Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo obronne Rzeczypospolitej Polskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-WS2-1LL
Kod Erasmus / ISCED: 10.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo obronne Rzeczypospolitej Polskiej
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 2L stac.II st.studia bezpieczeństwa i prawa- przedmioty obowiązkowe
BiP.Stacj. 1 rok 2 stopnia sem. Zimowy
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z najważniejszymi aktami prawnymi regulującymi problematykę prawa obronnego Rzeczypospolitej Polskiej. Podczas zajęć słuchacze zapoznają się z zasadami funkcjonowania różnych organów, instytucji i jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za obronę narodową.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki

Forma studiów - stacjonarne

Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne i nauki prawne

Rok studiów/semestr - rok I/2 stopień; semestr I

Wymagania wstępne - brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 30 godz. wykład (w tym 10 godz. zdalnych asynchronicznych)

Metody dydaktyczne - wykład, konsultacje, zajęcia e-learningowe

Punkty ECTS - 5

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w zajęciach - 30 godz. (w tym 10 godz. zdalnych asynchronicznych)

przygotowanie do zajęć - 50 godz.;

udział w konsultacjach związanych z zajęciami - 54 godz.;

egzamin - 1 godz.

Razem: 125 godz., co odpowiada 5 pkt ECTS

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 75 godz., co odpowiada 3 pkt ECTS

nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela - 50 godz., co odpowiada 2 pkt ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Prawo obronne Rzeczypospolitej Polskiej w zarysie, red. M. Czuryk, W. Kitler, Warszawa 2014.

2. Prawo obronne Rzeczypospolitej Polskiej, red. P. Bała, Warszawa 2014.

Literatura uzupełniająca:

1. Prawo wojskowe, red. M. Czuryk, M. Karpiuk, Warszawa 2015.

2. Aspekty prawne bezpieczeństwa narodowego RP, t. 1-2, red. W. Kitler, M. Czuryk, Warszawa 2013.

3. W. Wołpiuk, Siły Zbrojne w regulacjach Konstytucji RP, Warszawa 1998.

4. K. Prokop, Stany nadzwyczajne w Konstytucji RP, Białystok 2005.

Efekty uczenia się:

Wiedza, absolwent zna i rozumie:

- wybrane zagadnienia z zakresu zaawansowanej wiedzy szczegółowej dotyczącej prawa związanego z obszarem bezpieczeństwo (KA7_WG4).

Umiejętności, absolwent potrafi:

- samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie zagadnień – w tym prawa i zasad funkcjonowania – związanych z funkcjonowaniem podmiotów realizujących kompetencje w obszarze bezpieczeństwo (KA7_UU1).

Kompetencje społeczne, absolwent jest gotów do:

- krytycznej oceny prezentowanych zagadnień problemowych z zakresu prawa związanego z obszarem bezpieczeństwo (materialnego, ustrojowego i procesowego) oraz przedmiotu działania organów i sądów realizujących zadania z obszaru bezpieczeństwo (KA7_KK1).

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie zajęć następuje na podstawie egzaminu końcowego w formie pytań testowych jednokrotnego wyboru, za które student może uzyskać 12 pkt. Pytania obejmować będą cały materiał z zajęć realizowanych w trybie bezpośredniego kontaktu oraz trybie e-zajęć. Dodatkowo za poprawne rozwiązanie zadań umieszczonych na platformie e-learningowej (materiał z e-zajęć) można otrzymać 6 pkt. Łącznie do zdobycia jest 18 pkt.

Ocenianie:

10-11 pkt dst.;

12-13 pkt dst. z plusem;

14 pkt db.;

15 pkt db. z plusem;

16-18 pkt bdb.

W zależności od obowiązujących regulacji, zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia końcowego lub egzaminu końcowego przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Szczygielski
Prowadzący grup: Krzysztof Szczygielski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z najważniejszymi aktami prawnymi regulującymi problematykę prawa obronnego Rzeczypospolitej Polskiej. Podczas zajęć słuchacze zapoznają się z zasadami funkcjonowania różnych organów, instytucji i jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za obronę narodową.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki

Forma studiów - stacjonarne

Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne i nauki prawne

Rok studiów/semestr - rok I/2 stopień; semestr I

Wymagania wstępne - brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 30 godz. wykład (w tym 10 godz. zdalnych asynchronicznych)

Metody dydaktyczne - wykład, konsultacje, zajęcia e-learningowe

Punkty ECTS - 5

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w zajęciach - 30 godz. (w tym 10 godz. zdalnych asynchronicznych)

przygotowanie do zajęć - 50 godz.;

udział w konsultacjach związanych z zajęciami - 54 godz.;

egzamin - 1 godz.

