Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-TN1-1PAS
Kod Erasmus / ISCED: 10.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 3L niestac.I st. studia prawa i podatków w biznesie-przedm.obow.
Prawo i podatki w biznesie-niestacjonarne 1 rok 1 stopnia sem.letni
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Przekazanie wiedzy z zakresu postępowania administracyjnego i sądowo -administracyjnego, w tym w szczególności organów i ich właściwości, stron postępowania, czynności podejmowanych w postępowaniu, środków dowodowych, rozprawy administracyjnej, rodzajów rozstrzygnięć

w sprawach administracyjnych, kosztów postępowania, a także

ustroju, właściwości i składu sądu, czynności sądu, stron i uczestników

postępowania, jego przebiegu, orzeczeń i środków zaskarżenia.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - niestacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy.

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina nauki prawne.

Rok studiów/semestr - rok I/sem. II (letni)

wymagania wstępne: - brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 14 godzin wykładu (w tym 7 e- learning: 4 godz - synchronicznie i 3 godziny asynchronicznie) oraz 20 godzin ćwiczeń (w tym 10 godzin e - learning: 6 godz - synchronicznie i 4 godziny asynchronicznie)

Metody dydaktyczne - wykład (w tym wykład e - learning i ewentualnie wykład zdalny), konsultacje (również zdalne), ćwiczenia ( w tym e - learning oraz zdalne)

Punkty ECTS - 5.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 34 godzin wykładu i ćwiczeń, przygotowanie do zajęć i egzaminu - 87,5 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami - 8,5 godz. Razem godzin 130, co odpowiada 5 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godzin, co odpowiada 1, 5 pkt. ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela - 87,5 godzin, co odpowiada 3,5 pkt. ECTS.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, red. M. Wierzbowski, Warszawa 2020.

2. W. Chróścielewski, J.P. Tarno, P. Dańczak, Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądami administracyjnymi, Warszawa 2020.

3. B. Adamiak, J. Borkowski, Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Warszawa 2021.

4. E. Ochendowski, Postępowanie administracyjne - ogólne, egzekucyjne i sądowoadministracyjne. Wybór orzecznictwa, Toruń 2014.

Literatura uzupełniająca:

1. Postępowanie odwoławcze w ogólnym postępowaniu administracyjnym, red. M. Bogusz, Gdańsk 2019.

2. Z. Kmiecik, Postępowanie administracyjne, postępowanie egzekucyjne w administracji i postępowanie sądowoadministracyjne, Warszawa 2019.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

KA6_WG2, absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zasady, instrumenty i terminologię prawa podatkowego, prawa gospodarczego,prawa

administracyjnego (materialnego, ustrojowego i procesowego)

KA6_WG4, absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz dotyczące ich metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące podstawową wiedzę ogólną z

zakresu prawa podatkowego, gospodarczego i administracyjnego

Umiejętności:

KA6_UW1, absolwent potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę

– formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy oraz innowacyjnie wykonywać zadania w warunkach nie

w pełni przewidywalnych przez właściwy dobór źródeł z zakresu prawa podatkowego, gospodarczego i administracyjnego

(aktów prawnych, dorobku doktryny i orzecznictwa organów

i sądów) i informacji z nich pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej analizy i syntezy tych informacji

Kompetencje społeczne:

KA6_KK1, absolwent jest gotów do krytycznej oceny prezentowanych zagadnień problemowych dotyczących prawa związanego z podatkami (materialnego, ustrojowego i procesowego) oraz przedmiotu działania

podmiotów (organów i sądów) stosujących przepisy prawa

podatkowego, a także prawnych ram prowadzenia działalności

gospodarczej

KA6_KO2 absolwent jest gotów do inicjowania działań na rzecz interesu publicznego podejmując czynności w obszarze prawa podatkowego

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin w postaci testu lub egzamin przeprowadzony w formie zdalnej.

Test składa się z parzystej liczby pytań. Każde pytanie zawiera trzy sugerowane odpowiedzi. Tylko jedna jest prawidłowa.

Za każdą poprawną odpowiedź student otrzymuje 1 punkt. Ilość punktów w wymiarze 50% gwarantuje ocenę pozytywną.

W przypadku testu w formie zdalnej jego rozwiązanie nastąpi w czasie rzeczywistym na platformie e - learningowej.

Przykład punktacji:

8 pkt - ocena bdb 5 pkt - ocena dost +

7 pkt - ocena db+ 4 pkt - ocena dost

6 pkt - Ocena db 3 pkt i mniej - ocena ndst.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Pietrasz
Prowadzący grup: Agnieszka Daniluk, Piotr Pietrasz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Pietrasz
Prowadzący grup: Agnieszka Daniluk, Piotr Pietrasz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0 (2024-02-26)