Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ustrój konstytucyjny RP

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-WS1-1AG Kod Erasmus / ISCED: 10.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ustrój konstytucyjny RP
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 3L stac.I st.studia bezpieczeństwa i prawa- przedmioty obowiązkowe
BiP.Stacj. 1 rok 1 stopnia sem. Letni
Punkty ECTS i inne: 9.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest nabycie przez studentów umiejętności rozpoznawania współczesnych modeli ustrojowych na świecie i klasyfikowania w tym kontekście ustroju RP oraz zrozumienie jego genezy; zdobycie wiedzy w zakresie materialnych i instytucjonalnych gwarancji nadrzędności konstytucji oraz praw, wolności i obowiązków jednostki; poznanie zakresu pojęciowego oraz znaczenia wartości i zasad konstytucyjnych; znajomość organizacji i funkcjonowania konstytucyjnych organów państwa i wzajemnych relacji pomiędzy nimi; zrozumienie roli organów oraz instytucji ustrojowych w organizacji państwa i współczesnego społeczeństwa, w tym w zakresie gwarancji bezpieczeństwa państwa oraz obywateli; przyswojenie terminologii prawnokonstytucyjnej; podniesienia kultury prawnej i politycznej studentów.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Przedstawienie wiedzy z zakresu programu nauczania przedmiotu w ramach wykładów, wraz z zaprezentowaniem współczesnej praktyki ustrojowej RP. Podczas ćwiczeń omówienie wybranych zagadnień oraz zachęcanie studentów do: aktywności w ramach bieżących zajęć, dyskusji, formułowania własnych poglądów, indywidualnych prezentacji, czynnego udziału w symulowanym procesie legislacyjnym, rozwiązywania kazusów, jak też do wykorzystywania różnych form samokształcenia (literatura prawnoustrojowa, publicystyka prasowa, wybrane programy telewizje i radiowe - w tym między innymi relacje z posiedzeń Sejmu i Senatu, zasoby internetowe).

W toku wykładów i ćwiczeń wykorzystanie platformy e-learningowej - w zakresie zamieszczania przez prowadzących zajęcia określonych materiałów źródłowych, wskazówek metodycznych, opracowanych zagadnień, zadań do realizacji itp.

W trakcie ćwiczeń - analiza treści Konstytucji RP i innych aktów normatywnych oraz orzecznictwa TK w zakresie omawianych zagadnień.

Pełny opis:

Forma studiów – stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu – obowiązkowy.

Dziedzina nauk społecznych; dyscyplina: nauki prawne

Rok studiów/sem. - rok I/sem. 2

Wymagania wstępne – Historia prawa (0700-WSI-1BD), Organy kontroli i ochrony prawa (0700-WS1-1BA), Wiedza o państwie i prawie (0700-WS1-1AM).

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: łącznie 90 godz.; 45 godz. wykładu (w tym godz. 14 zajęć zdalnych) i 45 godz. ćwiczeń (w tym 14 godz. zajęć zdalnych asynchronicznych).

Metody dydaktyczne - klasyczny wykład, prowadzony zdalnie w czasie rzeczywistym, prezentacje, możliwe przekazywanie opracowanych zagadnień za pomocą platformy e-learningowej; ćwiczenia - wypowiedzi studentów, prezentacje, dyskusja, analiza tekstów prawnych, praca w grupach m.in. symulacja procesu legislacyjnego, rozwiązywanie kazusów, zadania w e-learningu, konsultacje.

Punkty ECTS – 9.

Literatura:

1. S. Bożyk (red.), Prawo konstytucyjne, Białystok 2020.

2. L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2020.

3. J. Kuciński, Ustrój konstytucyjny Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2013.

4. M. Granat, Prawo konstytucyjne. Pytania i odpowiedzi, Warszawa 2021.

5. G. Kryszeń, K. Prokop, Aksjologia polskiej konstytucji, Warszawa 2017.

oraz Konstytucja RP i wybrane akty normatywne np. ustawy i regulaminy Sejmu i Senatu.

6. R. Balicki, M.ł Bernaczyk, O. Hałub-Kowalczyk, M. Jabłoński, S. Jarosz-Żukowska, M. Kłopocka-Jasińska, A. Ławniczak, M. Masternak-Kubiak, A. Śledzińska-Simon, J. Węgrzyn, K. Wygoda, Konstytucja i prawo konstytucyjne, Wrocław 2021

Efekty uczenia się:

Wiedza – student zna i rozumie:

KA6_WG3, KA6_WK1 - wybrane zagadnienia z zakresu zaawansowanej wiedzy szczegółowej dotyczące prawa związanego z Przedmiot obejmuje treści programowe w zakresie: zasad ustroju konstytucyjnego RP, organów konstytucyjnych RP, organów kontroli i ochrony prawa, samorządu terytorialnego w aspekcie materialnym, ustrojowym i procesowym oraz funkcjonowania tych podmiotów w zakresie zapewnienia i ochrony bezpieczeństwa; potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawych zawartych w Konstytucji RP (zasad konstytucyjnych) – zaliczenie ćwiczeń i egzamin końcowy.

