Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium - Prawo podatkowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-PS5-5SEMFP Kod Erasmus / ISCED: 10.005 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium - Prawo podatkowe
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 5L stac.jednolite magisterskie studia prawnicze - seminaria
PR.Stacj. 5 rok sem. Letni
PR.Stacj. 5 rok sem. Zimowy
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria magisterskie

Założenia (opisowo):

Celem seminarium jest przygotowanie pracy magisterskiej. Studenci przygotowują pod opieką promotora poszczególne fragmenty pracy, które następnie są analizowane na spotkaniach seminaryjnych.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem seminarium jest przygotowanie pracy magisterskiej.

W trakcie seminarium jego uczestnicy:

- przygotowują pracę magisterską,

- konsultują jej przygotowanie z prowadzącym seminarium,

- przeprowadzają pogłębiona analizę prawną i prawno-porównawczą źródeł i orzecznictwa, a także literatury przedmiotu.

Pełny opis:

profil studiów - ogólnoakademicki

forma studiów - stacjonarne

rodzaj przedmiotu - obowiązkowy

dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne i nauki prawne

rok studiów/semestr - Vr./9-10 sem.

wymagania wstępne - brak

liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 54 (proseminarium)

metody dydaktyczne - seminarium

punkty ECTS - 6

bilans nakładu pracy studenta: udział w zajęciach - 42 godz., przygotowanie do zajęć - 75 godz., konsultacje - 33 godz. - razem: 150 godz. (co odpowiada 6 pkt. ECTS)

wskaźniki ilościowe: nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela- 75 godz. (co odpowiada 3 pkt ECTS: 42 godz. zajęć seminaryjnych + 33 godz. konsultacji) oraz nakład pracy studenta niewymagający bezpośredniego udziału nauczyciela- 75 godz. (co odpowiada 3 pkt ECTS)

Literatura:

Niezbędna w zakresie, który jest związany z tematem pracy magisterskiej.

Efekty uczenia się:

K_W08 - student zna i rozumie terminologię właściwą dla poszczególnych dyscyplin prawa

K_W12 - student zna metody i narzędzia, w tym techniki, pozyskiwania danych właściwych dla nauk prawnych, metody badawcze stosowane w naukach prawnych

K_W13 - student zna i rozumie pojęcia i zasady z zakresu prawa własności intelektualnej; rozumie konieczność należytej ochrony własności intelektualnej i zarządzania jej zasobami

K_U04 - student rozumie i potrafi dokonać samodzielnej analizy przyczyn i przebiegu zmian zachodzących w prawie; poddaje merytorycznej ocenie wybrane regulacje, wykorzystując metody badawcze stosowane w naukach prawnych

K_U06 - student wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów prawnych, spraw niejednoznacznych interpretacyjnie; potrafi wskazać możliwe rozwiązania, z zachowaniem norm etycznych

K_U07 - student potrafi prognozować zmiany w prawie, wykorzystując metody badawcze stosowane w naukach prawnych

K_U09 - student posiada pogłębioną umiejętność przygotowywania wystąpień ustnych dotyczących materii prawnej oraz zagadnień z pogranicza prawa i wybranych innych dziedzin nauki, wykorzystując przy tym zdobytą wiedzę teoretyczną, korzystając z materiałów pozyskanych samodzielnie

K_K03 - student potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę w oparciu o uczestnictwo w seminariach oraz przygotowywane fragmenty pracy magisterskiej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 42 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Dowgier, Leonard Etel, Mariusz Popławski
Prowadzący grup: Rafał Dowgier, Leonard Etel, Mariusz Popławski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.