Razem: 125 godz., co odpowiada 5 pkt ECTS

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 75 godz., co odpowiada 3 pkt ECTS

nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela - 50 godz., co odpowiada 2 pkt ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Prawo obronne Rzeczypospolitej Polskiej w zarysie, red. M. Czuryk, W. Kitler, Warszawa 2014.

2. Prawo obronne Rzeczypospolitej Polskiej, red. P. Bała, Warszawa 2014.

Literatura uzupełniająca:

1. Prawo wojskowe, red. M. Czuryk, M. Karpiuk, Warszawa 2015.

2. Aspekty prawne bezpieczeństwa narodowego RP, t. 1-2, red. W. Kitler, M. Czuryk, Warszawa 2013.

3. W. Wołpiuk, Siły Zbrojne w regulacjach Konstytucji RP, Warszawa 1998.

4. K. Prokop, Stany nadzwyczajne w Konstytucji RP, Białystok 2005.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Szczygielski
Prowadzący grup: Krzysztof Szczygielski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z najważniejszymi aktami prawnymi regulującymi problematykę prawa obronnego Rzeczypospolitej Polskiej. Podczas zajęć słuchacze zapoznają się z zasadami funkcjonowania różnych organów, instytucji i jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za obronę narodową.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki

Forma studiów - stacjonarne

Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne i nauki prawne

Rok studiów/semestr - rok I/2 stopień; semestr I

Wymagania wstępne - brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 30 godz. wykład (w tym 10 godz. zdalnych asynchronicznych)

Metody dydaktyczne - wykład, konsultacje, zajęcia e-learningowe

Punkty ECTS - 5

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w zajęciach - 30 godz. (w tym 10 godz. zdalnych asynchronicznych)

przygotowanie do zajęć - 50 godz.;

udział w konsultacjach związanych z zajęciami - 54 godz.;

egzamin - 1 godz.

Razem: 125 godz., co odpowiada 5 pkt ECTS

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 75 godz., co odpowiada 3 pkt ECTS

nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela - 50 godz., co odpowiada 2 pkt ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Prawo obronne Rzeczypospolitej Polskiej w zarysie, red. M. Czuryk, W. Kitler, Warszawa 2014.

2. Prawo obronne Rzeczypospolitej Polskiej, red. P. Bała, Warszawa 2014.

Literatura uzupełniająca:

1. Prawo wojskowe, red. M. Czuryk, M. Karpiuk, Warszawa 2015.

2. Aspekty prawne bezpieczeństwa narodowego RP, t. 1-2, red. W. Kitler, M. Czuryk, Warszawa 2013.

3. W. Wołpiuk, Siły Zbrojne w regulacjach Konstytucji RP, Warszawa 1998.

4. K. Prokop, Stany nadzwyczajne w Konstytucji RP, Białystok 2005.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z najważniejszymi aktami prawnymi regulującymi problematykę prawa obronnego Rzeczypospolitej Polskiej. Podczas zajęć słuchacze zapoznają się z zasadami funkcjonowania różnych organów, instytucji i jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za obronę narodową.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki

Forma studiów - stacjonarne

Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne i nauki prawne

Rok studiów/semestr - rok I/2 stopień; semestr I

Wymagania wstępne - brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 30 godz. wykład (w tym 10 godz. zdalnych asynchronicznych)

Metody dydaktyczne - wykład, konsultacje, zajęcia e-learningowe

Punkty ECTS - 5

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w zajęciach - 30 godz. (w tym 10 godz. zdalnych asynchronicznych)

przygotowanie do zajęć - 50 godz.;

udział w konsultacjach związanych z zajęciami - 54 godz.;

egzamin - 1 godz.

Razem: 125 godz., co odpowiada 5 pkt ECTS

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 75 godz., co odpowiada 3 pkt ECTS

nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela - 50 godz., co odpowiada 2 pkt ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Prawo obronne Rzeczypospolitej Polskiej w zarysie, red. M. Czuryk, W. Kitler, Warszawa 2014.

2. Prawo obronne Rzeczypospolitej Polskiej, red. P. Bała, Warszawa 2014.

Literatura uzupełniająca:

1. Prawo wojskowe, red. M. Czuryk, M. Karpiuk, Warszawa 2015.

2. Aspekty prawne bezpieczeństwa narodowego RP, t. 1-2, red. W. Kitler, M. Czuryk, Warszawa 2013.

3. W. Wołpiuk, Siły Zbrojne w regulacjach Konstytucji RP, Warszawa 1998.

4. K. Prokop, Stany nadzwyczajne w Konstytucji RP, Białystok 2005.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)