Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia bezpieczeństwa Polski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-WS2-1LI
Kod Erasmus / ISCED: 10.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia bezpieczeństwa Polski
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 2L stac.II st.studia bezpieczeństwa i prawa- przedmioty fakultatywne
BiP.Stacj. 1 rok 2 stopnia sem. Zimowy
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Od studentów wymagana jest wiedza z zakresu historii Polski i historii powszechnej oraz wiadomości uzyskane podczas wykładów z przedmiotu Historia sił zbrojnych prowadzonych na studiach pierwszego stopnia.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Wykłady przedstawiające w sposób kompleksowy i zorganizowany genezę i oraz kolejne etapy rozwoju instytucji służących zapewnieniu bezpieczeństwa zewnętrznego oraz aparatu bezpieczeństwa wewnętrznego państwa polskiego.

Prezentacja struktury i przekształceń instytucji tworzonych w celu zapewnienia bezpieczeństwa Polski. Omówienie procesu powstania i rozwoju aparatu bezpieczeństwa wewnętrznego, ze szczególnym zwróceniem uwagi na genezę instytucji policji w Polsce. Przekazanie wiedzy z zakresu struktury organizacyjnej i funkcjonowania policji politycznej oraz instytucji wywiadu i kontrwywiadu II RP i Polski Ludowej.

Ćwiczenia – analiza przepisów aktów prawnych w zakresie ustroju, zakresu kompetencji i składu osobowego instytucji powołanych w celu ochrony bezpieczeństwa państwa polskiego do końca XVIII wieku do czasów współczesnych

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - fakultatywny.

Dziedzina/dyscyplina nauki - nauki społeczne/nauki o bezpieczeństwie.

Rok studiów/sem. - rok I/sem. I.

Wymagania wstępne - brak.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć -

45 godz., w tym 30 godz. – wykład i 15 godz. - ćwiczenia.

Metody dydaktyczne - wykład, ćwiczenia, konsultacje.

Punkty ECTS - 5.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 45 godz., przygotowanie do zajęć i egzaminu 50 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 28 godz., egzamin 2 godz. Razem: 150 godzin, co odpowiada 5 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 75 godzin, co odpowiada 3 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 50 godz., co odpowiada 2 pkt ECTS.

Literatura:

P. Majer, Bezpieczeństwo wewnętrzne polski w rozwoju dziejowym od X wieku do końca Polski Ludowej, Szczytno 2012.

A . Misiuk, Instytucje bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce. Zarys dziejów (od X wieku do współczesności), Szczytno 2012.

A. Misiuk, Historia bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce. Zarys dziejów instytucji i służb w latach 1764 – 1990, Warszawa 2015.

A. Misiuk, Historia policji w Polsce od X wieku do współczesności, Warszawa 2008,

P. Majer, Ustawy polskiej policji (1791 – 1990). Żródła z komentarzem, Szczytno 2007.

L. Antonowicz, T. Guz, M.R. Pałubska (red.), Bezpieczeństwo Polski. Historia i współczesność, Lublin 2010.

R. Kaczmarek, Historia Polski 1914-1989, Warszawa 2010.

A. Garlicki (red.), Z dziejów Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1986.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu zasady i instytucje prawa związanego z obszarem bezpieczeństwo (materialnego, ustrojowego i procesowego) - KA7_WG1

- absolwent na i rozumie fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji w zakresie dotyczącym prawa związanego z obszarem bezpieczeństwo (materialnego, ustrojowego i procesowego) oraz przedmiotu działania podmiotów związanych z zapewnieniem i ochroną bezpieczeństwa - KA7_WK1

Umiejętności:

- absolwent potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę – formułować i rozwiązywać nietypowe problemy oraz innowacyjnie wykonywać zadania w nieprzewidywalnych warunkach przez:

- właściwy dobór źródeł nauki i prawa związanego z obszarem bezpieczeństwo (aktów normatywnych, poglądów doktryny, orzecznictwa sądowego) i informacji z nich pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej analizy, syntezy, twórczej interpretacji i prezentacji tych informacji - KA7_UW1

