Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kontrola sądowo-administracyjna w sprawach podatkowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-SN2-2KSA
Kod Erasmus / ISCED: 10.002 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kontrola sądowo-administracyjna w sprawach podatkowych
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 2L niestac.II st. studia doradztwa podatkowego i admininstracji skarbowej-przedm.obow.
Doradztwo podatk.i admin.skarb.-niestacjonarne 2 rok 2 stopnia sem.zimowy
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przekazanie wiedzy z zakresu postępowania sądowo-administracyjnego, w tym w szczególności ustroju, właściwości i składu sądu, czynności sądu, stron i uczestników, jego przebiegu, orzeczeń i środków zaskarżenia w sprawach podatkowych. W ramach ćwiczeń studenci zdobędą także praktyczną wiedzę związaną z rozwiązywaniem kazusów (casestudy) oraz przygotowaniem podstawowych pism w postępowaniach sądowo-administracyjnych oraz innych zagadnień w tym zakresie objętych częścią pisemną egzaminu na doradcę podatkowego przeprowadzanego przed Państwową Komisją Egzaminacyjną do Spraw Doradztwa Podatkowego.

Skrócony opis:

W ramach wykładu - przekazanie wiedzy z zakresu postępowania sądowo-administracyjnego, właściwości i składu sądu, czynności sądu, stron i uczestników, jego przebiegu, orzeczeń i środków zaskarżenia w sprawach podatkowych.

W ramach ćwiczeń - przekazanie praktycznej wiedzy związanej z rozwiązywaniem kazusów oraz przygotowaniem podstawowych pism w postępowaniach sądowo-administracyjnych, w zakresie objętych częścią pisemną egzaminu na doradcę podatkowego.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki

Forma studiów – drugiego stopnia, niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina nauki prawne

Rok studiów/semestr - II rok/semestr III

Wymagania wstępne - brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 10 godzin wykładu i 14 godzin ćwiczeń

Metody dydaktyczne - wykład, ćwiczenia, konsultacje, warsztaty grupowe, kazusy

Punkty ECTS - 5 pkt

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 24 godz. (w tym 10 godz. wykładu i 14 godz. ćwiczeń), przygotowanie do zajęć i egzaminu 87,5 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 11,5 godz., egzamin 2 godz.

Razem 125 godzin, co odpowiada 5 pkt ECTS

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godz., co odpowiada 1,5 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 87,5 godz., co odpowiada 3,5 pkt ECTS.

Literatura:

1. T. Woś, H. Knysiak-Sudyka, M. Romańska, Postępowanie sądowoadministracyjne, Warszawa 2017.

2. B. Dauter, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2020.

3. B. Adamiak, J. Borkowski, Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Warszawa 2020.

4. Postępowania administracyjne i sądowoadministracyjne z kazusami (red nauk. R. Hauser, A. Skoczylas), Warszawa 2017

5. M. Jaśkowska, M. Masternak, E. Ochendowski, Postępowanie sądowoadministracyjne, Warszawa 2010.

6. Z. Kmieciak (red.), Polskie sądownictwo administracyjne, Warszawa 2006.

7. B. Adamiak, Skarga i skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Komentarz, Warszawa 2017.

8. B. Dauter, J. Drachal, M. Niezgódka-Medek, Wzory pism i orzeczeń w postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Warszawa 20018

9. B. Dauter, Metodyka pracy sędziego sądu administracyjnego, Wolters Kluwer, Warszawa 2017,

10. Pisma stron w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (red. A. Mikosz), Warszawa 2008

11. A. Melezini (red. nauk.) M. Ciecierski, T. Kaczyński, T. Nowak, K. Teszner, I. Wołczak-Ciecierska, D. Zalewski, Ordynacja podatkowa. Wzory pism z komentarzem, Warszawa 2021.

12. P. Pietrasz, R .Suwaj (red.), Postępowanie sądowoadministracyjne, Ćwiczenia, Warszawa 2010.

Efekty uczenia się:

Wiedza, absolwent zna i rozumie:

KA7_WG1 - w pogłębionym stopniu zasady i instytucje prawa związanego z obszarem podatków i administracji skarbowej (materialnego, ustrojowego i procesowego)

KA7_WG4 - wybrane zagadnienia z zakresu zaawansowanej wiedzy szczegółowej dotyczącej prawa związanego z obszarem podatków i administracji skarbowej

Umiejętności, absolwent potrafi:

KA7_UW2 - wykorzystywać posiadaną wiedzę z zakresu nauki i prawa związanego z obszarem podatków i administracji skarbowej (materialnego, ustrojowego i procesowego) – formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy oraz innowacyjnie wykonywać zadania w nieprzewidywalnych warunkach przez dobór oraz stosowanie właściwych metod wykładni prawa związanego z obszarem prawa podatkowego i prawa administracyjnego oraz narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych

Kompetencje społeczne, absolwent jest gotów do:

