Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo celne i dewizowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-SN2-1PCD Kod Erasmus / ISCED: 10.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo celne i dewizowe
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 2L niestac.II st. studia doradztwa podatkowego i admininstracji skarbowej-przedm.obow.
Doradztwo podatk.i admin.skarb.-niestacjonarne 1 rok 2 stopnia sem.letni
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Przekazanie wiedzy w zakresie prawa celnego i dewizowego, w tym pojęcia prawa celnego oraz jego funkcji, źródeł prawa celnego i jego miejsca w systematyce prawa finansowego, pojęcia i rodzajów ceł, wartości celnej towarów oraz ich pochodzenia, długu celnego, przeznaczenia celnego towarów, postępowania celnego oraz organów, struktury i zadań administracji celno-skarbowej, a także w odniesieniu do prawa dewizowego

pojęcia rezydenta i nierezydenta, wartości dewizowych oraz pojęcia

zezwolenia dewizowego - ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień z tego zakresu objętych częścią pisemną egzaminu na doradcę podatkowego przeprowadzanego przed Państwową Komisją Egzaminacyjną do Spraw

Doradztwa Podatkowego.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów – niestacjonarne.

Rodzaj przedmiotu – obowiązkowy.

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina nauki prawne.

Rok studiów/sem. - rok 1/sem. 2

Wymagania wstępne - brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć – 12 godzin wykładu (w tym 6 godz. zdalnych synchronicznych).

Metody dydaktyczne – wykład, konsultacje.

Punkty ECTS – 2.

Bilans nakładu pracy studenta – np. udział w zajęciach 12 godz. (w tym 6 godz. zdalnych synchronicznych), przygotowanie do zajęć i zaliczenia 25 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 15 godz. Razem: 50 godzin, co odpowiada 2 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe – np. nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 25 godzin, co odpowiada 1 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 25 godz., co odpowiada 1 pkt ECTS.

Literatura:

E. Małecka-Ziembińska (red.), Prawo, procedury i postępowanie celne, Warszawa 2020

R. Kubiak, Prawo dewizowe, Warszawa 2009

Efekty uczenia się:

Wiedza,

absolwent zna i rozumie:

w pogłębionym stopniu zasady, instrumenty i terminologię nauk prawnych, w szczególności w obszarze prawa podatkowego i prawa administracyjnego (materialnego, ustrojowego i procesowego) - KA7_WG2;

Umiejętności,

absolwent potrafi:

wykorzystywać posiadaną wiedzę z zakresu nauki i prawa związanego z obszarem podatków i administracji skarbowej (materialnego, ustrojowego i procesowego) – formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy oraz innowacyjnie wykonywać zadania w nieprzewidywalnych warunkach przez dobór oraz stosowanie właściwych metod wykładni prawa związanego z obszarem prawa podatkowego i prawa administracyjnego oraz narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych - KA7_UW2;

Kompetencje społeczne,

absolwent jest gotów do:

- krytycznej oceny prezentowanych zagadnień problemowych z zakresu prawa związanego z obszarem podatków i administracji skarbowej (materialnego, ustrojowego i procesowego) oraz przedmiotu działania organów i sądów stosujących przepisy prawa podatkowego, KA7_KK1,

- uznawania znaczenia nabytej wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych z zakresu prawa związanego z obszarem podatków administracji

skarbowej (materialnego, ustrojowego, procesowego) oraz przedmiotu działania organów i sądów stosujących przepisy prawa podatkowego - KA7_KK2.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ma formę testu składającego się z 25 pytań testowych jednokrotnego wyboru, z których każde ma trzy odpowiedzi, przygotowanego na podstawie wykazu pytań i zadań egzaminacyjnych do egzaminu na doradcę podatkowego opracowanego przez Państwową Komisję Egzaminacyjną do Spraw Doradztwa Podatkowego.

Test trwa 25 minut, a każde pytanie testowe oceniane jest w następujący sposób:

- odpowiedź prawidłowa - dwa punkty,

- odpowiedź nieprawidłowa - minus jeden punkt,

- brak odpowiedzi - zero punktów.

Podstawą do zaliczenia jest uzyskanie przez studenta przynajmniej 80% maksymalnej liczby punktów (czyli 40 z 50 pkt) z testu zaliczeniowego.

Skala ocen pozytywnych:

40-42 pkt - dostateczny

43-44 pkt - dostateczny +

45-46 pkt - dobry

47-48 pkt - dobry plus

49-50 pkt - bardzo dobry

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia końcowego przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Woltanowski
Prowadzący grup: Piotr Woltanowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Woltanowski
Prowadzący grup: Piotr Woltanowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Pełny opis:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.