Umiejętności – student potrafi:

KA6_UW2 - wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy z zakresu funkcjonowania konstytucyjnych organów państwa, w tym związanych z zapewnieniem i ochroną bezpieczeństwa – zaliczenie ćwiczeń;

KA6_UK2 - brać udział w debacie w obszarach tematycznych związanych z ustrojem konstytucyjnym RP – przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska oraz dyskutować o nich – zaliczenie ćwiczeń.

Kompetencje społeczne – student rozumie znaczenie nabytej wiedzy:

KA6_KK2 - w rozwiązywaniu problemów poznawczych z zakresu prawa związanego z obszarem bezpieczeństwa (materialnego, ustrojowego i procesowego) oraz przedmiotu działania podmiotów (konstytucyjnych organów i sądów) realizujących kompetencje z obszaru bezpieczeństwo – egzamin końcowy.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach (ćwiczenia): nieobecności na ćwiczeniach zaliczane są na konsultacjach u osoby prowadzącej; liczba godzin nieobecności kwalifikujących do niezaliczenia przedmiotu: 4. Konieczne odrobienie niewykonanych zadań z e-learningu.

Zaliczenia końcowe ćwiczeń oraz odpowiednio egzamin końcowy - odbędą się jednoetapowo – w formie pisemnych lub ustnych odpowiedzi na 3 pytania otwarte.

Uwaga: Uzyskanie ponad 75% punktów za realizację zadań e-learningowych w ramach ćwiczeń oraz aktywny udział w większości ćwiczeń na sali podnosi (-szą) pozytywną ocenę - odpowiednio o 0,5 stopnia każdy z elementów. Za zadanie e-learningowe z ćwiczeń można uzyskać 0-2 pkt., łącznie maks. 14 pkt.

Do zaliczenia końcowego ćwiczeń/egzaminu konieczne jest uzyskanie co najmniej 8 pkt.. Skala ocen pozytywnych:

8 – 9 pkt ocena 3

10 pkt ocena 3+

11 – 12 pkt ocena 4

13 pkt ocena 4+

14 – 15 ocena 5

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia końcowego ćwiczeń (egzaminu) przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Olechno
Prowadzący grup: Artur Olechno, Renata Olesiejuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Olechno
Prowadzący grup: Artur Olechno, Renata Olesiejuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Olechno
Prowadzący grup: Artur Olechno
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Przedstawienie wiedzy z zakresu programu nauczania przedmiotu w ramach wykładów, wraz z zaprezentowaniem współczesnej praktyki ustrojowej RP. Podczas ćwiczeń omówienie wybranych zagadnień oraz zachęcanie studentów do: aktywności w ramach bieżących zajęć, dyskusji, formułowania własnych poglądów, indywidualnych prezentacji, czynnego udziału w symulowanym procesie legislacyjnym, rozwiązywania kazusów, jak też do wykorzystywania różnych form samokształcenia (literatura prawnoustrojowa, publicystyka prasowa, wybrane programy telewizje i radiowe - w tym między innymi relacje z posiedzeń Sejmu i Senatu, zasoby internetowe).

W toku wykładów i ćwiczeń wykorzystanie platformy e-learningowej - w zakresie zamieszczania przez prowadzących zajęcia określonych materiałów źródłowych, wskazówek metodycznych, opracowanych zagadnień, zadań do realizacji itp.

W trakcie ćwiczeń - analiza treści Konstytucji RP i innych aktów normatywnych oraz orzecznictwa TK w zakresie omawianych zagadnień.

Pełny opis:

Forma studiów – stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu – obowiązkowy.

Dziedzina nauk społecznych; dyscyplina: nauki prawne

Rok studiów/sem. - rok I/sem. 2

Wymagania wstępne – Historia prawa (0700-WSI-1BD), Organy kontroli i ochrony prawa (0700-WS1-1BA), Wiedza o państwie i prawie (0700-WS1-1AM).

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: łącznie 90 godz.; 45 godz. wykładu (w tym godz. 14 zajęć zdalnych) i 45 godz. ćwiczeń (w tym 14 godz. zajęć zdalnych asynchronicznych).

Metody dydaktyczne - klasyczny wykład, prowadzony zdalnie w czasie rzeczywistym, prezentacje, możliwe przekazywanie opracowanych zagadnień za pomocą platformy e-learningowej; ćwiczenia - wypowiedzi studentów, prezentacje, dyskusja, analiza tekstów prawnych, praca w grupach m.in. symulacja procesu legislacyjnego, rozwiązywanie kazusów, zadania w e-learningu, konsultacje.

Punkty ECTS – 9.

Literatura:

1. S. Bożyk (red.), Prawo konstytucyjne, Białystok 2020.

2. L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2020.

3. J. Kuciński, Ustrój konstytucyjny Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2013.

4. M. Granat, Prawo konstytucyjne. Pytania i odpowiedzi, Warszawa 2021.

5. G. Kryszeń, K. Prokop, Aksjologia polskiej konstytucji, Warszawa 2017.

oraz Konstytucja RP i wybrane akty normatywne np. ustawy i regulaminy Sejmu i Senatu.

6. R. Balicki, M.ł Bernaczyk, O. Hałub-Kowalczyk, M. Jabłoński, S. Jarosz-Żukowska, M. Kłopocka-Jasińska, A. Ławniczak, M. Masternak-Kubiak, A. Śledzińska-Simon, J. Węgrzyn, K. Wygoda, Konstytucja i prawo konstytucyjne, Wrocław 2021

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.