Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium - Sądowa kontrola administracji skarbowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-SN2-2SEMSK
Kod Erasmus / ISCED: 10.002 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium - Sądowa kontrola administracji skarbowej
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 2L niestac.II st. studia doradztwa podatkowego i admininstracji skarbowej-przedm.semin.
Doradztwo podatk.i admin.skarb.-niestacjonarne 2 rok 2 stopnia sem.letni
Doradztwo podatk.i admin.skarb.-niestacjonarne 2 rok 2 stopnia sem.zimowy
Punkty ECTS i inne: 9.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Przekazanie wiedzy w zakresie metodologicznych zasad pisania prac dyplomowych (motywów podjęcia danej tematyki, stanu badań w danym zakresie, próby postawienia problemu badawczego, sformułowania tez głównych i szczegółowych), zasad prowadzenia kwerendy bibliotecznej oraz sposobu formułowania not bibliograficznych, kwestii technicznych pisania pracy magisterskiej, a także wyboru problematyki będącej przedmiotem analizy (problem naukowy lub problem praktyczny wynikający z kwestii związanych

ze stosowaniem prawa) oraz prezentacja jej na zajęciach przez poszczególnych studentów. Studenci pod opieką prowadzącego seminarium przygotują pracę magisterską

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne i nauki prawne

Rak studiów: 2/ 2 stopień, semestr: VI i VI

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 32 godzin seminarium ( w tym 16 godzin zdalnie, w tym 8 synchronicznie i 8 asynchronicznie)

Metody dydaktyczne: seminarium, konsultacje

konsultacje prowadzone w grupie lub – w zależności od postępów prac studentów – indywidualnie, również on - line (zdalnie)

Punkty ECTS: 9

Bilans nakładu pracy studenta: - udział w seminarium 32 godz. - w tym 16 godzin e-learning, godziny samodzielnej pracy studenta - 157,5 godzin, minimalna liczba konsultacji w semestrze - 43,5 godzin, razem 233 godzin, co odpowiada 9,0 pkt ECTS

Wskaźnik ilościowe: wymagana liczba godzin z bezpośrednim udziałem nauczyciela - 67,5 godzin, co odpowiada 2,7 punktom ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udział nauczyciela - 157, 5 godzin, co odpowiada 6,3 pkt ECTS

Literatura:

E. Ruśkowski (red.) Prace licencjacki i magisterskie z finansów publicznych i prawa podatkowego, Siedlce 2002

A. Pułło, Prace magisterskie i licencjackie. Wskazówki dla studentów, Warszawa 2000

S. Urban, W. Ładoński, Jak napisać dobrą pracę magisterską, Wrocław 2003

B. Wierzbicki, (red.) Praca magisterska – od irytacji do satysfakcji, Białystok 2001

J. Boć, Jak pisać pracę magisterską, Wrocław 2009

Efekty uczenia się:

Wiedza:

KA7_WG5, absolwent zna i rozumie główne tendencje rozwojowe w sferze podatków i administracji skarbowej oraz prawa (materialnego, ustrojowego i procesowego) związanego z obszarem podatków i administracji skarbowej

Sposób weryfikacji: ocena ciągła, prace pisemne, praca w grupach, zaliczenie

Umiejętności:

KA7_UW4, absolwent potrafi formułować i testować hipotezy związane z prostymi problemami badawczymi z zakresu nauki i prawa związanego z obszarem podatków i administracji skarbowej (materialnego, ustrojowego

i procesowego) oraz zakresu działania organów i sądów realizujących zadania związane ze stosowaniem prawa podatkowego

Sposób weryfikacji: ocena ciągła, prace pisemne, praca w grupach, zaliczenie

KA7_UK2, absolwent potrafi prowadzić debatę w zakresie kwestii związanych z problemami i prawem (materialnym, ustrojowym i procesowym) obowiązującym w obszarze podatków i administracji skarbowej

Sposób weryfikacji: ocena ciągła, prace pisemne, praca w grupach, zaliczenie

Kompetencje społeczne:

Sposób weryfikacji: ocena ciągła, prace pisemne, praca w grupach, zaliczenie

KA7_KK1. Absolwent jest gotów do krytycznej oceny prezentowanych zagadnień problemowych z zakresu prawa związanego z obszarem podatków i administracji skarbowej (materialnego, ustrojowego i procesowego) oraz przedmiotu działania organów i sądów stosujących przepisy prawa podatkowego

Sposób weryfikacji: ocena ciągła, prace pisemne, praca w grupach, zaliczenie.

Metody i kryteria oceniania:

Obserwacja ciągła podczas zajęć, ocena aktywności na zajęciach, zaliczenie na ocenę po przedstawieniu problemu naukowego w formie pisemnej (lub przesłanej elektronicznie) oraz uzasadnieniu wyboru tematu pracy magisterskiej.

Ocena aktywności na zajęciach;

W zależności od obowiązujących regulacji, zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia końcowego lub egzaminu końcowego przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zaliczenie na ocenę.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 32 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Pietrasz
Prowadzący grup: Piotr Pietrasz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Założeniem seminarium jest finalne przygotowanie studenta do złożenia i obrony pracy

dyplomowej oraz usystematyzowanie wiedzy niezbędnej do złożenia z wynikiem

pozytywnym egzaminu dyplomowego

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)