Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium - Zwalczanie przestępczości

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-WS1-3SEMHD
Kod Erasmus / ISCED: 10.003 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium - Zwalczanie przestępczości
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 3L stac.I st.studia bezpieczeństwa i prawa- przedmioty seminaryjne
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria licencjackie

Skrócony opis:

Założeniem przedmiotu jest przygotowanie studenta do napisania i obrony pracy licencjackiej. W związku z tym celowe będzie nauczenie go analizy opracowań naukowych, głównie o charakterze prawnym i kryminologicznym, prawnym i wykorzystania ich w przygotowaniu pracy licencjackiej.

Nauka przygotowywania i opracowywania prac licencjackiej w aspekcie merytorycznym i formalnym.

Omówienie zagadnień obowiązujących na egzaminie dyplomowym.

Przedłożenie poszczególnych rozdziałów pracy licencjackiej i zaliczenie pracy licencjackiej.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - seminarium licencjackie.

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne i nauki prawne.

Rok studiów/sem. - rok III/sem. V i VI.

Wymagania wstępne - brak.

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 60 godz. seminarium (w tym 30 godz. zdalnych asynchronicznych).

Metody dydaktyczne - metoda seminaryjna (w sali), prezentacja, dyskusja, konsultacje.

Punkty ECTS - 6.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 60 godz. (w tym 30 godz. zdalnych asynchronicznych), przygotowanie do zajęć 75 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 45 godz. Razem: 150 godzin, co odpowiada 6 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 75 godz., co odpowiada 3 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 75 godz., co odpowiada 3 pkt ECTS.

Literatura:

A. Dudziak, A. Żejmo, Redagowanie prac dyplomowych. Wskazówki metodyczne dla studentów, Warszawa 2008.

A. Kociołek-Pęsa, M. Stępień (red.), Metody i techniki badań socjologiczno-prawnych, (w:) Leksykon socjologii prawa, Warszawa 2013.

A. Łopatka (red.), Metody badania prawa, Wrocław 1973.

B. Hołyst, Kryminologia na świecie, Warszawa 1979.

B. Hołyst, Kryminologia, Warszawa 2016.

B. Gruszczyńska, M. Marczewski, A. Siemaszko, P. Ostaszewski, J. Włodarczyk-Madejska, J. Klimczak, Atlas przestępczości 6, Warszawa 2021.

Ch. Frankfort-Nachmias, D. Nachmias, Metody badawcze w naukach społecznych, Poznań 2001.

E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, Warszawa 2003.

E. Glińska, Specyfika metodologiczna nauk społecznych, (w:) B. Poskrobko (red.), Metody badań naukowych z przykładami ich zastosowania, Białystok 2012.

E. W. Pływaczewski, S. Redo, E. M. Guzik-Makaruk, K. Laskowska, W. Filipkowski, E. Glińska, E. Jurgielewicz-Delegacz, M. Perkowska, Kryminologia, Wolters Kluwer 2019.

I. Andrejew, Z zagadnień metodologii nauk prawa karnego, (w:) J. Wróblewski (red.), Zagadnienia metodologiczne prawoznawstwa: materiały z sesji naukowej, Łudź 27-28 marca 1980, Wrocław 1982.

J. Apanowicz, Metodologia ogólna, Gdynia 2002.

J. Apanowicz, Metodologiczne elementy procesu poznania naukowego w teorii organizacji i zarządzania, Gdynia 2000.

J. Apanowicz, Metodologiczne uwarunkowania pracy naukowej. Prace doktorskie. Prace habilitacyjne, Warszawa 2005.

J. Bafia, Problemy kryminologii : dialektyka sytuacji kryminogennej, Warszawa 1978.

J. Błachut, A. Gaberle, K. Krajewski, Kryminologia, Gdańsk 2007.

J. Błachut, Problemy związane z pomiarem przestępczości, Warszawa 2007.

J. Majchrzak, T. Mendel, Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych, Poznań 1999.

J. Sztumski, Wstęp do metod i technik badań społecznych, Katowice 2005.

J. W. Creswell, Projektowanie badań naukowych. Metody jakościowe, ilościowe i mieszane, Kraków 2013.

L. Lernell, Zarys kryminologii ogólnej, Warszawa 1978.

L. Tyszkiewicz, Kryminologia (zarys systemu), Katowice 1986.

M. Borucka-Arctowa, Badania socjologiczno-prawne a dogmatyka prawa, (w:) J. Wróblewski (red.), Zagadnienia metodologicznej prawoznawstwa. Materiały z sesji naukowej. Łódź 27-28 marca 1980 r., Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1982.

