Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Teoria prawa i demokracji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-PS5-5TPD Kod Erasmus / ISCED: 10.005 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Teoria prawa i demokracji
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 5L stac.jednolite magisterskie studia prawnicze - przedmioty obowiązkowe
PR.Stacj. 5 rok sem. Zimowy
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
ogólnouniwersyteckie

Wymagania (lista przedmiotów):

Filozofia 370-PS5-1FIL
Prawoznawstwo 370-PS5-1PWO

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem zajęć jest:

Ukazanie złożoności problematyki demokracji jako systemu politycznego i społecznego.

Refleksja nad ideami, zasadami i instytucjami demokracji liberalnej. Analiza paradoksów demokracji liberalnej i przyczyn jej kryzysu. Przedstawienie najważniejszych proceduralnych i normatywnych koncepcji demokracji wieku XX i początku XXI. Charakterystyka pojęcia, koncepcji i modeli państwa prawnego, rządów prawa, znaczenia konstytucji, roli sądownictwa konstytucyjnego i sądów powszechnych w realizacji rządów prawa.

Omówienie zagadnień: władzy politycznej, legitymizacji władzy, kryzysu legitymizacji władzy, suwerenności ludu/narodu, sposobów wykonywania władzy przez suwerena, roli partii politycznych i społeczeństwa obywatelskiego w państwie demokratycznym.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy.

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina nauki prawne.

Rok studiów/sem. - rok V/sem. IX.

Wymagania wstępne – osiągnięte efekty uczenia się z zakresu przedmiotów: Prawoznawstwo, Filozofia.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: wykład – 28 godz.; ćwiczenia: 26 godz. (w tym 13 godz. e-learningu).

Metody dydaktyczne – wykład, ćwiczenia, konsultacje, zajęcia e-learningowe.

Punkty ECTS - 6.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 54 godz. (w tym 13 godz. e-learningu), przygotowanie do zajęć 62,5 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 44,5 godz., egzamin 2 godz. Razem: 150 godzin, co odpowiada 6 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 87,5 godzin, co odpowiada 3,5 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 62,5 godz., co odpowiada 2,5 pkt ECTS.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. A. Chmielarz, Funkcja prawna konstytucji na przykładzie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r., Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2011.

2. M. Florczak-Wątor, Komentarz do art. 4, [w:] M. Safjan, L. Bosek (red.), Konstytucja RP. Komentarz, Tom I, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2016, s. 257-264; 270-277.

3. D. Held, Modele demokracji, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010 (rozdziały 1, 3,5,7,9).

4. A. Jamróz, Od państwa liberalno-demokratycznego do demokratycznego państwa prawa. Próba syntezy, [w:] A. Jamróz (red. nauk.), L. Jamróz (red. nauk.), Prawa jednostki w demokratycznym państwie prawa, Temida 2, Białystok 2016.

5. L. Morawski, Główne problemy współczesnej filozofii prawa. Prawo w toku przemian, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Wyd. 4, Warszawa 2005 (część druga i czwarta).

6. P. Tuleja, Komentarz do art. 7 i art. 8, [w:] M. Safjan, L. Bosek (red.), Konstytucja RP. Komentarz, Tom I, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2016.

7. R Wonicki, Spór o demokratyczne państwo prawa. Teoria Jürgena Habermasa wobec liberalnej, republikańskiej i socjalnej wizji państwa, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007, część II.

8. S. Wronkowska (red.), Polskie dyskusje o państwie prawa, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1995.

9. A. Jamróz, Demokracja współczesna – wprowadzenie, Temida 2, Białystok 1993.

Literatura dodatkowa:

1. A. Antoszewski, Współczesne teorie demokracji, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2016

2. Z. Kmieciak, O pojęciu rządów prawa, „Państwo i Prawo” 9/2016.

3. M. Granat, Od klasycznego przedstawicielstwa do demokracji konstytucyjnej (ewolucja prawa i doktryny we Francji), Lublin 1994 (punkty: 1.1; 1.2.; 3.1.).

4. M. Granat, Legitymizacja sądu konstytucyjnego na gruncie czystej teorii prawa Hansa Kelsena, Przegląd Sejmowy 1999, nr 4.

5. S. Oliwniak, Jürgen Habermas o kryzysie uprawomocnienia we współczesnych społeczeństwach demokratycznych, [w:] A. Jamróz, S. Bożyk (red. nauk.), Z zagadnień współczesnych społeczeństw demokratycznych, Białystok 2006.

6. J. Scott, Władza, Warszawa 2006 (rozdział 1)

Efekty uczenia się:

Wiedza:

K_W02 ma pogłębioną wiedzę z zakresu prawniczych dyscyplin ogólnych (prawoznawstwo, logika prawnicza, teoria i filozofia prawa, doktryny polityczno-prawne, teoria prawa i demokracji), prawniczych dyscyplin historycznych (historia prawa polskiego, powszechna historia prawa, prawo rzymskie).

K_W06 ma pogłębioną wiedzę z zakresu innych dziedzin prawa i wybranych zagadnień z innych nauk społecznych.

Umiejętności:

K_U03 umie wykorzystać wiedzę teoretyczną z poszczególnych dziedzin prawa.

K_U06 wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów prawnych, spraw niejednoznacznych interpretacyjnie; potrafi wskazać możliwe rozwiązania, z zachowaniem norm etycznych.

Kompetencje społeczne:

K_K05 umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych i potrafi przewidywać wielokierunkowe skutki społeczne swej działalności.

K_K06 potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin:

Test przeprowadzony na platformie Blackboard.

Zamknięty, jednokrotnego wyboru. 30 zagadnień, 45 minut.

Oceny:

0-14 pkt ocena 2

15-18 pkt ocena 3

19-21 pkt ocena 3+

22-24 pkt ocena 4

25-27 pkt ocena 4+

28-30 pkt ocena 5

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 26 godzin więcej informacji
Wykład, 28 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Aleksandrowicz, Sławomir Oliwniak
Prowadzący grup: Maciej Aleksandrowicz, Sławomir Oliwniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 26 godzin więcej informacji
Wykład, 28 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.