Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pedagogika twórczości

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-DS5-1XJAU Kod Erasmus / ISCED: 05.7 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pedagogika twórczości
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 1 rok PiW SJ sem. zimowy
Przedmioty obowiązkowe - stac. jednolite. kier. PiW
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Zajęcia będą prowadzone zgodnie z zasadami psychoedukacyjnego treningu kreatywności. W ramach zajęć wykorzystane będę metody dydaktyki twórczości rozwijające zdolności i umiejętności twórczego myślenia, a także dyspozycje emocjonalno-motywacyjne i działaniowe (metody pokonywania sztywności myślenia, twórczego rozwiązywania problemów, rozwijania myślenia wyobrażeniowego i ciekawości poznawczej, rozwijania zdolności skojarzeniowych: transformacje, asocjacje, analogie i metafory; rozwijanie nonkonformizmu, poczucia humoru i niezależności). Wymienione właściwości stanowią podstawę nabywania kompetencji twórczych nauczyciela przedszkola i klas I-III szkoły podstawowej.

Skrócony opis:

Podstawowym celem przedmiotu jest rozwijanie twórczego potencjału i kreatywności studentów w sferze poznawczej (wyobraźnia twórcza, płynność, giętkości i oryginalność myślenia, myślenie dywergencyjne, zdolność do generowania wielu rozwiązań, pomysłów, idei, abstrahowanie, kojarzenie i metaforyzowanie); sferze emocjonalno-motywacyjnej (otwartość na nowe idee i doświadczenia, ciekawość poznawcza, zaangażowanie w działanie, niezależność i nonkonformizm, chęć eksperymentowania i podejmowania zadań, gotowość do podejmowania wyzwań i związanego z nim ryzyka) oraz sferze działaniowej. Studenci podczas zajęć będą rozpoznawać i rozwijać własne zasoby twórcze oraz cechy twórczego nauczyciela których samoświadomość jest podstawowym warunkiem projektowania działań edukacyjnych stymulujących kreatywność dzieci.

Pełny opis:

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Nauk o Edukacji

Nazwa kierunku studiów: Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna

Poziom kształcenia: Jednolite studia magisterskie

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne, pedagogika i psychologia twórczości

ECTS: 1 punkt

Język przedmiotu Język polski

Rodzaj przedmiotu Obowiązkowy, Moduł II (Podstawy psychologii dla nauczycieli)

Rok studiów /I rok/ I semestr

Wymagania wstępne: Ogólna wiedza z przedmiotów humanistycznych i społecznych z zakresu szkoły średniej.

Liczba godzin dydaktycznych – 15 godzin, w tym 15 godzin ćwiczeń (warsztaty)

Bilans nakładu pracy studenta –15 godz. ćwiczenia, 1 godzina konsultacje indywidualne, 15 godzin – przygotowanie autorskiego projektu

Wskaźniki ilościowe – 16 godzin – 0,5 pkt – zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela;

15 godzin – 0,5 pkt – praca własna studenta, w tym przygotowanie projektu zaliczeniowego

Metody dydaktyczne: metody dydaktyki twórczości, psychoedukacyjny trening kreatywności.

Literatura:

Biela, A. (2015). Trening kreatywności. Jak pobudzić twórcze myślenie. Warszawa: Samo Sedno, Edgard.

Nęcka E. (2001). Psychologia twórczości. Gdańsk: GWP.

Nęcka, E. (1994). TRoP…Twórcze Rozwiązywanie Problemów, Kraków: „Impuls”.

Nęcka, E., Orzechowski, J., Słabosz, Szymura, B. (2008). Trening twórczości. Podręcznik dla psychologów, pedagogów i nauczycieli. Kraków” „Impuls”.

Szmidt J. K., 2010, ABC kreatywności, Warszawa, Wydawnictwo DIFIN.

Szmidt J.K. (2007). Pedagogika twórczości. Gdańsk: GWP.

Szmidt, K.J. (2013). Trening kreatywności. Podręcznik dla pedagogów, psychologów i trenerów grupowych. Wydanie II, Gliwice: Sensus.

Szmidt, K.J. (red.). (2005). Trening twórczości w szkole wyższej. Łódź: WSHE.

