Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język obcy - niemiecki cz.3

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-DS5-2JNI3 Kod Erasmus / ISCED: 05.7 / (0111) Kształcenie
Nazwa przedmiotu: Język obcy - niemiecki cz.3
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 2 rok PiW SJ sem. zimowy
Przedmioty obowiązkowe - stac. jednolite. kier. PiW
Punkty ECTS i inne: 5.00 LUB 1.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty
obowiązkowe
ogólnouniwersyteckie

Wymagania (lista przedmiotów):

Język obcy - niemiecki cz.3 380-DS5-2JNI3

Założenia (lista przedmiotów):

Język obcy - niemiecki cz.3 380-DS5-2JNI3

Założenia (opisowo):

Zakłada się poziom wiedzy i kompetencji j językowych, znajomości słownictwa, struktur leksykalno - gramatycznych, umożliwiający studentowi podjęcie nauki na poziomie B2.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali
zdalnie

Skrócony opis:

Celem lektoratu języka niemieckiego jest przygotowanie studentów do posługiwania się językiem niemieckim w kontaktach z użytkownikani języka: zarówno specjalistami jak również osobami spoza grona specjalistów. Ważne są zwłaszcza ćwiczenia konwersacyjne, a także przygotowujące do wystąpień ustnych. Istotna jest też komunikacja międzykulturowa, również wybrane zagadnienia i podstawowa terminologia z zakresu nauk pedagogicznych.

Pełny opis:

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Język obcy - niemiecki

Jednostka - Wydział Nauk o Edukacji

Kierunek - Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna

Jednolite studia magisterskie

Profil ogólnoakademicki

Dziedzina nauki – językoznawstwo

Dyscyplina – języki specjalistyczne

II rok/I semestr

Liczba godzin: 30

Forma prowadzenia zajęć: stacjonarnie

2 pkt ECTS

Ogólny nakład pracy studenta: 60 godz. w tym: udział w ćwiczeniach: 30 godz., przygotowanie do zajęć: 20 godz.; przygotowanie do testów:10 godz., udział w konsultacjach: 1 godz.

Nakład pracy studenta wymagający bezpośredniego udziału nauczyciiela-30

60 godz = 2 PKT. ECTS

Literatura:

materiały specjalistyczne i popularnonaukowee online na poziomie B 1/ B 2

Koithan Ute, Schmitz Helen, Aspekte neu, Mittelstufe Deutsch, Lehrbuch, Arbeitsbuch B1+, Klett 2018,

Koithan Ute, Schmitz Helen, Aspekte neu, Mittelstufe Deutsch, Lehrbuch, Arbeitsbuch B2, Klett 2018,

Perlmann-Baume Michaela, Schwalb Susanne, Niveau B1+ Sicher! Deutsch als Fremdsprache, Kursbuch, Arbeitsbuch, Hueber Verlag, 2018

Sander, Braun, Doubek, Fuegert, Vitale u.a. " DaF kompakt" B1/B2 , KLETT

Funk, Kuhn, Demme, Winzer u.a. " studio d B 1: , Cornelsen

Efekty uczenia się:

Wiedza: absolwent zna i rozumie

KA7_WG7

znaczenie i możliwości celowego oraz różnorodnego wykorzystania zabawy w procesie wychowywania i kształcenia dzieci;

KA7_WK8

zagadnienie edukacji międzykulturowej;

sposób weryfikacj:udział w dyskusji i wspólpracy w grupie

Umiejętności: absolwent potrafi:

KA7_UW6

funkcjonalnie posługiwać się pojęciami z zakresu wybranego obszaru wiedzy w zakresie języka obcego

KA7_UK2 poprawnie posługiwać się językiem polskim i obcym oraz wykazywać troskę o kulturę i etykę wypowiedzi własnej, dzieci lub

uczniów; w zakresie języka obcego

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent jest gotów do:

KA7_KK1 formowania właściwych zachowań i postaw dzieci lub uczniów, w tym wobec kultury i sztuki; w zakresie języka obcego.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie:

1. prac domowych pisemnych

2. oceny z testu końcowego, warunkiem zaliczenia testu jest min. 51% punktacji całkowitej.

3. aktywnego udziału w zajęciach

4. obecności na zajęciach - student ma prawo do 2 nieobecności w semestrze, pozostałe powinny być zaliczone ustnie podczas konsultacji.

5. prezentacji prac projektowych

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Żmudzka
Prowadzący grup: Dorota Żmudzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Harbig, Barbara Poskrobko, Dorota Żmudzka
Prowadzący grup: Anna Harbig, Barbara Poskrobko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.