Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo cywilne cz. III (prawo spadkowe, rodzinne)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-PS5-5PSR
Kod Erasmus / ISCED: 10.005 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo cywilne cz. III (prawo spadkowe, rodzinne)
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 5L stac.jednolite magisterskie studia prawnicze - przedmioty obowiązkowe
PR.Stacj. 5 rok sem. Zimowy
Punkty ECTS i inne: 6.00 LUB 7.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Przekazanie wiedzy na temat prawa cywilnego, w tym w szczególności zasad i instytucji z zakresu prawa cywilnego w części dotyczącej prawa spadkowego oraz rodzinnego.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy.

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne i nauki prawne.

Rok studiów/sem. - rok V/sem. 9

Wymagania wstępne - Prawo cywilne cz. I (część ogólna, prawo rzeczowe); Prawo cywilne cz. II (zobowiązania)

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 28 godzin wykładu i 26 godzin ćwiczeń.

Metody dydaktyczne - wykład, ćwiczenia, konsultacje.

Punkty ECTS - 6.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 54 godz., przygotowanie do zajęć i egzaminu 75 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 46 godz., egzamin 2 godz. Razem: 150 godzin, co odpowiada 6 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 75 godzin., co odpowiada 3,0 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 75 godz., co odpowiada 3,0 pkt ECTS.

Literatura:

PRAWO SPADKOWE

I. Podręczniki podstawowe (obowiązkowe):

1. E. Skowrońska-Bocian, Prawo spadkowe, CH Beck, Warszawa 2022

2. J. S. Piątowski, B. Kordasiewicz, Prawo spadkowe. Zarys wykładu, Wolters Kluwer, Warszawa 2011

II. Podręczniki dodatkowe (uzupełniające):

1. A. Doliwa, Prawo spadkowe, CH Beck, Warszawa 2013

2. P. Księżak, Prawo spadkowe, Wolters Kluwer, Warszawa 2017

III. Pozostała dodatkowa literatura:

1. B. Kordasiewicz (red.), System Prawa Prywatnego, T. 10, Prawo spadkowe, Warszawa 2009

2. W. Borysiak, Dziedziczenie. Konstrukcja prawna i ochrona, Warszawa 2013

3. E. Skowrońska-Bocian, Testament w prawie polskim, Warszawa 2004

4. P. Księżak, Zachowek w polskim prawie spadkowym, Warszawa 2012

5. M. Załucki, Videotestament. Prawo spadkowe wobec nowych technologii, Warszawa 2018

6. M. Załucki, Wydziedziczenie w prawie polskim na tle porównawczym, Warszawa 2010

PRAWO RODZINNE

I. Podręczniki podstawowe (obowiązkowe):

1.J. Ignatowicz, M. Nazar, Prawo rodzinne, Warszawa 2016.

2. T. Smyczyński, M. Andrzejewski, Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa 2020.

II. Podręczniki dodatkowe (uzupełniające):

1. A. Bieliński, Prawo rodzinne, Warszawa 2019.

2. J. Strzebińczyk, Prawo rodzinne, Warszawa 2016.

III. Pozostała dodatkowa literatura:

1. T. Smyczyński (red.), Prawo rodzinne i opiekuńcze. System Prawa Prywatnego. Tom 11, Warszawa 2014.

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent:

- ma pogłębioną wiedzę na temat zasad i instytucji z zakresu prawa cywilnego – K_W03;

- zna i rozumie terminologię właściwą dla prawa cywilnego-– K_W08;

- ma wiedzę o różnych rodzajach stosunków prawnych i rządzących między nimi prawidłowości a także, w zależności od swoich zainteresowań, pogłębioną wiedzę na temat kategorii stosunków prawnych – K_W10.

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent:

- potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ramach prawa cywilnego – K_U01;

-sprawnie porusza się w systemie polskiego prawa, wykorzystuje normy poszczególnych dziedzin prawa do samodzielnego rozwiązywania konkretnych problemów; w zależności od własnych zainteresowań (wybranych przedmiotów specjalizacyjnych) posiada rozszerzone umiejętności rozwiązywania skomplikowanych problemów praktycznych z zakresu określonej dziedziny prawa - K_U05;

- wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów prawnych, spraw niejednoznacznych interpretacyjnie; potrafi wskazać możliwe rozwiązania, z zachowaniem norm etycznych - K_U06.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent:

- potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role - K_K02;

- potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania - K_K03.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin końcowy - I etap: egzamin pisemny w formie testu oraz rozwiązywania kazusów; II etap: egzamin ustny.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń.

W roku akademickim 2022/23 egzamin przeprowadza się według następujących szczegółowych warunków:

1. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń.

2. Egzamin jest dwuetapowy: etap I jest pisemny (test i kazusy); etap II jest ustny.

3. Wynik końcowy egzaminu ustalany jest na podstawie sumy punktów uzyskanych na etapie I (pisemnym) i etapie II (ustnym).

4. Etap I (pisemny): czas trwania: do 90 minut, polega na rozwiązaniu testu składającego się z 40 pytań (20 pytań z prawa spadkowego i 20 pytań z prawa rodzinnego oraz na rozwiązaniu kazusu (kazusów). Za część pisemną student może uzyskać max. 100 pkt. Uzyskanie co najmniej 51% punktów możliwych do zdobycia na tym etapie stanowi warunek konieczny dopuszczenia studenta do etapu II. Niedopuszczenie lub nieprzystąpienie przez studenta do etapu II skutkuje końcową oceną niedostateczną za dane podejście (tzw. 1. termin).

5. Etap II (ustny) – polega na udzieleniu odpowiedzi na pytania sformułowane na podstawie listy zagadnień podanej studentom do wiadomości wcześniej. Za część ustną student może uzyskać max. 100 pkt.

6. Końcowy wynik punktowy stanowi sumę punktów uzyskanych na etapie I (pisemnym) i etapie II (ustnym). Ogółem to max. 200 pkt.

7. Skala ocen końcowych:

0-101 pkt – ocena niedostateczna;

102-122 pkt – ocena dostateczna;

123-142 pkt – ocena dostateczna z plusem;

143-162 pkt – ocena dobra;

163-182 pkt – ocena dobra z plusem;

183-200 pkt – ocena bardzo dobra.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 28 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Bagan-Kurluta, Adam Doliwa
Prowadzący grup: Katarzyna Bagan-Kurluta, Adam Doliwa, Rafał Michałowski, Maciej Pannert, Karol Skrodzki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 40 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Doliwa, Urszula Drozdowska
Prowadzący grup: Adam Doliwa, Urszula Drozdowska, Maciej Pannert
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 40 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Bieluk, Urszula Drozdowska
Prowadzący grup: Jerzy Bieluk, Urszula Drozdowska, Maciej Pannert
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)