M. Borucka-Arctowa, Podejście socjologiczne, (w:) A. Łopatka (red.), Metody badania prawa, Wrocław 1973.

M. Iwański, A. Papierz, M. Stożek, K. Bułat, P. Czarniak, A. Gorzelak, K. Grabowski, M. Grzyb, P. Jakubek, J. Jodłowski, M. Małek, S. Młodawska-Mąsior, Kryminologia. Repetytorium, Warszawa 2012.

M. Kuć, Kryminologia, Warszawa 2015.

M. Łobocki, Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych, Kraków 2007.

P. Horoszowski, Kryminologia, Warszawa 1965.

R. Kolman, K. Szczepańska, Doktoraty i habilitacje. Poradnik realizacji, Toruń 2011.

S. Juszczyk, Badania ilościowe w naukach społecznych, Katowice 2005

S. Nowak, Metodologia badań społecznych, Warszawa 2010.

T. Barankiewicz, Współczesne metody badania prawa, Studia Prawnicze KUL 2010, nr 1.

T. Mendel, Metodyka pisania prac doktorskich, Poznań 2002.

T. Szymanowski, Przestępczość i polityka karna w Polsce w świetle faktów i opinii społeczeństwa w okresie transformacji, Warszawa 2012.

W. Świda (red.), Kryminologia, Warszawa 1977.

W. Świda, Metody badań kryminologicznych, (w:) W. Świda (red.), Kryminologia, Warszawa 1977.

Z. Bożyczko, Metodyczne wskazówki do pisania pracy magisterskiej z kryminalistyki i kryminologii oraz innych dyscyplin nauk penalnych, Wrocław 1974.

Z. Ziembiński, Metodologiczne zagadnienia prawoznawstwa, Warszawa 1974.

Z. Ziembiński, Szkice z metodologii szczegółowych nauk prawnych, Warszawa-Poznań 1983.

Efekty uczenia się:

Wiedza, absolwent zna i rozumie:

KA6_WG2 - zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zasady, instrumenty i terminologię nauk prawnych, w szczególności w obszarze prawa związanego z bezpieczeństwem (materialnego, ustrojowego i procesowego) oraz funkcjonowania podmiotów związanych z zapewnieniem i ochroną bezpieczeństwa

KA6_WK2 - podstawowe ekonomiczne, prawne, etyczne i inne uwarunkowania działalności zawodowej w sektorze związanym z zapewnieniem i ochroną bezpieczeństwa

Umiejętności, absolwent potrafi:

KA6_UW1 - wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy oraz innowacyjnie wykonywać zadania w warunkach nie w pełni przewidywalnych przez: – właściwy dobór źródeł pranych z zakresu prawa administracyjnego (aktów prawnych, dorobku doktryny i orzecznictwa organów i sądów działających w obszarze bezpieczeństwo) i informacji z nich pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej analizy i syntezy tych informacji

KA6_UK1 - komunikować się z użyciem specjalistycznej terminologii z zakresu prawa regulującego obszar bezpieczeństwo (materialnego, ustrojowego i procesowego) powiązanej z funkcjonowaniem podmiotów związanych z zapewnieniem i ochroną bezpieczeństwa

Komptetencje społeczne, absolwent jest gotów do:

KA6_KK2 - uznawania znaczenia nabytej wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych z zakresu prawa związanego z obszarem bezpieczeństwo (materialnego, ustrojowego i procesowego) oraz przedmiotu działania podmiotów (organów i sadów) realizujących kompetencje z obszaru bezpieczeństwo

KA6_KK3 - zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu z zakresu prawa związanego z obszarem bezpieczeństwo (materialnego, ustrojowego i procesowego) oraz przedmiotu działania podmiotów (organów i sądów) realizujących kompetencje z obszaru bezpieczeństwo

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie seminarium na podstawie złożenia pisemnej formy pracy licencjackiej przygotowanej przez studenta i zatwierdzonej przez promotora.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Filipkowski
Prowadzący grup: Wojciech Filipkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)