Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium - Postępowanie karne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-PS5-5SEMPOK Kod Erasmus / ISCED: 10.005 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium - Postępowanie karne
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 5L stac.jednolite magisterskie studia prawnicze - seminaria
PR.Stacj. 5 rok sem. Letni
PR.Stacj. 5 rok sem. Zimowy
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Założenia (opisowo):

Powtórzenie wybranych elementów program nauczania z zakresu prawa karnego procesowego, przygotowanie pracy magisterskiej.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Zajęcia o charakterze konwersatoryjnym obejmujące cały program nauczania z zakresu prawa karnego procesowe. W okresie dwóch

semestrów V roku studiów studenci zobowiązani są do napisania prac magisterskich, zaś po zakończeniu ostatniego semestru mają

przystąpić do obrony

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - stacjonarne Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy.

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne i nauki prawne.

Rok studiów/sem. - rok V/sem. 9 i 10

Wymagania wstępne - brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 42 godziny seminarium.

Metody dydaktyczne - konsultacje grupowe i indywidualne.

Punkty ECTS - 6 Bilans nakładu pracy studenta - (3 ECTS nakładu pracy studenta oraz 3 ECTS wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela, 75 godzin oraz 75 godzin, co daje łącznie 150 godzin), tj. a) udział w zajęciach 42 godziny, udział w konsultacjach związanych z zajęciami 33 godziny; razem 75 godzin b) przygotowanie do zajęć oraz pracy magisterskiej 75 godzin Razem: a) + b) = 150 godzin, co odpowiada 6 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela jw. tj. 3 ECTS = 75 godzin oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela jw. tj. 3 ECTS = 75 godzin

Literatura:

C.Kulesza, P.Starzyński, Postępowanie karne, Warszawa:CH Beck 2020

A. Kociołek-Pęsa, M. Stępień (red.), Metody i techniki badań socjologiczno-prawnych, (w:) Leksykon socjologii prawa, Warszawa 2013.

- A. Dudziak, A. Żejmo, Redagowanie prac dyplomowych. Wskazówki metodyczne dla studentów, Warszawa 2008.

- Ch. Frankfort-Nachmias, D. Nachmias, Metody badawcze w naukach społecznych, Poznań 2001.

- E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, Warszawa 2003.

- E. Glińska, Specyfika metodologiczna nauk społecznych, (w:) B. Poskrobko (red.), Metody badań naukowych z przykładami ich

zastosowania, Białystok 2012.

- J. Apanowicz, Metodologia ogólna, Gdynia 2002.

- J. Apanowicz, Metodologiczne elementy procesu poznania naukowego w teorii organizacji i zarządzania, Gdynia 2000.

- J. Majchrzak, T. Mendel, Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych, Poznań 1999.

- J. Sztumski, Wstęp do metod i technik badań społecznych, Katowice 2005.

- S. Nowak, Metodologia badań społecznych, Warszawa 2010.

- Z. Ziembiński, Szkice z metodologii szczegółowych nauk prawnych, Warszawa-Poznań 1983

A. Kalisz, Wykładnia i stosowanie prawa wspólnotowego, Warszawa 2007

L. Morawski, Zasady wykładni prawa, Toruń 2006

J. Stelmach, R. Sarkowicz, Filozofia prawa XIX i XX wieku, Kraków 1998

S. Wronkowska, Z. Ziembiński, Zarys teorii prawa, Poznań 1997

J. Wróblewski, Teoria państwa i prawa, PWN 1979.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- zna i rozumie terminologię właściwą dla polskiego i porównawczego prawa karnego procesowego, K_W08,

- zna metody i narzędzia pozyskiwania danych oraz metody badawcze stosowane w nauce prawa karnego procesowego oraz

współczesnych

modeli procesu karnego, K_W12,

- zna i rozumie pojęcia i zasady z zakresu prawa własności intelektualnej oraz rozumie konieczność należytej ochrony własności

intelektualnej i zarządzania jej zasobami, K_W13,.

Umiejętności:

- rozumie i potrafi dokonać samodzielnej analizy przyczyn i przebiegu zmian zachodzących w sferze prawa karnego procesowego oraz

poddaje

merytorycznej ocenie wybrane regulacje z zakresu tego prawa, K_U04,

- wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów prawnych, spraw niejednoznacznych interpretacyjnie; potrafi wskazać

możliwe rozwiązania, z zachowaniem norm etycznych K_U06

- potrafi prognozować zmiany w prawie, wykorzystując metody badawcze stosowane w naukach prawnych K_U07

- posiada pogłębioną umiejętność przygotowywania wystąpień ustnych z zakresu problematyki prawa karnego procesowego, K_U09,

Kompetencje społeczne:

- potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania, K_K03

Metody i kryteria oceniania:

Seminarium - zaliczenie na ocenę aktywności na seminarium lub ocena aktywności studenta w formie zdalnej,

oraz po złożeniu i akceptacji przez promotora napisanej pracy magisterskiej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 42 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Cezary Kulesza
Prowadzący grup: Cezary Kulesza
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 42 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Cezary Kulesza
Prowadzący grup: Cezary Kulesza
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 42 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Cezary Kulesza
Prowadzący grup: Cezary Kulesza
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.