Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy dydaktyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-DS5-1JAZ
Kod Erasmus / ISCED: 05.7 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy dydaktyki
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 1 rok PiW SJ sem.letni
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem realizacji przedmiotu jest poznanie wiadomości z zakresu zagadnień dydaktycznych dotyczących specyfiki i uwarunkowań współczesnego procesu kształcenia. Zamierzeniem realizacji przedmiotu jest również kształtowanie umiejętności w zakresie rozwiązywania problemów edukacyjnych w symulowanych sytuacjach oraz rozwijanie kompetencji społecznych związanych z działalnością edukacyjną.

Pełny opis:

Celem realizacji treści wykładów z "Podstaw dydaktyki" jest ukształtowanie wiedzy studentów o współczesnym środowisku edukacyjnym, zdobycie przez studentów wiedzy o dydaktyce jako subdyscyplinie pedagogicznej; poznanie i zrozumienie współczesnych teorii uczenia się i nauczania, jak i różnych ujęć koncepcji szkoły; poznanie innowacyjnych działań dydaktycznych w obszarze edukacji przedszkolnej i szkolnej.

Celem realizacji treści przedmiotu "Podstawy dydaktyki" w zakresie laboratorium jest zdobycie przez studentów wiedzy o procesie uczenia się i nauczania, wybranych elementach instrumentarium pracy dydaktycznej nauczyciela, kształtowanie umiejętności niezbędnych do projektowania zajęć dydaktycznych oraz rozwijanie kompetencji społecznych wymaganych do wykonywania zadań zawodowych wynikających z przyszłej roli nauczyciela edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne, pedagogika

Rok studiów/semestr: I rok, II semestr

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin laboratoriów: 30

Liczba godzin wykładów: 15

Metody kształcenia: wykład, dyskusja, pogadanka, praca z tekstem, gry dydaktyczne, metoda ćwiczebna

Formy organizacji zajęć: praca zbiorowa i grupowa

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w wykładach: 15 godz.

Udział w laboratoriach: 30 godz.

Przygotowanie się do zajęć laboratoryjnych: 15 godz.

Konsultacje związane z przygotowaniem się do zajęć, zaliczenia, egzaminu: 2 godz.

Przygotowanie się do zaliczenia laboratoriów: 18 godz.

Przygotowanie się do egzaminu i udział w egzaminie: 12 godz.

Suma: 92 godz.

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 49 godz. – 1,5 pkt. ECTS.

Literatura:

* Arends R.I., Uczymy się nauczać, WSiP, Warszawa 1994.

* Bereźnicki F., Dydaktyka szkolna dla kandydatów na nauczycieli, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2015.

* Karpińska A., Niepowodzenia edukacyjne. Renesans myśli naukowej, Trans Humana, Białystok 2013.

* Klus-Stańska D., Paradygmaty dydaktyki. Myśleć teorią o praktyce, PWN, Warszawa 2018.

* Kruszewski K., Sztuka nauczania. Czynności nauczania, PWN, Warszawa 2007.

* Kwieciński Z., Śliwerski B., Pedagogika. Podręcznik akademicki, PWN, Warszawa 2019 lub Kwieciński Z., Śliwerski B., Pedagogika, t. 2,

PWN, Warszawa 2004

* Kupisiewicz C., Dydaktyka ogólna, Oficyna Wydawnicza Graf-Punkt, Warszawa 2002 lub Kupisiewicz C., Dydaktyka, Oficyna

Wydawnicza Impuls, Kraków 2012.

* Niemierko B., Kształcenie szkolne. Podręcznik skutecznej dydaktyki, WAiP, Warszawa 2007.

* Okoń W., Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej. Wyd. Akad. ŻAK, Warszawa 2003.

*Śliwerski B., Metody aktywizujące w kształceniu i doskonaleniu pedagogów, Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków 2022.

Efekty uczenia się:

Student z zakresu wiedzy zna i rozumie:

- współczesne teorie dotyczące uczenia się i nauczania lub kształcenia oraz ich wartości aplikacyjne, a także potrafi je krytycznie oceniać i twórczo z nich korzystać (KA7_WG2),

- istotę i znaczenie innowacyjnych działań dydaktycznych w obszarze edukacji szkolnej, inspirujących do projektowania i realizowania własnej pracy jako nauczyciela (KA7_WG8).

Student w zakresie umiejętności potrafi:

- dobierać, tworzyć, testować i modyfikować materiały, środki oraz metody i formy adekwatnie do celów kształcenia (KA7_UW4),

- skutecznie wykorzystywać technologię informacyjno-komunikacyjną w realizacji zadań dydaktycznych (KA7_UW5).

Student w zakresie kompetencji społecznych jest gotów do:

- projektowania działań zmierzających do rozwoju przedszkola lub szkoły oraz stymulowania poprawy jakości pracy tych instytucji (KA7_KR2).

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ćwiczeń na ocenę, egzamin pisemny (test)

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Karpińska
Prowadzący grup: Katarzyna Borawska-Kalbarczyk, Anna Karpińska, Walentyna Wróblewska, Monika Zińczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Karpińska
Prowadzący grup: Katarzyna Borawska-Kalbarczyk, Anna Karpińska, Alina Szwarc, Walentyna Wróblewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)