Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Służby wojskowe i Żandarmeria

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-WN1-3JF Kod Erasmus / ISCED: 10.003 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Służby wojskowe i Żandarmeria
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 3L niestac.I st.studia bezpieczeństwa i prawa- przedmioty specjalizacyjne
Bezpieczeństwo i Prawo Niestacjonarne 3 rok 1 stopnia sem. Letni
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z ewolucją i rozwojem podstaw prawnych - w tym konstytucyjnych - funkcjonowania służb wojskowych i żandarmerii; nabycie przez studentów umiejętności określania celów i zadań Sił Zbrojnych RP oraz Żandarmerii Wojskowej; rozumienia zasadności i sposobu wykonywania kontroli cywilnej nad wojskiem przez Organy Obrony Narodowej; znajomość zakresu obowiązku obywateli w ramach obrony państwa, rodzajów służby wojskowej i zasad powoływania do miej oraz uprawnień i obowiązków służbowych żołnierzy w czasie pokoju, w razie ogłoszenia mobilizacji, stanu wojennego i w czasie wojny; rozpoznawania zasad regulacji dotyczących hierarchii, podległości i kontroli struktury organizacyjnej tych służb; zasad, form i metod działania służb wojskowych i Żandarmerii, a nadto przyswojenie terminologii prawnokonstytucyjnej i definicji ustawowych; podniesienia kultury prawnej i politycznej studentów.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Przedstawienie wiedzy z zakresu programu nauczania przedmiotu, omówienie wybranych zagadnień oraz zachęcanie studentów do: aktywności w ramach bieżących zajęć, dyskusji, formułowania własnych poglądów, indywidualnych prezentacji, jak też do wykorzystywania różnych form samokształcenia (literatura prawnoustrojowa, publicystyka prasowa, programy telewizje i radiowe).

W toku konwersatorium wykorzystanie platformy e-learningowej Eduportal w zakresie zamieszczania przez prowadzącego zajęcia określonych materiałów źródłowych, wskazówek metodycznych, opracowanych zagadnień, zadań do realizacji itp.

W trakcie zajęć - analiza treści Konstytucji RP i innych aktów normatywnych w zakresie omawianych zagadnień.

Pełny opis:

Forma studiów – niestacjonarne.

Rodzaj przedmiotu – do wyboru.

Dziedzina nauk społecznych; dyscyplina:

Rok studiów/sem. - rok III/sem. 6

Wymagania wstępne – Wiedza o państwie i prawie (0700-WS1-1AM), Teoria bezpieczeństwa i prawa ((0700-WS1-1BB), Ustrój konstytucyjny RP (0700-WS1-1AG), System i strategia bezpieczeństwa narodowego (0700-WS1-1BC), Międzynarodowe stosunki wojskowe (0700-WS1-2FB).

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: łącznie 14 godz., w tym 7 godz. zajęć zdalnych synchronicznych i 7 gpdz. asynchronicznych.

Metody dydaktyczne – elementy klasycznego wykładu prowadzonego w czasie rzeczywistym, prezentacje, możliwe przekazywanie opracowanych zagadnień za pomocą platformy e-learningowej; wypowiedzi studentów, prezentacje, dyskusja, analiza tekstów prawnych, zadania w e-learningu, konsultacje.

Punkty ECTS – 3.

Literatura:

1. W. Sokolewicz, Wojsko i konstytucja, Warszawa 2015.

2. W. Kitler, D. Nowak, M. Stepnowska (red.), Prawo wojskowe, Warszawa 2017.

3. B. Pacek, Żandarmeria wojskowa, Toruń 2016.

oraz Konstytucja RP i wybrane akty normatywne:

Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. 2022 poz. 655 ze zm.).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych. (Dz. U. 2021 poz. 1214).

Efekty uczenia się:

Wiedza – student zna i rozumie:

KA6_WG3, KA6_WK1 - wybrane zagadnienia z zakresu: prawa związanego z Siłami Zbrojnymi RP, w tym prawa konstytucyjnego; organów konstytucyjnych RP sprawujących kontrolę cywilną nad wojskiem; apolityczności wojska; rodzajów służby wojskowej; wojskowych organów kontroli prawa; Żandarmerii Wojskowej – zadania e-learningowe, zaliczenie końcowe.

Umiejętności – student potrafi:

KA6_UW2 - wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować i rozwiązywać problemy z zakresu specyfiki służby wojskowej i związanych z nią norm prawnych; zadań konstytucyjnych organów państwa w zakresie kierowania Siłami Zbrojnymi – zaliczenie końcowe.

