Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Proseminarium - Służby, inspekcje i straże

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-WN1-2PROGA
Kod Erasmus / ISCED: 10.002 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Proseminarium - Służby, inspekcje i straże
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 3L niestac.I st.studia bezpieczeństwa i prawa- przedmioty seminaryjne
Bezpieczeństwo i Prawo Niestacjonarne 2 rok 1 stopnia sem. Letni
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

proseminaria licencjackie

Skrócony opis:

Przekazanie wiedzy z zakresu metodologii pracy naukowej, w tym w szczególności poszczególnych metod badawczych stosowanych w pracy magisterskiej, konstrukcji pracy magisterskiej wraz z jej aspektami formalnymi, a także wybór tematu i przygotowanie planu pracy magisterskiej.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne i nauki prawne

Rok studiów: 1/ 2 stopień, semestr: II

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 16 godzin proseminarium ( w tym 4 zdalnie asynchronicznie i 4 zdalnie synchronicznie)

Metody dydaktyczne: proseminarium, konsultacje

konsultacje prowadzone w grupie lub – w zależności od postępów prac studentów – indywidualnie, również on - line (zdalnie)

Punkty ECTS: 4

Bilans nakładu pracy studenta: - udział w seminarium 16 godz. - w tym 8 godzin e-learning, godziny samodzielnej pracy studenta - 50 godzin, minimalna liczba konsultacji w semestrze - 38 godzin, razem 150 godzin, co odpowiada 4,0 pkt ECTS

Wskaźnik ilościowe: wymagana liczba godzin z bezpośrednim udziałem nauczyciela - 50 godzin, co odpowiada 2 punktom ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udział nauczyciela - 50 godzin, co odpowiada 2 pkt ECTS

Literatura:

E. Ruśkowski (red.) Prace licencjacki i magisterskie z finansów publicznych i prawa podatkowego, Siedlce 2002

A. Pułło, Prace magisterskie i licencjackie. Wskazówki dla studentów, Warszawa 2000

S. Urban, W. Ładoński, Jak napisać dobrą pracę magisterską, Wrocław 2003

B. Wierzbicki, (red.). Praca magisterska – od irytacji do satysfakcji, Białystok 2001

J. Boć, Jak pisać pracę magisterską, Wrocław 2009

Efekty uczenia się:

Wiedza:

KA6_WG2, zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zasady, instrumenty

i terminologię nauk prawnych, w szczególności w obszarze

prawa związanego z bezpieczeństwem (materialnego,

ustrojowego i procesowego) oraz funkcjonowania

podmiotów związanych z zapewnieniem i ochroną

bezpieczeństwa.Sposób weryfikacji: ocena ciągła, prace pisemne, praca w grupach, zaliczenie.

KA6_WK2, zna i rozumie podstawowe ekonomiczne, prawne, etyczne i inne

uwarunkowania działalności zawodowej w sektorze

związanym z zapewnieniem i ochroną bezpieczeństwa.

Sposób weryfikacji: ocena ciągła, prace pisemne, praca w grupach, zaliczenie.

Umiejętności:

KA6_UW1, potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować

i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy

oraz innowacyjnie wykonywać zadania w warunkach nie

w pełni przewidywalnych przez:

– właściwy dobór źródeł pranych z zakresu prawa

administracyjnego (aktów prawnych, dorobku doktryny

i orzecznictwa organów i sądów działających w obszarze

bezpieczeństwo) i informacji z nich pochodzących,

dokonywanie oceny, krytycznej analizy i syntezy tych

informacji.

Sposób weryfikacji: ocena ciągła, prace pisemne, praca w grupach, zaliczenie.

KA6_UK1, potrafi komunikować się z użyciem specjalistycznej terminologii

z zakresu prawa regulującego obszar bezpieczeństwo

(materialnego, ustrojowego i procesowego) powiązanej

z funkcjonowaniem podmiotów związanych z zapewnieniem

i ochroną bezpieczeństwa.

Sposób weryfikacji: ocena ciągła, prace pisemne, praca w grupach, zaliczenie.

Kompetencje:

KA6_KK2 jest gotów do uznawania znaczenia nabytej wiedzy w rozwiązywaniu

problemów poznawczych z zakresu prawa związanego

z obszarem bezpieczeństwo (materialnego, ustrojowego

i procesowego) oraz przedmiotu działania podmiotów

(organów i sadów) realizujących kompetencje z obszaru

bezpieczeństwo

Sposób weryfikacji: ocena ciągła, prace pisemne, praca w grupach, zaliczenie.

Metody i kryteria oceniania:

Obserwacja ciągła podczas zajęć, ocena aktywności na zajęciach, zaliczenie na ocenę po przedstawieniu problemu naukowego w formie pisemnej (lub przesłanej elektronicznie) oraz uzasadnieniu wyboru tematu pracy licencjackiej.

Ocena aktywności na zajęciach;

W zależności od obowiązujących regulacji, zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia końcowego lub egzaminu końcowego przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Pietrasz
Prowadzący grup: Piotr Pietrasz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Daniluk
Prowadzący grup: Agnieszka Daniluk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dominik Kościuk
Prowadzący grup: Dominik Kościuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)