Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Proseminarium - System bezpieczeństwa narodowego RP

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-WN2-1PROMO
Kod Erasmus / ISCED: 10.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Proseminarium - System bezpieczeństwa narodowego RP
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 2L niestac.II st.studia bezpieczeństwa i prawa- przedmioty seminaryjne
Bezpieczeństwo i Prawo Niestacjonarne 1 rok 2 stopnia sem. Letni
Bezpieczeństwo i Prawo Niestacjonarne 2 rok 2 stopnia sem. Zimowy
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
proseminaria magisterskie

Założenia (opisowo):

Założeniem przedmiotu jest przygotowanie studenta do napisania i obrony pracy magisterskiej. W związku z tym celowe będzie nauczenie go analizy opracowań naukowych, głównie z zakresu teorii bezpieczeństwa, strategii bezpieczeństwa oraz literatury szczegółowej związanej z wybraną problematyką z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego Rzeczypospolitej Polskiej, a także ich wykorzystania w przygotowaniu i napisaniu pracy magisterskiej.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje treści programowe w zakresie:

- metodologii prowadzenia badań naukowych,

- form metod i sposobów rozwiązywania problemów pracy magisterskiej oraz jej opracowania,

- formułowania tematu, tytuły pracy magisterskiej, celów i problemów badawczych,

- metodyki pracy z literaturą oraz sposobów jej wykorzystywania w pracy magisterskiej,

- przygotowania planu (układu) pracy magisterskiej,

- form, zakresu i zasad współpracy magistranta z promotorem.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki

Forma studiów –stacjonarne

Rodzaj przedmiotu – proseminarium magisterskie

Dziedzina i dyscyplina nauki – nauki społeczne/ nauki prawne

Rok studiów/semestr – II/IV

Wymagania wstępne – Wiedza o państwie i prawie, Teoria bezpieczeństwa i prawa, System i strategia bezpieczeństwa narodowego RP.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć – 16 godz. proseminarium

Metody dydaktyczne – metoda konwersatoryjna, konsultacje.

Punkty ECTS – 4

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 16 godz., przygotowanie do zajęć i skonstruowanie koncepcji pracy 50 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 34 godz., Razem: 100 godz., co odpowiada 4 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 50 godzin, co odpowiada 2,0 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 50 godz., co odpowiada 2,0 pkt ECTS.

Literatura:

1. R. Zenderowski, Technika pisania prac magisterskich i licencjackich, wyd. X, CEDEWU, Warszawa 2018

2. A. Pułło, Prace magisterskie i licencjackie, wyd. 4 zmienione, LexisNexis, Warszawa 2018

3. Wstępna literatura przedmiotowa związana z wybranym tematem pracy.

Efekty uczenia się:

Wiedza. Absolwent zna i rozumie:

KA7_WG5 główne tendencje rozwojowe bezpieczeństwa oraz prawa (materialnego, ustrojowego i procesowego) związanego z obszarem bezpieczeństwo

Umiejętności. Absolwent potrafi:

KA7_UW3 wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy oraz innowacyjnie wykonywać zadania w nieprzewidywalnych warunkach przez:

– przystosowanie istniejących lub opracowanie nowych metod i narzędzi

KA7_UK2 prowadzić debatę w zakresie kwestii związanych z problemami i prawem (materialnym, ustrojowym i procesowym) obowiązującym w obszarze bezpieczeństwo

Kompetencje społeczne. Absolwent jest gotów do:

KA7_KK1 krytycznej oceny prezentowanych zagadnień problemowych z zakresu prawa związanego z obszarem bezpieczeństwo (materialnego, ustrojowego i procesowego) oraz przedmiotu działania organów i sądów realizujących zadania z obszaru bezpieczeństwo

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Ocena postępów magistranta w zakresie opanowania techniki pisania pracy dyplomowej oraz zaawansowania przygotowywanej pracy.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie oceny postępów studenta w zakresie opanowania techniki pisania pracy magisterskiej oraz zaawansowania przygotowywanej pracy (uzgodnienie tematu, przygotowanie planu pracy, zebranie literatury, przygotowanie fragmentu pracy).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anetta Breczko, Sławomir Oliwniak
Prowadzący grup: Anetta Breczko, Sławomir Oliwniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)