Kompetencje społeczne:

- absolwent jest gotów do: krytycznej oceny prezentowanych zagadnień problemowych z zakresu prawa związanego z obszarem bezpieczeństwo (materialnego, ustrojowego i procesowego) oraz przedmiotu działania organów i sądów realizujących zadania z obszaru bezpieczeństwo - KA7_KK1

Metody i kryteria oceniania:

Metody i kryteria oceniania:

Forma zaliczenia ćwiczeń - esej pisemny na jeden z trzech tematów zadanych przez prowadzącego.

Wykład

Egzamin- egzamin pisemny I i II termin / w wyjątkowych przypadkach egzamin ustny/.

Oceniana będzie umiejętność udzielenia w formie opisowej odpowiedzi na 5 pytań z listy zagadnień przekazanych na wykładzie. Za każde pytanie maksymalnie 1 punkt. Skala ocen od 2 do 5.

2,5 - 2,75 pkt - dst,

3 - 3,25 pkt dst plus,

3,5 - 3,75 pkt - db,

4 - 4,25 pkt db plus,

4,5 - 5 pkt - bdb.

W zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia egzaminu w formie zdalnej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Mohyluk
Prowadzący grup: Mariusz Mohyluk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Wykłady przedstawiające w sposób kompleksowy i zorganizowany genezę i oraz kolejne etapy rozwoju instytucji służących zapewnieniu bezpieczeństwa zewnętrznego oraz aparatu bezpieczeństwa wewnętrznego państwa polskiego.

Ćwiczenia – analiza przepisów aktów prawnych w zakresie ustroju, zakresu kompetencji i składu osobowego instytucji powołanych w celu ochrony bezpieczeństwa państwa polskiego do końca XVIII wieku do czasów współczesnych

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - fakultatywny.

Dziedzina/dyscyplina nauki - nauki społeczne/nauki o bezpieczeństwie.

Rok studiów/sem. - rok I/sem. I.

Wymagania wstępne - brak.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć -

45 godz., w tym 30 godz. – wykład i 15 godz. - ćwiczenia.

Metody dydaktyczne - wykład, ćwiczenia, konsultacje.

Punkty ECTS - 5.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 45 godz., przygotowanie do zajęć i egzaminu 50 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 28 godz., egzamin 2 godz. Razem: 150 godzin, co odpowiada 5 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 75 godzin, co odpowiada 3 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 50 godz., co odpowiada 2 pkt ECTS.

Literatura:

P. Majer, Bezpieczeństwo wewnętrzne polski w rozwoju dziejowym od X wieku do końca Polski Ludowej, Szczytno 2012.

A . Misiuk, Instytucje bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce. Zarys dziejów (od X wieku do współczesności), Szczytno 2012.

A. Misiuk, Historia bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce. Zarys dziejów instytucji i służb w latach 1764 – 1990, Warszawa 2015.

A. Misiuk, Historia policji w Polsce od X wieku do współczesności, Warszawa 2008,

P. Majer, Ustawy polskiej policji (1791 – 1990). Żródła z komentarzem, Szczytno 2007.

L. Antonowicz, T. Guz, M.R. Pałubska (red.), Bezpieczeństwo Polski. Historia i współczesność, Lublin 2010.

R. Kaczmarek, Historia Polski 1914-1989, Warszawa 2010.

A. Garlicki (red.), Z dziejów Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1986.

Uwagi:

brak

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Niewiński
Prowadzący grup: Piotr Kołodko, Mariusz Mohyluk, Kamil Niewiński, Michał Stokowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Wykłady przedstawiające w sposób kompleksowy i zorganizowany genezę i oraz kolejne etapy rozwoju instytucji służących zapewnieniu bezpieczeństwa zewnętrznego oraz aparatu bezpieczeństwa wewnętrznego państwa polskiego.

