Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy edukacji językowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-DS5-3JDW
Kod Erasmus / ISCED: 05.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0110) Pedagogika Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Podstawy edukacji językowej
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 3 rok PiW SJ sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student przed rozpoczęciem zajęć powinien posiadać wiadomości z zakresu historii języka, gramatyki na poziomie szkoły średniej, kompetencje komunikacyjne umożliwiające sprawne formułowanie wypowiedzi ustnej i pisemnej. Powinien dysponować wiedzą i umiejętnościami z zakresu pedagogiki i psychologii odnoszącymi się do kwestii mającymi związek z rozwojem mową i języka.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Realizacja przedmiotu ma służyć opanowaniu przez Studentów wiedzy merytorycznej z zakresu wiedzy o języku umożliwiającej im sprawne komunikowanie się z przyszłymi uczniami oraz wskazaniu tych zagadnień, które niezbędne będą do realizacji treści edukacji polonistycznej przewidzianej w podstawie programowej las I-III.

Pełny opis:

Cele przedmiotu:

• Ukazanie znaczenia języka w edukacji polonistycznej.

• Usprawnienie umiejętności opisywania zjawisk językowych.

• Zapoznanie z językiem jako systemem znaków.

• Uzupełnienie i usystematyzowanie obszarów wiedzy z gramatyki opisowej języka polskiego.

• Doskonalenie umiejętności przekładu wiedzy z podstaw języka polskiego na grunt praktyki edukacyjnej,

• Uwrażliwienie na dbałość o poprawność językową.

Treści przedmiotu:

• Historia językoznawstwa. Działy lingwistyki.

• Znak językowy jako istota edukacji polonistycznej.

• Budowa i funkcje narządów mowy. Głoska a litera. Podział i klasyfikacja głosek. Sylaba. Akcent wyrazowy i zdaniowy.

• Podział wyrazów na części mowy.

• Fleksja. Rozbiór gramatyczny zdania.

• Słowotwórstwo. Rodziny wyrazów. Wyrazy podstawowe i pochodne.

• Składnia. Części zdania. Rodzaje zdań. Rozbiór logiczny zdania.

• Zasady polskiej ortografii.

• Nowe kierunki w językoznawstwie współczesnym.

Literatura:

Bańko M., Wykłady z polskiej fleksji, Warszawa 2002.

Bąk P., Gramatyka języka polskiego, różne wydania.

Buttler D., Kurkowska H., Satkiewicz H., Kultura języka polskiego. Zagadnienia poprawności leksykalnej. (Słownictwo rodzime), Warszawa 1982.

Długosz-Kurczabowa K., Dubisz S., Gramatyka historyczna języka polskiego, Warszawa 1998.

Gramatyka opisowa języka polskiego z ćwiczeniami, red. W. Doroszewski i B. Wieczorkiewicz, oprac. B. Bartnicka-Dąbkowska i in., t. 1–2, Warszawa 1959 i nast. wyd.

Grzegorczykowa R., Wykłady z polskiej składni, Warszawa 1998.

Jaworski M., Podręczna gramatyka języka polskiego, wyd. 6, Warszawa 1995.

Jędrzejko E., Kita M., Gramatyka polska. Podstawy wiedzy o budowie języka polskiego, Warszawa 2000.

Jodłowski S., Podstawy składni polskiej, Warszawa 1976.

Klemensiewicz Z., Podstawowe wiadomości z gramatyki języka polskiego, wyd. 4, Warszawa 1962 i nast. wyd.

Nagórko A., Zarys gramatyki polskiej (ze słowotwórstwem) , wyd. 4, Warszawa 2000.

Ostaszewska D., Tambor J., Podstawowe wiadomości z fonetyki i fonologii współczesnego języka polskiego, Kraków 1990 i nast. wyd.

Podracki J., Składnia polska. Książka dla nauczycieli, studentów i uczniów, Warszawa 1997.

Saloni Z., Świdziński M., Składnia współczesnego języka polskiego, Warszawa 1981 i nast. wyd.

Strutyński J., Gramatyka polska. Wprowadzenie, fonetyka, fonologia, morfologia, składnia, wyd. 3, Kraków 1999.

Tokarski J., Fleksja polska, Warszawa 1973 i nast. wyd.

