Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Edukacja artystyczna dziecka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-DS5-3JBN Kod Erasmus / ISCED: 05.0 / (0110) Pedagogika
Nazwa przedmiotu: Edukacja artystyczna dziecka
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 4 rok PiW SJ sem. zimowy
Przedmioty obowiązkowe - stac. jednolite. kier. PiW
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przygotowanie studentów – przyszłych nauczycieli do wspierania aktywności artystycznej dziecka z uwzględnieniem posiadanych przez niego zdolności i zainteresowań. W ramach przedmiotu studenci rozwiną umiejętności tworzenia środowiska uczenia się umożliwiającego swobodny i wszechstronny rozwój różnych form działalności artystycznej dzieci. Podstawowym założeniem przedmiotu jest zdobywanie przez studentów wiedzy dotyczącej istoty tworzenia sytuacji sprzyjających rozwijaniu edukacji artystycznej dziecka.

Pełny opis:

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Nauk o Edukacji

Nazwa kierunku studiów: Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna

Poziom kształcenia: Jednolite studia magisterskie

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne, pedagogika

ECTS: 4 punkty

Język przedmiotu Język polski

Rodzaj przedmiotu Obowiązkowy, Moduł _9 Sposoby wspierania dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym

Rok studiów /III rok/ I semestr

Wymagania wstępne: Ogólna wiedza z zakresu pedagogiki przedszkolnej

Liczba godzin dydaktycznych – 45 godzin, w tym: 15 godzin wykładów, 30 godzin ćwiczeń

Bilans nakładu pracy studenta –30 godz. ćwiczenia, 15 godz. wykłady, 5 godzin konsultacje indywidualne, 50 godzin – praca własna studenta

Wskaźniki ilościowe – 50 godzin – 2 punkty – zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela;

50 godzin – 2 punkty – praca własna studenta, w tym: czytanie wskazanej literatury, przygotowanie projektu zaliczeniowego, przygotowanie pracy pisemnej zaliczeniowej

Metody dydaktyczne – metoda problemowa, burza mózgów, metoda projektowa, wykład, dyskusja

Literatura:

Literatura podstawowa:

Kołodziejski, M., Szymańska, M. (2011). Edukacja artystyczna jako twórcza. Perspektywy-dylematy-inspiracje. Płock: PWSZ.

Krauze – Sikorska, H. (2006). Edukacja przez sztukę. O edukacyjnych wartościach twórczości dziecka. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Kwiatkowska-Tybulewicz, B. (2016). Wychowawcze aspekty sztuki współczesnej. Z perspektywy pedagogiki krytycznej. Warszawa: Uniwersytet Warszawski.

Leszczyński, G., Karasińska, M. (2009). Sztuka dla dziecka jako forma komunikacji społecznej. Poznań: Centrum Sztuki Dziecka.

Leżańska, W. (1990). Przedszkole jako środowisko wychowania estetycznego. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Mazepa-Domagała, B. (2009). Dziecięce spotkania ze sztuką. Strategia spotkań ze sztuką oparta na rozumieniu, interpretacji i tworzeniu przekazów wizualnych. Katowice: „Śląsk”.

Mazur, A., Tarasiuk, R. (2014). Interpretacje i inspiracje do edukacji artystycznej. Lublin: UMCS.

Pankowska, K. (2010) (red.). Sztuka i Wychowanie. Współczesne problemy edukacji estetycznej. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.

Pankowska, K. (2013). Kultura-sztuka-edukacja w świecie zmian. Warszawa: Uniwersytet Warszawski.

Szuman, S. (1990). Sztuka dziecka. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Wojnar, I. (1976). Teoria wychowania estetycznego: zarys problematyki. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Literatura uzupełniająca:

Krasoń, K. Mazepa-Domagała, B. (red.). (2008). Wyrazić i odnaleźć siebie czyli o sztuce, ekspresji, edukacji i arteterapii. Mysłowice-Katowice: Wydawnictwo Górnośląskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Kardynała Augusta Hlonda.

Krasoń, K. Mazepa-Domagała, B., Wąsiński, A. (red.). (2009). Intersubiektywność sztuki w recepcji i tworzeniu. Diagnoza, edukacja, wsparcie rozwoju. Bielsko-Biała- Katowice: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej.

Krasoń, K., Mazepa-Domagała, B. (2003). Przestrzenie sztuki dziecka. Strategia intersemiotycznego i polisensorycznego wsparcia jednostek o obniżonej sprawności intelektualnej. Katowice: Oficyna Wydawnicza „Librus”.

Krasoń, K., Mazepa-Domagała, B. (red.) (2004). Ekspresja twórcza dziecka. Konteksty- inspiracje-obszary realizacji. Katowice: Oficyna Wydawnicza „Librus”.

Krasoń, K., Mazepa-Domagała, B. (red.). (2006). W kręgu sztuki i ekspresji dziecka. Rozważania inspirujące. Mysłowice-Katowice: Wydawnictwo Górnośląskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Kardynała Augusta Hlonda.

Krasoń, K., Mazepa-Domagała, B.(red.).(2007). Oblicza sztuki dziecka. W poszukiwaniu istoty ekspresji. Mysłowice-Katowice Wydawnictwo Górnośląskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Kardynała Augusta Hlonda.

Krasoń, K., Mazepa-Domagała, B.,(red.) (2005). Wymiary ekspresji dziecięcej. Stymulacja-samorealizacja- wsparcie, Mysłowice- Katowice: Wyd. „Librus”; GWSP.

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw.

Student:

-potrafi odnieść poznawane metody rozwoju artystycznego do osobowego, integralnego rozwoju dziecka lub ucznia; (KA7_WG1);

-zna metodykę wykonywania zadań – normy, procedury i dobre praktyki stosowane w organizowaniu zajęć artystycznych stosowane w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej; (KA7_WG6);

-potrafi wykorzystywać w codziennej praktyce edukacyjnej różnorodne sposoby organizowania środowiska sprzyjającego rozwojowi artystycznemu dzieci, z uwzględnieniem ich potrzeb i możliwości (KA7_UW3);

-potrafi dobierać, tworzyć, testować i modyfikować materiały, środki oraz metody adekwatnie do celów organizowanych zajęć artystycznych (KA7_UW4);

-jest gotów do rozwijania postaw twórczych dzieci wobec kultury i sztuki (KA7_KK1).

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia przedmiotu:

ćwiczenia – zaliczenie na ocenę;

Zaliczenie ćwiczeń cząstkowe:

- obecność na zajęciach

- samoocena aktywności studenta na ćwiczeniach (zadania warsztatowe),

- samoocena efektów pracy zespołowej,

- ocena za projekt.

Wykład - zaliczenie na ocenę

Zaliczenie pisemne – praca pisemna (zadanie problemowe)

Liczba punktów wymagana do zaliczenia (51% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania).

Punktacja/oceny:

91%-100% bdb

81%-90% db plus

71%-80% db

61%-70% dst plus

51%-60% dst

50% – ndst

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Kunat
Prowadzący grup: Emilia Jakubowska, Beata Kunat
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.