Ćwiczenia – analiza przepisów aktów prawnych w zakresie ustroju, zakresu kompetencji i składu osobowego instytucji powołanych w celu ochrony bezpieczeństwa państwa polskiego do końca XVIII wieku do czasów współczesnych

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - fakultatywny.

Dziedzina/dyscyplina nauki - nauki społeczne/nauki o bezpieczeństwie.

Rok studiów/sem. - rok I/sem. I.

Wymagania wstępne - brak.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć -

45 godz., w tym 30 godz. – wykład i 15 godz. - ćwiczenia.

Metody dydaktyczne - wykład, ćwiczenia, konsultacje.

Punkty ECTS - 5.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 45 godz., przygotowanie do zajęć i egzaminu 50 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 28 godz., egzamin 2 godz. Razem: 150 godzin, co odpowiada 5 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 75 godzin, co odpowiada 3 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 50 godz., co odpowiada 2 pkt ECTS.

Literatura:

P. Majer, Bezpieczeństwo wewnętrzne polski w rozwoju dziejowym od X wieku do końca Polski Ludowej, Szczytno 2012.

A . Misiuk, Instytucje bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce. Zarys dziejów (od X wieku do współczesności), Szczytno 2012.

A. Misiuk, Historia bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce. Zarys dziejów instytucji i służb w latach 1764 – 1990, Warszawa 2015.

A. Misiuk, Historia policji w Polsce od X wieku do współczesności, Warszawa 2008,

P. Majer, Ustawy polskiej policji (1791 – 1990). Żródła z komentarzem, Szczytno 2007.

L. Antonowicz, T. Guz, M.R. Pałubska (red.), Bezpieczeństwo Polski. Historia i współczesność, Lublin 2010.

R. Kaczmarek, Historia Polski 1914-1989, Warszawa 2010.

A. Garlicki (red.), Z dziejów Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1986.

Uwagi:

brak

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Wykłady przedstawiające w sposób kompleksowy i zorganizowany genezę i oraz kolejne etapy rozwoju instytucji służących zapewnieniu bezpieczeństwa zewnętrznego oraz aparatu bezpieczeństwa wewnętrznego państwa polskiego.

Ćwiczenia – analiza przepisów aktów prawnych w zakresie ustroju, zakresu kompetencji i składu osobowego instytucji powołanych w celu ochrony bezpieczeństwa państwa polskiego do końca XVIII wieku do czasów współczesnych

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - fakultatywny.

Dziedzina/dyscyplina nauki - nauki społeczne/nauki o bezpieczeństwie.

Rok studiów/sem. - rok I/sem. I.

Wymagania wstępne - brak.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć -

45 godz., w tym 30 godz. – wykład i 15 godz. - ćwiczenia.

Metody dydaktyczne - wykład, ćwiczenia, konsultacje.

Punkty ECTS - 5.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 45 godz., przygotowanie do zajęć i egzaminu 50 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 28 godz., egzamin 2 godz. Razem: 150 godzin, co odpowiada 5 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 75 godzin, co odpowiada 3 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 50 godz., co odpowiada 2 pkt ECTS.

Literatura:

P. Majer, Bezpieczeństwo wewnętrzne polski w rozwoju dziejowym od X wieku do końca Polski Ludowej, Szczytno 2012.

A . Misiuk, Instytucje bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce. Zarys dziejów (od X wieku do współczesności), Szczytno 2012.

A. Misiuk, Historia bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce. Zarys dziejów instytucji i służb w latach 1764 – 1990, Warszawa 2015.

A. Misiuk, Historia policji w Polsce od X wieku do współczesności, Warszawa 2008,

P. Majer, Ustawy polskiej policji (1791 – 1990). Żródła z komentarzem, Szczytno 2007.

L. Antonowicz, T. Guz, M.R. Pałubska (red.), Bezpieczeństwo Polski. Historia i współczesność, Lublin 2010.

R. Kaczmarek, Historia Polski 1914-1989, Warszawa 2010.

A. Garlicki (red.), Z dziejów Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1986.

Uwagi:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)