Wierzchowska B., Fonetyka i fonologia języka polskiego, Wrocław 1980.

Wiśniewski M., Zadania z fonetyki i fonologii współczesnego języka polskiego, Toruń 1999.

Efekty uczenia się:

Student:

A7_WG13 - posiada wiedzę przedmiotową umożliwiającą jej aplikację w projektowaniu działań w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolne

KA7_UW6 - funkcjonalnie posługuje się pojęciami z zakresu wybranego obszaru wiedzy

KA7_UK2 - poprawnie posługuje się językiem polskim i obcym oraz wykazuje się troskę o kulturę i etykę wypowiedzi własnej, dzieci lub uczniów;

KA7_KK4 - zdolny jest do autorefleksji nad dyspozycjami i posiadanymi kompetencjami merytorycznym

Metody i kryteria oceniania:

Wykład, zajęcia warsztatowe, ćwiczenia, dyskusja, m. problemowe, prezentacje multimedialne, konsultacje.

Podstawą zaliczenia przedmiotu jest ocena w stopniu z ćwiczeń oraz obecność na wykładach (90%). Te dwa elementy są konieczne do przystąpienia do egzaminu. Przewidziany jest egzamin pisemny

Kryteria oceniania:

0-50% pkt. - ndst

51-60% pkt. - dst

61-70% - dst plus

71-80% pkt. - db

81-90% pkt. - db plus

91-100% pkt. – bdb

Egzamin poprawkowy odbywać się będzie w formie ustnej

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Głoskowska-Sołdatow
Prowadzący grup: Małgorzata Głoskowska-Sołdatow, Małgorzata Kryńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Literatura:

Bańko M. (red.), Polszczyzna na co dzień, Warszawa 2020.

Cegieła A., Markowski A., Z polszczyzną za pan brat, Warszawa 1982.

Gawdzik W. (Profesor Przecinek), Ortografia i gramatyka na wesoło, Warszawa 1990.

Bańko M., Wykłady z polskiej fleksji, Warszawa 2002.

Bąk P., Gramatyka języka polskiego, różne wydania.

Buttler D., Kurkowska H., Satkiewicz H., Kultura języka polskiego. Zagadnienia poprawności leksykalnej. (Słownictwo rodzime), Warszawa 1982.

Długosz-Kurczabowa K., Dubisz S., Gramatyka historyczna języka polskiego, Warszawa 1998.

Gramatyka opisowa języka polskiego z ćwiczeniami, red. W. Doroszewski i B. Wieczorkiewicz, oprac. B. Bartnicka-Dąbkowska i in., t. 1–2, Warszawa 1959 i nast. wyd.

Grzegorczykowa R., Wykłady z polskiej składni, Warszawa 1998.

Jaworski M., Podręczna gramatyka języka polskiego, wyd. 6, Warszawa 1995.

Jędrzejko E., Kita M., Gramatyka polska. Podstawy wiedzy o budowie języka polskiego, Warszawa 2000.

Jodłowski S., Podstawy składni polskiej, Warszawa 1976.

Klemensiewicz Z., Podstawowe wiadomości z gramatyki języka polskiego, wyd. 4, Warszawa 1962 i nast. wyd.

Nagórko A., Zarys gramatyki polskiej (ze słowotwórstwem) , wyd. 4, Warszawa 2000.

Ostaszewska D., Tambor J., Podstawowe wiadomości z fonetyki i fonologii współczesnego języka polskiego, Kraków 1990 i nast. wyd.

Podracki J., Składnia polska. Książka dla nauczycieli, studentów i uczniów, Warszawa 1997.

Saloni Z., Świdziński M., Składnia współczesnego języka polskiego, Warszawa 1981 i nast. wyd.

Strutyński J., Gramatyka polska. Wprowadzenie, fonetyka, fonologia, morfologia, składnia, wyd. 3, Kraków 1999.

Tokarski J., Fleksja polska, Warszawa 1973 i nast. wyd.

Wierzchowska B., Fonetyka i fonologia języka polskiego, Wrocław 1980.

Wiśniewski M., Zadania z fonetyki i fonologii współczesnego języka polskiego, Toruń 1999.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anetta Strawińska
Prowadzący grup: Małgorzata Kryńska, Anetta Strawińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Literatura:

Bańko M. (red.), Polszczyzna na co dzień, Warszawa 2020.

