Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kultura teatralna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-AS1-3AKR
Kod Erasmus / ISCED: 05.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0110) Pedagogika Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Kultura teatralna
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 3 rok 1st. AKzA stac. sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Brak wstępnych wymagań w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji, jakie powinien posiadać student przed rozpoczęciem nauki przedmiotu.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot realizowany w wymiarze teoretycznym (wykłady dotyczące sztuki teatralnej w kontekście historycznym ze szczególnym uwzględnieniem współczesności; różnych form, stylistyk, gatunków; wybitnych twórców; dramaturgii; wiedzy związanej z praktyką sceniczną) oraz praktycznym (ćwiczenia ukierunkowane na grupowe i indywidualne działania sceniczne w zakresie: rozwoju ekspresji ruchowej i emocjonalnej, elementarne zadania aktorskie, różnorodnych technik teatralnych)

Pełny opis:

Wykłady mają za zadanie: zapoznanie studentów z różnorodnymi formami, stylistykami i gatunkami sztuki teatralnej na przestrzeni wieków (ze szczególnym uwzględnieniem współczesności); postaciami wybitnych twórców oraz utworów dramatycznych jak również z elementarną wiedzą z zakresu praktyki scenicznej

Ćwiczenia mają za zadanie: zapoznanie studentów na drodze praktycznych działań z różnymi technikami scenicznymi, środkami wyrazu, elementarnymi zadaniami aktorskimi, sposobami na rozwój ekspresji ruchowej i emocjonalnej

Literatura:

Barba E., Teatr Samotność rzemiosło bunt, Instytut Kultury Polskiej Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2003.

Berthold M., Historia teatru, Wydawnictwa Artystyczne Filmowe, Warszawa 1980.

Book S., Podręcznik dla aktorów. Technika Improwizacji dla profesjonalnych aktorów filmowych, teatralnych i telewizyjnych, Wydawnictwo Wojciech Marzec, Warszawa 2007.

Braun K., Krótka historia teatru amerykańskiego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2005.

Czechow M.A., O technice aktora, Kraków, Arche, 2000.

Jurkowski H., Dzieje Teatru Lalek w Europie Od antyku do wielkiej reformy teatru, PWST Wydziały Lalkarskie w Białymstoku, Białystok 1986.

K. Johnstone, Impro. Improvisation and the Theater, Routledge, New Jork.

A. Kulawik Wersyfikacja i stylistyka w technice aktorskiej, PWST Kraków 2005

Nicoll A., Dzieje teatru, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1974.

Spolin V., Improvisation for the Theater Third Edition, Northwestern University Press, Evanston, Illinois 1999.

Efekty uczenia się:

Student:

zna środki scenicznej ekspresji omawiane w cyklu nauczania

zna twórców i dzieła omawiane w cyklu nauczania

orientuje się w formach, gatunkach i stylistykach teatralnych omawianych w cyklu nauczania

zna repertuar, na bazie którego w trakcie cyklu nauczania opracowywane są sceny lub etiudy aktorskie

posiada podstawową wiedzę w zakresie poszczególnych elementów składających się na warsztat sceniczny (style gry, środki wyrazu, zadania aktorskie itp)

potrafi dobierać i realizować zadania adekwatnie do potrzeb scenicznych

potrafi pracować w zespole nad wybranymi scenami lub ćwiczeniami scenicznymi

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ustne

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)