Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium - Prawo podatkowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-PS5-5SEMFP
Kod Erasmus / ISCED: 10.005 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium - Prawo podatkowe
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 5L stac.jednolite magisterskie studia prawnicze - seminaria
PR.Stacj. 5 rok sem. Letni
PR.Stacj. 5 rok sem. Zimowy
Punkty ECTS i inne: 6.00 LUB 9.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria magisterskie

Założenia (opisowo):

Celem seminarium jest przygotowanie pracy magisterskiej. Studenci przygotowują pod opieką promotora poszczególne fragmenty pracy, które następnie są analizowane na spotkaniach seminaryjnych.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem seminarium jest przygotowanie pracy magisterskiej.

W trakcie seminarium jego uczestnicy:

- przygotowują pracę magisterską,

- konsultują jej przygotowanie z prowadzącym seminarium,

- przeprowadzają pogłębiona analizę prawną i prawno-porównawczą źródeł i orzecznictwa, a także literatury przedmiotu.

Pełny opis:

profil studiów - ogólnoakademicki

forma studiów - stacjonarne

rodzaj przedmiotu - obowiązkowy

dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne i nauki prawne

rok studiów/semestr - Vr./9-10 sem.

wymagania wstępne - brak

liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 50

metody dydaktyczne - seminarium

punkty ECTS - 9

bilans nakładu pracy studenta: udział w zajęciach - 50 godz., przygotowanie do zajęć - 50 godz., konsultacje - 125 godz. - razem: 225 godz. (co odpowiada 9 pkt. ECTS)

wskaźniki ilościowe: nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela- 175 godz. (co odpowiada 7 pkt ECTS: 50 godz. zajęć seminaryjnych + 125 godz. konsultacji) oraz nakład pracy studenta niewymagający bezpośredniego udziału nauczyciela- 50 godz. (co odpowiada 2 pkt ECTS)

Literatura:

Niezbędna w zakresie, który jest związany z tematem pracy magisterskiej.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

KA7_WK3 absolwent zna i rozumie terminologię właściwą dla poszczególnych

dyscyplin prawa

KA7_WK6 absolwent zna metody i narzędzia, w tym techniki, pozyskiwania

danych właściwych dla nauk prawnych, metody badawcze stosowane w naukach prawnych

KA7_WK7 absolwent zna i rozumie pojęcia i zasady z zakresu prawa własności

intelektualnej; rozumie konieczność należytej ochrony własności intelektualnej i zarządzania jej zasobami

Umiejętności:

KA7_UU1 absolwent rozumie i potrafi dokonać samodzielnej analizy przyczyn

i przebiegu zmian zachodzących w prawie; poddaje merytorycznej ocenie wybrane regulacje, wykorzystując metody badawcze stosowane w naukach prawnych

Umiejętności:

KA7_UW4 absolwent wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów

prawnych, spraw niejednoznacznych interpretacyjnie; potrafi wskazać możliwe rozwiązania, z zachowaniem norm etycznych

KA7_UO2 absolwent potrafi prognozować zmiany w prawie, wykorzystując

metody badawcze stosowane w naukach prawnych

KA7_UK1 absolwent posiada pogłębioną umiejętność przygotowywania

wystąpień ustnych dotyczących materii prawnej oraz zagadnień z pogranicza prawa i wybranych innych dziedzin nauki, wykorzystując przy tym zdobytą wiedzę

teoretyczną, korzystając z materiałów pozyskanych samodzielnie

Kompetencje społeczne:

KA7_KK1 absolwent potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji

określonego przez siebie lub innych zadania

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę w oparciu o uczestnictwo w seminariach oraz przygotowywane fragmenty pracy magisterskiej.

Zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia końcowego przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 42 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leonard Etel
Prowadzący grup: Leonard Etel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 50 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leonard Etel
Prowadzący grup: Leonard Etel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 50 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leonard Etel
Prowadzący grup: Leonard Etel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)