Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychoanaliza sztuki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-AS2-2PAS
Kod Erasmus / ISCED: 05.002 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychoanaliza sztuki
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 2 rok 2st. AKzA stac. sem. letni
Moduł specjalnościowy - stac. II stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest wyrobienie u studentów umiejętności interpretacji dzieł artystycznych , szczególnie literatury pięknej i innych wytworów kultury w oparciu o psychoanalizę stosowaną (psychologię głębi). Celem przedmiotu jest wyrobienie u studentów umiejętności interpretacji dzieł artystycznych i innych wytworów kultury w oparciu o psychologię głębi. Umiejętność ta może pozwolić na stawianie diagnoz społecznych oraz prognozować niebezpieczeństwa czyhające na jednostkę i kulturę w przyszłości. Również treści przedmiotu podkreślają autoterapeutyczne właściwości procesu twórczego.

Pełny opis:

Oprócz prezentacji teorii psychoanalitycznej w formie wykładów,, ćwiczenia obejmują swym zakresem sztukę kreatywnego pisania oraz metody autoanalizy powiązane z byciem w procesie twórczym.

Tematyka wykładów i ćwiczeń oscyluje wokół następujących zagadnień:

- Psychologia głębi wobec twórczości artystycznej;

- Metoda swobodnych skojarzeń a metoda amplifikacji;

- Archetypy, symbole i konflikty wewnętrzne;

- Psychologia marzeń sennych;

-Twórczość artystyczna w ujęciu Schopenhauera i Nietzschego;

- Diagnoza kultury w oparciu o wytwory twórczej wyobraźni.

- Natura twórczości. Twórczość a nieświadomość;

- Mit a sen i twórczość;

- Faust i kultura faustiańska;

- Metody autoanalizy;

- Doświadczenie transcendentne a doświadczenie schizofreniczne

- Interpretacja psychoanalityczna wybranych dzieł literackich.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Bettelheim, B. (1994). Freud i dusza ludzka (tłum. D. Danek). Warszawa: Jacek Santorski & Co.

Dudek Z.W. (2002). Podstawy psychologii Junga. Od psychologii głębi do psychologii integralnej. Warszawa: ENETEIA.

– (2007). Jungowska psychologia marzeń sennych (wyd. 2 poszerzone). Warszawa: ENETEIA.

Freud S. (1994). Poza zasadą przyjemności (tłum. J. Prokopiuk). Warszawa: PWN.

Fromm E. (2005). O sztuce istnienia (tłum. R. Saciuk). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Jung, C.G. (1981). Archetypy i symbole. Wybór pism (tłum. J. Prokopiuk). Warszawa: Czytelnik.

Laing (2005). Polityka doświadczenia. Rajski ptak (tłum. A. Grzybek). Warszawa: Wydawnictwo KR.

May, R. (1994). Odwaga tworzenia (tłum. E. i T. Hornowscy). Poznań: Rebis.

May R. (1997). Błaganie o mit (tlum. B. Moderska, T. Zysk). Poznan: Zysk i S-ka.

Neville B.(2009). Psyche i edukacja. Emocje, wyobraźnia i nieświadomość w uczeniunsię i nauczaniu, tłum. K. Kościelniak, Kraków: WAM.

Vedfelt, O. (1998). Wymiary snów (tłum. P. Billig). Warszawa: ENETEIA.

Vedfelt, O. (2001). Poziomy świadomości (tłum. P. Billig). Warszawa: ENETEIA.

Vogler, Ch. (2016), Podróż autora. Struktury mityczne dla scenarzystów i pisarzy (tłum.K. Kosińska). Warszawa: Wydawnictwo Wojciech Marzec.

Lektura uzupełniająca:

Campbell J. (1994). Potęga mitu (tłum. I. Kania). Kraków: Sigma.

Fromm (1994). Zapomniany język. Wstęp do rozumienia snów, baśni i mitów. Warszawa.

Jung C.G. (1993). O istocie snów. Warszawa.

Nietzsche, (1907). Narodziny tragedii (tłum. L. Staff). Warszawa: Nakład Jakuba Mortkowicza.

- (1990). Tako rzecze Zaratustra (tłum. W. Berent). Warszawa: bis.

Platon (2003). Państwo (tłum. W. Witwicki). Kęty: ANTYK.

Schopenhauer, A. (1974). Aforyzmy o mądrości życia (tłum. J. Garewicz). Warszawa: Czytelnik.

– (1994;1995). Świat jako wola i przedstawienie (t. 1 i 2, tłum. J. Garewicz). Warszawa: PWN.

Efekty uczenia się:

1. Zna terminologię stosowaną w psychoanalizie i w innych szkołach psychologii głębi, nazwiska badaczy i nazwy najważniejszych nurtów .

K W01

2. Posiada pogłębioną wiedzę w zakresie rozwoju człowieka i kultury.

K_W06).

3. . Ma pogłębione umiejętności obserwowania, diagnozowania i analizowania motywów ludzkich zachowań (K_U07)

4. Potrafi twórczo animować pracę nad własnym rozwojem oraz rozwojem uczestników procesów edukacyjno-wychowawczych. (K_U11)

5. Nabywa umiejętności związane z prezentowaniem własnych pomysłów, poglądów, wątpliwości i je uzasadniać, odwołując się do dorobku danych autorów. (K_U05)

6. Dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własnym i cudzym samorozwojem, jak i z wykonywaną pracą.(K_K05

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność na zajęciach, esej, recenzja. Formy zaliczenia przedmiotu: egzamin, zaliczenie na ocenę.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Olchanowski
Prowadzący grup: Tomasz Olchanowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Olchanowski
Prowadzący grup: Tomasz Olchanowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)