Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy edukacji informatycznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-DN5-1JBA Kod Erasmus / ISCED: 05.7 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy edukacji informatycznej
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 1 rok PiW NJ
Przedmioty obowiązkowe - niestac. jednolite. kier. PiW
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

Rok studiów /semestr

Pedagogika - stac. Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, 5-letnie jednolite studia 1rok I stop.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć

7 godzin - ćwiczenia

8 godzin - wykłady

Celem zajęć jest:

- nabycie przez studentów umiejętności bezpiecznego posługiwania się komputerem i jego oprogramowaniem oraz szerokiego wykorzystania sieci komputerowej,

- opanowanie komunikacji za pomocą komputera i technologii informacyjno-komunikacyjnych,

- nabycie przez studenta umiejętności efektywnego wyszukiwania, gromadzenia i przetwarzanie informacji z różnych źródeł oraz opracowywania za pomocą komputera dydaktycznych materiałów multimedialnych,

- nauka rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji z wykorzystaniem komputera, z zastosowaniem podejścia algorytmicznego,

- nauka efektywnego wykorzystania komputera oraz programów i gier edukacyjnych do poszerzania wiedzy i umiejętności z różnych dziedzin oraz do rozwijania zainteresowań podopiecznych,

- zdobycie informacji przez studentów z zakresu oceny zagrożeń i ograniczeń w zakresie wykorzystania informatyki w procesie nauczania-uczenia się,

Metody dydaktyczne oraz ogólna forma zaliczenia przedmiotu:

pogadanka, wykład, ćwiczenia praktyczne, pokaz, projekt, praca z tekstem,

zaliczenie na ocenę (realizacja przez studenta 3 komponentów),

Punkty ECTS - 3,00

Bilans nakładu pracy studenta

Udział w ćwiczeniach - 7h;

Udział w wykładach - 8h;

Przygotowanie się do zajęć - 5h;

Konsultacje - 10h;

Przygotowanie do zaliczeń cząstkowych i końcowego - 5h.

Wskaźniki ilościowe Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 25h

o charakterze praktycznym 20h

Literatura:

Wykład:

1. Baron – Polańczyk E., Dydaktyczna użyteczność komputerów, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2010.

2. Baron – Polańczyk E., Projektowanie w komputerowym wspomaganiu procesu dydaktycznego, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2011.

3. Bednarek J., Andrzejewska A., Cyberświat możliwości i zagrożenia, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2009.

4. Filiciak M., Wirtualny plac zabaw. Gry sieciowe i przemiany kultury współczesnej, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa

5. Król R., Efektywność gier dydaktycznych w procesie kształcenia, Oficyna wydawnicza Impuls, SOWA, Kraków 2007.

6. Laniao N., Pietra G., Gry komputerowe, Internet i telewizja, Wydawnictwo eSPe, Kraków 2006.

7. Lewowicki T., Siemieniecki B., Technologie edukacyjne w wymiarze praktycznym, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011.

8. Morbitzer J., Medialność a sprawność edukacyjna ucznia, [w:] J. Morbitzer, E. Musiał (red.), Człowiek-Media-Edukacja, Katedra Technologii i Mediów Edukacyjnych Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Kraków 2012.

9. Siemieniecki B., Komputer w edukacji, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 1997.

10. Tanaś M., Edukacyjne zastosowanie komputerów, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 1997.

Ćwiczenia:

1. Bobko K., Bubula M., Marek J., Sala W., Wójciak P. (2018). Programowanie i robotyka w edukacji wczesnoszkolnej. Kraków: Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Pobrane z: http://mcdn.edu.pl/wp-content/uploads/2019/05/Programowanie.pdf (05.02.21).

2. Danieluk M. (2019). Tik w pigułce : narzędziownik nauczyciela. Poznań: Centrum Rozwoju Edukacji EDICON sp. z o.o.

3. Kuźmińska-Sołśnia B., Ziębakowska-Cecot K. (2017). Przygotowanie przyszłych nauczycieli do wdrażania nauki programowania w edukacji elementarnej. Edukacja – Technika – Informatyka, 3 (21), s. 145-150. Pobrane z: http://eti.rzeszow.pl/docs/ETI_7_3.pdf (11.01.21). DOI: 10.15584/eti.2017.3.20.