KA7_KK1 - krytycznej oceny prezentowanych zagadnień problemowych z zakresu prawa związanego z obszarem podatków i administracji skarbowej (materialnego, ustrojowego i procesowego) oraz przedmiotu działania organów i sądów stosujących przepisy prawa podatkowego

KA7_KK2 - uznawania znaczenia nabytej wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych z zakresu prawa związanego z obszarem podatków i administracji skarbowej (materialnego, ustrojowego i procesowego) oraz przedmiotu działania organów i sądów stosujących przepisy prawa podatkowego

KA7_KR1 - odpowiedzialnego pełnienia roli zawodowej z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb społecznych związanych z funkcjonowaniem podmiotów (przedsiębiorców, sądów, organów) stosujących przepisy prawa podatkowego, w tym:

− rozwijania dorobku zawodowego funkcjonariusza publicznego oraz profesjonalnego pełnomocnika w sprawach podatkowych (doradcy podatkowego, adwokata, radcy prawnego),

− podtrzymywania etosu zawodu urzędnika, funkcjonariusza publicznego oraz profesjonalnego pełnomocnika w sprawach podatkowych,

− przestrzegania i rozwijania zasad etyki zawodowej urzędnika, funkcjonariusza publicznego oraz profesjonalnego pełnomocnika w sprawach podatkowych i działania na rzecz przestrzegania tych zasad

Metody i kryteria oceniania:

Warunki uzyskania zaliczenia ćwiczeń:

- Obecność na zajęciach, nieobecności zaliczane są na konsultacjach osoby prowadzącej ćwiczenia, liczba godzin nieobecności kwalifikujących do niezaliczenia przedmiotu: 2

- Analogicznie odrabiane jest niewykonanie zadań w e-learningu.

- Zaliczenie końcowe odbędzie się w dwóch etapach:

Pierwszy etap polega na przygotowaniu projektów pism procesowych w zakresie objętym danym przedmiotem.

Drugi etap - zaliczenie pisemne, do którego przystępują studenci, o ile zaliczyli część pierwszą poprzez złożenie zaakceptowanych przez prowadzącego zajęcia projektów pism procesowych. Niedopuszczenie lub nieprzystąpienie przez studenta do etapu II skutkuje końcową oceną niedostateczną za dane podejście.

Zaliczenie pisemne ma formę testu składającego się z 25 pytań testowych jednokrotnego wyboru, z których każde ma trzy odpowiedzi, przygotowanego na podstawie wykazu pytań i zadań egzaminacyjnych do egzaminu na doradcę podatkowego opracowanego przez Państwową Komisję Egzaminacyjną do Spraw Doradztwa Podatkowego.

Test trwa 25 minut, a każde pytanie testowe oceniane jest w następujący sposób:

- odpowiedź prawidłowa - dwa punkty,

- odpowiedź nieprawidłowa - minus jeden punkt,

- brak odpowiedzi - zero punktów.

Podstawą do zaliczenia egzaminu jest uzyskanie przez studenta przynajmniej 80% maksymalnej liczby punktów (czyli 40 z 50 pkt) z testu zaliczeniowego.

Skala ocen pozytywnych:

40-42 pkt - dostateczny

43-44 pkt - dostateczny +

45-46 pkt - dobry

47-48 pkt - dobry plus

49-50 pkt - bardzo dobry

W zależności od obowiązujących regulacji, zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia końcowego lub egzaminu końcowego przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Warunki zdawania egzaminu:

Egzamin pisemny ma formę testu składającego się z 25 pytań testowych jednokrotnego wyboru, z których każde ma trzy odpowiedzi, przygotowanego na podstawie wykazu pytań i zadań egzaminacyjnych do egzaminu na doradcę podatkowego opracowanego przez Państwową Komisję Egzaminacyjną do Spraw Doradztwa Podatkowego.

Test trwa 25 minut, a każde pytanie testowe oceniane jest w następujący sposób:

- odpowiedź prawidłowa - dwa punkty,

- odpowiedź nieprawidłowa - minus jeden punkt,

- brak odpowiedzi - zero punktów.

Podstawą do zaliczenia egzaminu jest uzyskanie przez studenta przynajmniej 80% maksymalnej liczby punktów (czyli 40 z 50 pkt) z testu zaliczeniowego.

Skala ocen pozytywnych:

40-42 pkt - dostateczny

43-44 pkt - dostateczny +

45-46 pkt - dobry

47-48 pkt - dobry plus

49-50 pkt - bardzo dobry

W zależności od obowiązujących regulacji, zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia końcowego lub egzaminu końcowego przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 14 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Teszner
Prowadzący grup: Agnieszka Daniluk, Łukasz Kierznowski, Krzysztof Teszner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 14 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Teszner
Prowadzący grup: Łukasz Kierznowski, Krzysztof Teszner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 14 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Teszner
Prowadzący grup: Łukasz Kierznowski, Krzysztof Teszner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)