Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Grupa zajęć 1: Przepisy prawa w praktyce doradcy podatkowego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-SPD-1PPDP1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Grupa zajęć 1: Przepisy prawa w praktyce doradcy podatkowego
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: Studia Podyplomowe Doradztwo Podatkowe - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 14.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Podstawowym celem Studiów Podyplomowych Doradztwo Podatkowe jest wyposażenie absolwenta w wiedzę niezbędną do wykładni i stosowania prawa podatkowego, a tym samym przygotowanie do samodzielnego wykonywania zawodu doradcy podatkowego.

Skrócony opis:

Słuchaczom przekazywana jest teoretyczna i praktyczna wiedza niezbędna dla złożenia z wynikiem pozytywnym egzaminu państwowego na doradcę podatkowego oraz późniejszego wykonywania zawodu.

Jest to przede wszystkim wiedza i umiejętności z zakresu prawa podatkowego (w aspekcie materialnym i proceduralnym) uzupełniana o podstawy wiedzy o prawie, elementy prawa finansowego, administracyjnego, gospodarczego i cywilnego. Szczególny nacisk położony zostanie na zagadnienia praktyczne, m in. Prowadzenie ksiąg podatkowych, sporządzanie pism w sprawach podatkowych czy udział w postępowaniach przed sądem administracyjnym.

Pełny opis:

Słuchaczom przekazywana jest teoretyczna i praktyczna wiedza niezbędna dla złożenia z wynikiem pozytywnym egzaminu państwowego na doradcę podatkowego oraz późniejszego wykonywania zawodu, w szczególności w zakresie:

- źródła prawa i wykładnia prawa

- podstawy prawa cywilnego

- podstawy prawa gospodarczego

- podstawy międzynarodowego prawa podatkowego

- prawo celne i dewizowe

- przepisy o doradztwie podatkowym

- etyka doradcy podatkowego

Literatura:

Etel M., Prawo przedsiębiorców. Przegląd problematyki, Białystok 2020

Olejniczak A., Radwański Z., Prawo cywilne - część ogólna, Warszawa 2021

Kidyba A., Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Warszawa 2021

Mariański A. (red.), Ustawa o doradztwie podatkowym. Komentarz, Warszawa 2015

Jamróz A. (red.), Wstęp do nauk prawnych, Białystok 1999

E. Komorowski, M. Laszuk, R. Michalski, Prawo celne. Komentarz, Warszawa 2022

Inne wskazane przez prowadzącego przedmiot

Efekty uczenia się:

Wiedza, absolwent zna i rozumie:

SP7_WG1; SP7_WG2; SP7_WK1; SP7_WK2.

Umiejętności, absolwent potrafi:

SP7_UW1; SP7_UW2; SP7_UK1; SP7_UK2; SP7_UO1; SP7_UO2; SP7_UU1; SP7_UU2.

Kompetencje społeczne, absolwent jest gotów do:

SP7_KK1; SP7_KK2; SP7_KO1; SP7_KO2; SP7_KR1; SP7_KR2.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin w formie testu obejmującego pytania z przedmiotów składających się na dany moduł.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 52 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Etel
Prowadzący grup: Arkadiusz Bieliński, Anetta Breczko, Maciej Etel, Katarzyna Gawrońska, Grzegorz Jarosiewicz, Małgorzata Masłowska, Sławomir Oliwniak, Renata Tanajewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 46 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Etel
Prowadzący grup: Arkadiusz Bieliński, Anetta Breczko, Maciej Etel, Katarzyna Gawrońska, Grzegorz Jarosiewicz, Małgorzata Masłowska, Sławomir Oliwniak, Renata Tanajewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)