych

K_U09 -posiada pogłębioną umiejętność przygotowywania wystąpień ustnych dotyczących materii prawnej oraz zagadnień z pogranicza

prawa i wybranych innych dziedzin nauki, wykorzystując przy tym zdobytą wiedzę teoretyczną, korzystając z materiałów pozyskanych

samodzielnie

Kompetencje absolwenta:

K_K03 -potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania

Metody i kryteria oceniania:

Seminarium - zaliczenie na ocenę na podstawie aktywności na seminarium oraz po złożeniu i akceptacji przez promotora

koncepcji pracy magisterskiej

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 28 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Cezary Kulesza
Prowadzący grup: Cezary Kulesza
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 28 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Cezary Kulesza
Prowadzący grup: Cezary Kulesza
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Cezary Kulesza
Prowadzący grup: Cezary Kulesza
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.