Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo karne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-WS1-3JA
Kod Erasmus / ISCED: 10.003 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo karne
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 3L stac.I st.studia bezpieczeństwa i prawa- przedmioty obowiązkowe
BiP.Stacj. 3 rok 1 stopnia sem. Zimowy
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Zagadnienia z zakresu części ogólnej prawa karnego materialnego oraz wybranych typów czynów zabronionych (część szczególna Kodeksu karnego).

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy.

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne i nauki prawne.

Rok studiów/sem. - rok III/sem. V.

Wymagania wstępne - brak.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 30 godz. wykładu, (w tym 14 godz. zdalnych asynchronicznych) 30 godz. ćwiczeń (w tym 15 godz. zdalnych asynchronicznych).

wykład z prezentacją (w sali), ćwiczenia, dyskusja, analiza przepisów, konsultacje, praca indywidualna, praca w grupach.

Punkty ECTS - 6.

Bilans nakładu pracy studenta: udział w zajęciach 60 (w tym 29 godz. zdalnych asynchronicznych), przygotowanie do zajęć i egzaminu 75 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 42 godz., egzamin 2 godz. Razem godz. 150 godz., co odpowiada 6 pkt. ECTS.

Wskaźniki ilościowe: nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 75 godz., co odpowiada 3 pkt. ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 75 godz., co odpowiada 3 pkt. ECTS.

Literatura:

Literatura podstawowa:

L. Gardocki, Prawo karne, Warszawa 2021.

A. Grześkowiak, K. Wiak, Prawo karne, Warszawa 2020.

W. Filipkowski, E. Guzik-Makaruk, K. Laskowska, G. B. Szczygieł, E. Zatyka, Przewodnik po prawie karnym, Warszawa 2016.

J. Warylewski, Prawo karne, Część ogólna, Warszawa 2020.

A. Marek, V. Konarska-Wrzosek, Prawo karne, Warszawa 2019.

T. Dukiet-Nagórska, O. Sitarz (red.), Prawo karne. Część ogólna, szczególna i wojskowa, Warszawa 2020.

M. Bojarski (red.), Prawo karne materialne. Część ogólna i szczególna, Warszawa 2020.

Literatura uzupełniająca:

A. Grześkowiak, K. Wiak (red.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2021.

R. A. Stefański (red.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2020.

J. Giezek (red.), Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz, Warszawa 2021.

V. Konarska-Wrzosek (red.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2020.

M. Mozgawa (red.), Kodeks karny. Komentarz. Warszawa 2021.

Efekty uczenia się:

Wiedza, absolwent zna i rozumie:

KA6_WG3 - wybrane zagadnienia z zakresu zaawansowanej wiedzy szczegółowej dotyczące prawa związanego z obszarem bezpieczeństwo (materialnego, ustrojowego i procesowego) oraz funkcjonowania podmiotów związanych z zapewnieniem i ochroną bezpieczeństwa

Umiejętności, absolwent potrafi:

KA6_UK1 - komunikować się z użyciem specjalistycznej terminologii z zakresu prawa regulującego obszar bezpieczeństwo (materialnego, ustrojowego i procesowego) powiązanej z funkcjonowaniem podmiotów związanych z zapewnieniem i ochroną bezpieczeństwa

Komptetencje społeczne, absolwent jest gotów do:

KA6_KK2 - uznawania znaczenia nabytej wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych z zakresu prawa związanego z obszarem bezpieczeństwo (materialnego, ustrojowego i procesowego) oraz przedmiotu działania podmiotów (organów i sadów) realizujących kompetencje z obszaru

bezpieczeństwo

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: egzamin pisemny w postaci testu i pytań otwartych (opisowych). Pozytywna ocena z egzaminu od 51% przewidzianej liczby punktów.

Ćwiczenia: obecność i aktywność na zajęciach, zaliczenie pisemne.

Ze względu na obowiązujące regulacje zastrzega się możliwość przeprowadzenia egzaminu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Emilia Jurgielewicz-Delegacz
Prowadzący grup: Emilia Jurgielewicz-Delegacz, Piotr Mroczko, Justyna Omeljaniuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Emilia Truskolaska
Prowadzący grup: Marta Dzieniszewska, Grażyna Szczygieł, Emilia Truskolaska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Konikowska-Kuczyńska
Prowadzący grup: Marta Dąbrowska, Justyna Konikowska-Kuczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)