Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo konstytucyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-WN2-1NM Kod Erasmus / ISCED: 10.001 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Prawo konstytucyjne
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 2L niestac.II st.studia bezpieczeństwa i prawa- przedmioty obowiązkowe
Bezpieczeństwo i Prawo Niestacjonarne 1 rok 2 stopnia sem. Zimowy
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Podstawowym celem tego wykładu jest przybliżenie podstawowych zasad oraz instytucji ustroju politycznego Rzeczypospolitej Polskiej, które zostały ujęte w Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Wykład obejmujący podstawowy zakres programu nauczania przedmiotu, ale koncentrujący się jedynie na podstawowych założeniach i rozwiązaniach ustrojowych. W ramach tego wykładu pominięte zostały zagadnienia wchodzące w zakres prawa konstytucyjnego, ale wykładane na tym kierunku studiów w ramach 3 innych przedmiotów:

1) Podstawowe prawa i wolności człowieka i obywatela w RP,

2) Organy ochrony prawa w RP,

3) Najwyższa Izba Kontroli.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - niestacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy.

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina nauki prawne.

Rok studiów/sem. - rok I/sem. 1.

Wymagania wstępne - brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 15 godzin wykładu (w tym 7 godz. e-learningu).

Metody dydaktyczne - wykład, konsultacje.

Punkty ECTS - 3.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 15 godz. (w tym 7 godz. e-learningu), przygotowanie do zajęć i zaliczenia 23 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 35 godz., zaliczenie 2 godz. Razem: 75 godz. co odpowiada 3 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 50 godz. co odpowiada 2 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 25 godz. co odpowiada 1 pkt ECTS.

Literatura:

1. S. Bożyk (red.), Prawo konstytucyjne, Białystok 2020.

2. D. Górecki (red.), Polskie prawo konstytucyjne, Warszawa 2019.

3. L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2016.

4. Z. Witkowski (red.) Prawo konstytucyjne, Toruń 2015.

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent:

- posiada znaczącą wiedzę na temat zasad oraz instytucji z zakresu prawa konstytucyjnego - KA_WG3;

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent:

- potrafi w sposób innowacyjny i twórczy wykorzystać zdobytą wiedzę teoretyczną z zakresu prawa konstytucyjnego, odwołując się przy wykonywaniu zadań do właściwych aktów normatywnych, doktryny prawa konstytucyjnego oraz orzecznictwa sądowego - KA7_UW1;

- potrafi ukierunkowywać innych w zakresie samodzielnego planowania i realizowania własnego uczenia się przez całe życie - KA7_UU2;

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent:

- potrafi wypełniać zobowiązania społeczne, inspirować i organizować działalność na rzecz środowiska publicznego podejmując czynności w obszarze bezpieczeństwa - KA7_KO1.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne/ustne z uwzględnieniem wykonania zadań w e-learningu.

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Bożyk
Prowadzący grup: Stanisław Bożyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Galicki
Prowadzący grup: Jarosław Galicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Ożóg
Prowadzący grup: Michał Ożóg
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.