Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zachowania komunikacyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-AS2-2GMU
Kod Erasmus / ISCED: 05.002 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zachowania komunikacyjne
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 2 rok 2st. AKzA stac. sem zimowy
Moduł specjalnościowy - stac. II stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Warsztat ma na celu podniesienie kompetencji komunikacyjnych, a co za tym idzie i społecznych uczestniczących studentów.

Zajęcia bogate w różnorodne ćwiczenia aktywizujące wyposażają uczestników w narzędzia służące skutecznej komunikacji.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki,

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy, specjalnościowy, M_7

Rok studiów /semestr: II rok II stopnia, semestr 3

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 20 wykładów, 15 ćwiczeń

Metody dydaktyczne: ćwiczenia psychologiczne, gry dyskusyjne, dyskusja moderowana, inscenizacje improwizowane.

Punkty ECTS: 5

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w zajęciach - 45 godz.

- przygotowanie do zajęć (czytanie wskazanej literatury) - 25 godz.

- udział w konsultacjach - 10 godz.

- przygotowanie prezentacji - 25 godz.

- przygotowanie do zaliczenia pisemnego - 20 godz.

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 55 godzin; 2 pkt.

- o charakterze praktycznym: 70 godzin; 3 pkt

Literatura:

Literatura podstawowa:

McKay M., Davis M., Fanning P., Sztuka skutecznego porozumiewania się, GWP Gdańsk 2002

Thomson P., Sposoby komunikacji interpersonalnej, Poznań 1998.

Fisher. R., Ury W., Dochodząc do TAK. Negocjowanie bez poddawania się, Warszawa 1990

Chełpa S., Witkowski T., Psychologia konfliktów, Wrocław 2004.

Hogan K., Sztuka porozumienia Twoją drogą na szczyty, Warszawa 2001.

Hiam A., Pokonywanie przeszkód. Przypowieść o tym jak poskromić smoka konfliktu, Gliwice 2002.

Żurek E., Sztuka wystąpień, Warszawa 2004.

Rosenberg M.B., Porozumienie bez przemocy, Warszawa 2003.

Birkenbihl V.F., Komunikacja werbalna, Wrocław 1997

Walker W., Przygoda z komunikacją, Gdańsk 2001

Walther G. R., Mówisz, masz, Gdańsk 2007

Alberti R., Emmons M., Asertywność, Gdańsk 2003

Literatura uzupełniająca:

Berne E., W co grają ludzie. Psychologia stosunków międzyludzkich, Warszawa 1986

Tannen D., Ty nic nie rozumiesz, Warszawa 1994

Wills–Brandon C., Jak mówić nie i budować udane związki, Gdańsk 2003

Evans P., Toksyczne słowa, Warszawa 1992

Bowkett S., Wyobraź sobie, że - ćwiczenia rozwijające twórcze myślenie, Warszawa 2000

Rebel G., Naturalna mowa ciała, Wrocław 1999

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia: Student, który zaliczył przedmiot:

W01- ma podstawową wiedzę o rodzajach więzi społecznych i rządzących nimi regułach komunikacyjnych

W02 – ma elementarną wiedzę dotyczącą procesów komunikowania interdyscyplinarnego i społecznego, ich prawidłowości i zakłóceń.

U-01 potrafi posługiwać się podstawowymi pojęciami teoretycznymi w celu analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań, diagnozowaniu i prognozowaniu sytuacji oraz strategii skutecznej komunikacji.

U02– ma rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, potrafi porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych

K02- ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej;

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia jest aktywne uczestnictwo w warsztacie (ocenianie ciągłe) oraz pozytywna ocena z napisanego kolokwium.

Student może bez podania przyczyny opuścić jedne zajęcia, pozostałe nieformalne nieobecności zalicza w czasie konsultacji.

51% punktów uzyskanych przez studenta z egzaminu czy z ćwiczeń, jest niezbędne do uzyskania przez niego oceny pozytywnej z danego przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Kolemba
Prowadzący grup: Paweł Chomczyk, Marcin Kolemba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)