Kompetencje społeczne – student rozumie znaczenie nabytej wiedzy:

KA6_KK2 - w rozwiązywaniu problemów poznawczych z zakresu prawa wojskowego dotyczącego służby wojskowej i żandarmerii oraz przedmiotu działania konstytucyjnych organów, sądów wojskowych i prokuratury d/s wojskowych realizujących kompetencje z obszaru służby wojskowej – zaliczenie końcowe.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach: nieobecności na konwersatorium zaliczane są na konsultacjach u osoby prowadzącej; liczba godzin nieobecności kwalifikujących do niezaliczenia przedmiotu: 4. Konieczne odrobienie niewykonanych zadań z e-learningu.

Zaliczenia końcowe konwersatorium odbędzie się jednoetapowo – w formie pisemnych lub ustnych odpowiedzi na 3 pytania otwarte.

Uwaga: uzyskanie ponad 75% punktów za realizację zadań e-learningowych oraz aktywny udział w większości zajęć na sali podnosi (-szą) pozytywną ocenę - odpowiednio o 0,5 stopnia każdy z elementów. Za zadanie e-learningowe z ćwiczeń można uzyskać 0-2 pkt., łącznie maks. 4 pkt.

Do zaliczenia końcowego konieczne jest uzyskanie co najmniej 8 pkt. Skala ocen pozytywnych:

8 – 9 pkt. ocena 3

10 pkt. ocena 3+

11 – 12 pkt. ocena 4

13 pkt. ocena 4+

14 – 15 pkt. ocena 5

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia końcowego przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Olesiejuk
Prowadzący grup: Renata Olesiejuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z ewolucją i rozwojem podstaw prawnych - w tym konstytucyjnych - funkcjonowania służb wojskowych i żandarmerii; nabycie przez studentów umiejętności określania celów i zadań Sił Zbrojnych RP oraz Żandarmerii Wojskowej; rozumienia zasadności i sposobu wykonywania kontroli cywilnej nad wojskiem przez Organy Obrony Narodowej; znajomość zakresu obowiązku obywateli w ramach obrony państwa, rodzajów służby wojskowej i zasad powoływania do miej oraz uprawnień i obowiązków służbowych żołnierzy w czasie pokoju, w razie ogłoszenia mobilizacji, stanu wojennego i w czasie wojny; rozpoznawania zasad regulacji dotyczących hierarchii, podległości i kontroli struktury organizacyjnej tych służb; zasad, form i metod działania służb wojskowych i oraz organizacji Żandarmerii Wojskowej w RP; dyscypliny wojskowej i wojskowych organów porządkowych; a nadto przyswojenie terminologii prawnokonstytucyjnej i definicji ustawowych; podniesienia kultury prawnej i politycznej studentów.

Pełny opis:

Forma studiów – niestacjonarne.

Rodzaj przedmiotu – do wyboru.

Dziedzina nauk społecznych; dyscyplina:

Rok studiów/sem. - rok III/sem. 6

Wymagania wstępne – Wiedza o państwie i prawie (0700-WS1-1AM), Teoria bezpieczeństwa i prawa ((0700-WS1-1BB), Ustrój konstytucyjny RP (0700-WS1-1AG), System i strategia bezpieczeństwa narodowego (0700-WS1-1BC), Międzynarodowe stosunki wojskowe (0700-WS1-2FB).

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: łącznie 14 godz., w tym 7 godz. zajęć zdalnych synchronicznych i 7 gpdz. asynchronicznych.

Metody dydaktyczne – elementy klasycznego wykładu prowadzonego w czasie rzeczywistym, prezentacje, przekazywanie opracowanych zagadnień za pomocą platformy e-learningowej; wypowiedzi studentów, prezentacje, dyskusja, analiza tekstów prawnych, zadania w e-learningu, konsultacje.

Punkty ECTS – 3.

Literatura:

1. W. Sokolewicz, Wojsko i konstytucja, Warszawa 2015.

2. W. Kitler, D. Nowak, M. Stepnowska (red.), Prawo wojskowe, Warszawa 2017.

3. B. Pacek, Żandarmeria wojskowa, Toruń 2016.

oraz Konstytucja RP i wybrane akty normatywne:

Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny. (Dz. U. 2022 poz. 655, 974)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (Dz. U. 2001 poz. 1214).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Bartnicki
Prowadzący grup: Adam Bartnicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.