Szmidt, K.J. (2016). Sesje twórczej pomysłowości dla pedagogów, psychologów i trenerów grupowych. Gliwice: Helion.

Efekty uczenia się:

1. Student zna i rozumie zasady projektowania i prowadzenie działań diagnostycznych uwzględniających specyfikę funkcjonowania dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym oraz ich zróżnicowane potrzeby edukacyjne, w tym zakres i jakość wsparcia społecznego (KA7_WK1);

2. Student potrafi wykorzystywać w codziennej praktyce edukacyjnej różnorodne sposoby organizowania środowiska uczenia się i nauczania, z uwzględnieniem specyficznych potrzeb i możliwości poszczególnych dzieci lub uczniów oraz grupy (KA7_UW3);

3. Student potrafi rozwijać kompetencje kluczowe dzieci lub uczniów, w szczególności kreatywność, krytyczną refleksję i umiejętność samodzielnego oraz zespołowego rozwiązywania problemów (KA7_UO2)

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność na zajęciach, obecność, projekt (portfolio).

Formy zaliczenia przedmiotu:

ćwiczenia – zaliczenie na ocenę;

Zaliczenie ćwiczeń cząstkowe:

•samoocena aktywności studenta na ćwiczeniach (zadania warsztatowe),

•samoocena efektów pracy zespołowej,

•ocena za projekt (mapa twórczego potencjału)

Liczba punktów wymagana do zaliczenia (51% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania).

Punktacja/oceny:

91%-100% bdb

81%-90% db plus

71%-80% db

61%-70% dst plus

51%-60% dst

50% – ndst

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Kunat, Janina Uszyńska-Jarmoc
Prowadzący grup: Beata Kunat
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Nauk o Edukacji

Nazwa kierunku studiów: Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna

Poziom kształcenia: Jednolite studia magisterskie

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne, pedagogika i psychologia twórczości

ECTS: 1 punkt

Język przedmiotu Język polski

Rodzaj przedmiotu Obowiązkowy, Moduł II (Podstawy psychologii dla nauczycieli)

Rok studiów /I rok/ I semestr

Pełny opis:

Podstawowym celem przedmiotu jest rozwijanie twórczego potencjału i kreatywności studentów w sferze poznawczej (wyobraźnia twórcza, płynność, giętkości i oryginalność myślenia, myślenie dywergencyjne, zdolność do generowania wielu rozwiązań, pomysłów, idei, abstrahowanie, kojarzenie i metaforyzowanie); sferze emocjonalno-motywacyjnej (otwartość na nowe idee i doświadczenia, ciekawość poznawcza, zaangażowanie w działanie, niezależność i nonkonformizm, chęć eksperymentowania i podejmowania zadań, gotowość do podejmowania wyzwań i związanego z nim ryzyka) oraz sferze działaniowej. Studenci podczas zajęć będą rozpoznawać i rozwijać własne zasoby twórcze oraz cechy twórczego nauczyciela których samoświadomość jest podstawowym warunkiem projektowania działań edukacyjnych stymulujących kreatywność dzieci.

Literatura:

Biela, A. (2015). Trening kreatywności. Jak pobudzić twórcze myślenie. Warszawa: Samo Sedno, Edgard.

Nęcka E. (2001). Psychologia twórczości. Gdańsk: GWP.

Nęcka, E. (1994). TRoP…Twórcze Rozwiązywanie Problemów, Kraków: „Impuls”.

Nęcka, E., Orzechowski, J., Słabosz, Szymura, B. (2008). Trening twórczości. Podręcznik dla psychologów, pedagogów i nauczycieli. Kraków” „Impuls”.

Szmidt J. K., 2010, ABC kreatywności, Warszawa, Wydawnictwo DIFIN.

Szmidt J.K. (2007). Pedagogika twórczości. Gdańsk: GWP.

Szmidt, K.J. (2013). Trening kreatywności. Podręcznik dla pedagogów, psychologów i trenerów grupowych. Wydanie II, Gliwice: Sensus.

Szmidt, K.J. (red.). (2005). Trening twórczości w szkole wyższej. Łódź: WSHE.

Szmidt, K.J. (2016). Sesje twórczej pomysłowości dla pedagogów, psychologów i trenerów grupowych. Gliwice: Helion.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.