Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo ochrony konkurencji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-TN1-2POK
Kod Erasmus / ISCED: 10.002 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo ochrony konkurencji
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 3L niestac.I st. studia prawa i podatków w biznesie-przedm.fakultatywne
Prawo i podatki w biznesie-niestacjonarne 2 rok 1 stopnia sem.letni
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

W ramach przedmiotu przedstawiony zostanie system prawnej ochrony konkurencji i konsumenta w Polsce (również w zakresie relacji prawa polskiego z prawem UE), w tym w szczególności istoty regulacji, zakresu podmiotowego, przedmiotowego i terytorialnego, pojęć konkurencji oraz ustrojowych, materialnych i proceduralnych aspektów zakazów antykonkurencyjnych praktyk przedsiębiorców, jak również zasad kontroli koncentracji przedsiębiorców.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu: fakultatywny

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina nauki prawne

Rok studiów/semestr: rok II/ sem. IV

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 12 godz. zajęć (w tym 4 godz. zajęć zdalnych synchronicznych i 2 godz. zajęć zdalnych asynchronicznych)

Metody dydaktyczne - wykład konwersatoryjny, metoda problemowa, metoda pokazu (w ramach zajęć zdalnych asynchronicznych), konsultacje.

Punkty ECTS - 3

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 12 godz. (w tym 4 godz. zdalnych synchronicznych i 2 godz. zdalnych asynchronicznych), przygotowanie do zajęć i zaliczenia 52,5 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 12,5 godz. Razem: 75 godzin, co odpowiada 3 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 22,5 godz., co odpowiada 0,9 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 52,5 godz., co odpowiada 2,1 pkt ECTS.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Ustawa z 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów

Inne ustawy wskazane na wykładzie

C. Banasiński (red.), Polskie prawo antymonopolowe. Zarys wykładu, wyd. Wolters Kluwer 2018.

Literatura uzupełniająca:

A. Piszcz, Sankcje w prawie antymonopolowym, Białystok 2013.

P. Korycińska-Rządca, Ochrona tajemnic strony postępowania antymonopolowego w sprawach praktyk ograniczających konkurencję, wyd. C.H. Beck 2020.

A. Powałowski, Prawo ochrony konkurencji, Wyd. Difin, 2015.

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent zna i rozumie:

- w zaawansowanym stopniu zasady, instrumenty i terminologię

prawa ochrony konkurencji (materialnego, ustrojowego i procesowego) - KA6_WG2;

- podstawowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości z uwzględnieniem reguł prawa ochrony konkurencji - KA6_WK4

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent potrafi:

posługiwać się językiem obcym w zakresie terminologii z prawa ochrony konkurencji na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego - KA6_UK3

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent jest gotów do:

myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy - KA6_KO3

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie końcowe - pisemne lub ustne

W zależności od obowiązujących regulacji, zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia końcowego przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Siemion
Prowadzący grup: Katarzyna Siemion
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paulina Korycińska-Rządca
Prowadzący grup: Paulina Korycińska-Rządca
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paulina Korycińska-Rządca
Prowadzący grup: Paulina Korycińska-Rządca
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)