Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Polityka a rządzenie państwem i samorząd terytorialny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-PS5-5PRS Kod Erasmus / ISCED: 10.005 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Polityka a rządzenie państwem i samorząd terytorialny
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 5L stac.jednolite magisterskie studia prawnicze - przedmioty fakultatywne
PR.Stacj. 5 rok sem. Zimowy
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Wymagania (lista przedmiotów):

Prawo konstytucyjne 0700-PS5-2PKO
Prawoznawstwo 0700-PS5-1PWO

Założenia (opisowo):

Podstawowym celem tego konwersatorium jest przybliżenie zagadnień rozwoju demokracji, roli aktorów politycznych i specyfiki ich interakcji na różnych szczeblach sprawowania władzy oraz ze społeczeństwem.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Przekazanie wiedzy na temat ewolucji demokracji, aktorów politycznych i prowadzeniu przez nich polityki, roli partii politycznych we współczesnym świecie, kanałów komunikacji politycznej ze społeczeństwem oraz relacji pomiędzy władzą centralną i samorządem terytorialnym.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - fakultatywny.

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina nauki prawne.

Rok studiów/sem. - rok V/sem. 9.

Wymagania wstępne: - Prawoznawstwo 0700-PS5-1PWO, Prawo konstytucyjne 0700-PS5-2PKO.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 15 godzin konwersatorium.

Metody dydaktyczne - konwersatorium, dyskusja, konsultacje.

Punkty ECTS - 3.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 15 godz., przygotowanie do zajęć 37,5 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 22,5 godz. Razem: 75 godz. co odpowiada 3 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godz. co odpowiada 1,5 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godz. co odpowiada 1,5 pkt ECTS.

Literatura:

1. A. Gendźwiłł, Wybory lokalne w Polsce, Warszawa 2020.

2. J. Szczepański, Wstęp do nauki o polityce, Warszawa 2018.

3. R. Skarzyński, Od suwerenności do władzy politycznej, Białostockie Studia Prawnicze 2016, Z. 20/B, s. 65-76.

4. K. Sobolewska-Myślik, Partie i systemy polityczne na świecie, Warszawa 2010.

5. S. Bożyk, Partie polityczne a Sejm RP, Warszawa 2006.

6. S. Michalczyk, Komunikowanie polityczne, Katowice 2005.

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent:

- ma wiedzę o umiejscowieniu nauk prawnych w systemie nauk i zna relacje pomiędzy naukami prawnymi i innymi naukami - K_W01;

- zna i rozumie podstawową terminologię prawniczą - K_W02;

- ma rozbudowaną wiedzę o wielu aspektach z pogranicza stosunków politycznych i prawnych, ich przełożeniu na stosunki prawne z różnych dziedzin prawa i innych nauk społecznych - K_W06;

- ma wiedzę o stosunkach prawnych zachodzących pomiędzy aktorami politycznymi i społeczeństwem, w tym o różnych prawidłowościach zachodzących w tej relacji - K_W10;

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent:

- potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśnić sens norm konstytucyjnych i ustaw zwykłych odnoszących się do zagadnień przedstawicielstwa politycznego, z określeniem wzajemnych relacji pomiędzy tymi normami w ujęciu interdyscyplinarnym - K_U02;

- potrafi rozpoznawać dylematy prawne życia politycznego oraz wskazywać możliwe ich rozwiązania z zachowaniem norm etycznych - K_U06;

- potrafi przewidywać kierunki zmian legislacyjnych w zakresie zagadnień reprezentacji politycznej - K_U07;

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent:

- potrafi współdziałać i współpracować w grupie, przyjmując w niej różne role - K_K02;

- potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny - K_K06.

Metody i kryteria oceniania:

Konwersatorium: ocena aktywności podczas dyskusji (max. 20 pkt), zaliczenie pisemne/ustne.

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Galicki
Prowadzący grup: Jarosław Galicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Ożóg
Prowadzący grup: Michał Ożóg
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.