4. Myśliwiec K. (2017). Programowanie we wczesnej edukacji dziecka. Edukacja – Technika – Informatyka, 2 (20), s. 51-55. Pobrane z: http://eti.rzeszow.pl/docs/ETI_7_2.pdf (05.02.21). DOI: 10.15584/eti.2017.2.6.

WYBRANE MATERIAŁY BIBLIOTEKI CYFROWEJ OŚRODKA ROZWOJU EDUKACJI

1. Pietrasik-Kulińska K., Szuba D., Stańdo J. (2017). Kształcenie umiejętności posługiwania się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi przez dzieci młodsze (zestaw 1, zeszyt 1). Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji. Pobrane z: http://www.bc.ore.edu.pl/Content/932/INF_1_1.pdf (18.02.21).

2. Pietrasik-Kulińska K., Szuba D., Stańdo J. (2017). Rozwijanie myślenia algorytmicznego dzieci młodszych poprzez gry i zabawy oraz dostosowane do ich wieku narzędzia TIK (zestaw 1, zeszyt 2). Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji. Pobrane z: http://www.bc.ore.edu.pl/Content/933/INF_1_2.pdf (18.21.21).

3. Pietrasik-Kulińska K., Szuba D., Stańdo J. (2017). Ekspresja artystyczna dzieci młodszych z użyciem technologii informacyjno-komunikacyjnych (zestaw 1, zeszyt 3). Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji. Pobrane z: http://www.bc.ore.edu.pl/Content/934/INF_1_3.pdf (18.21.21).

4. Stachera H., Kijo A., Wilińska J. (2014) Jak pomagać uczniom rozwijać uzdolnienia informatyczne? Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji. Pobrane z: http://www.bc.ore.edu.pl/Content/678/jak+pomagac+uczniom+rozwijac+uzdolnienia+informatyczne%281%29.pdf (01.02.21).

5. Stańdo J. (2017). Organizacja przestrzeni sprzyjającej edukacji informatycznej – wyzwania (zestaw 2, zeszyt 1). Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji. Pobrane z: http://www.bc.ore.edu.pl/Content/935/INF_2_1.pdf (18.02.21).

6. Stańdo J. (2017). Organizacja przestrzeni sprzyjającej edukacji informatycznej w przedszkolu i klasach I–III szkoły podstawowej (zestaw 2, zeszyt 2). Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji. Pobrane z: http://www.bc.ore.edu.pl/Content/936/INF_2_2.pdf (18.02.21).

MATERIAŁ POMOCNICZY

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej. Do pobrania z: https://www.ore.edu.pl/wp-content/uploads/2017/05/wychowanie-przedszkolne-i-edukacja-wczesnoszkolna.-pp-z-komentarzem.pdf (05.02.21).

Efekty uczenia się:

WIEDZA

Absolwent zna i rozumie podstawowe zagadnienia informatyczne w zakresie umożliwiającym ich aplikację w projektowaniu działań związanych z edukacją przedszkolną i wczesnoszkolną (KA7_WG13).

UMIEJĘTNOŚCI

Absolwent potrafi funkcjonalnie posługiwać się podstawowymi pojęciami z zakresu informatyki, w szczególności wiążącymi się z treściami edukacji wczesnoszkolnych (KA7_UW6).

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Absolwent jest gotów do autorefleksji nad dyspozycjami i posiadanymi kompetencjami merytorycznymi w zakresie podstaw informatyki, niezbędnymi w realizacji zajęć w klasach I-III (KA7_KK4).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 7 godzin więcej informacji
Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karol Kowalczuk
Prowadzący grup: Karol Kowalczuk, Adam Naruszewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 7 godzin więcej informacji
Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karol Kowalczuk
Prowadzący grup: Karol Kowalczuk, Małgorzata Malewska, Małgorzata Tomecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.