Cegieła A., Markowski A., Z polszczyzną za pan brat, Warszawa 1982.

Gawdzik W. (Profesor Przecinek), Ortografia i gramatyka na wesoło, Warszawa 1990.

Bańko M., Wykłady z polskiej fleksji, Warszawa 2002.

Bąk P., Gramatyka języka polskiego, różne wydania.

Buttler D., Kurkowska H., Satkiewicz H., Kultura języka polskiego. Zagadnienia poprawności leksykalnej. (Słownictwo rodzime), Warszawa 1982.

Długosz-Kurczabowa K., Dubisz S., Gramatyka historyczna języka polskiego, Warszawa 1998.

Gramatyka opisowa języka polskiego z ćwiczeniami, red. W. Doroszewski i B. Wieczorkiewicz, oprac. B. Bartnicka-Dąbkowska i in., t. 1–2, Warszawa 1959 i nast. wyd.

Grzegorczykowa R., Wykłady z polskiej składni, Warszawa 1998.

Jaworski M., Podręczna gramatyka języka polskiego, wyd. 6, Warszawa 1995.

Jędrzejko E., Kita M., Gramatyka polska. Podstawy wiedzy o budowie języka polskiego, Warszawa 2000.

Jodłowski S., Podstawy składni polskiej, Warszawa 1976.

Klemensiewicz Z., Podstawowe wiadomości z gramatyki języka polskiego, wyd. 4, Warszawa 1962 i nast. wyd.

Nagórko A., Zarys gramatyki polskiej (ze słowotwórstwem) , wyd. 4, Warszawa 2000.

Ostaszewska D., Tambor J., Podstawowe wiadomości z fonetyki i fonologii współczesnego języka polskiego, Kraków 1990 i nast. wyd.

Podracki J., Składnia polska. Książka dla nauczycieli, studentów i uczniów, Warszawa 1997.

Saloni Z., Świdziński M., Składnia współczesnego języka polskiego, Warszawa 1981 i nast. wyd.

Strutyński J., Gramatyka polska. Wprowadzenie, fonetyka, fonologia, morfologia, składnia, wyd. 3, Kraków 1999.

Tokarski J., Fleksja polska, Warszawa 1973 i nast. wyd.

Wierzchowska B., Fonetyka i fonologia języka polskiego, Wrocław 1980.

Wiśniewski M., Zadania z fonetyki i fonologii współczesnego języka polskiego, Toruń 1999.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Literatura:

Bańko M. (red.), Polszczyzna na co dzień, Warszawa 2020.

Cegieła A., Markowski A., Z polszczyzną za pan brat, Warszawa 1982.

Gawdzik W. (Profesor Przecinek), Ortografia i gramatyka na wesoło, Warszawa 1990.

Bańko M., Wykłady z polskiej fleksji, Warszawa 2002.

Bąk P., Gramatyka języka polskiego, różne wydania.

Buttler D., Kurkowska H., Satkiewicz H., Kultura języka polskiego. Zagadnienia poprawności leksykalnej. (Słownictwo rodzime), Warszawa 1982.

Długosz-Kurczabowa K., Dubisz S., Gramatyka historyczna języka polskiego, Warszawa 1998.

Gramatyka opisowa języka polskiego z ćwiczeniami, red. W. Doroszewski i B. Wieczorkiewicz, oprac. B. Bartnicka-Dąbkowska i in., t. 1–2, Warszawa 1959 i nast. wyd.

Grzegorczykowa R., Wykłady z polskiej składni, Warszawa 1998.

Jaworski M., Podręczna gramatyka języka polskiego, wyd. 6, Warszawa 1995.

Jędrzejko E., Kita M., Gramatyka polska. Podstawy wiedzy o budowie języka polskiego, Warszawa 2000.

Jodłowski S., Podstawy składni polskiej, Warszawa 1976.

Klemensiewicz Z., Podstawowe wiadomości z gramatyki języka polskiego, wyd. 4, Warszawa 1962 i nast. wyd.

Nagórko A., Zarys gramatyki polskiej (ze słowotwórstwem) , wyd. 4, Warszawa 2000.

Ostaszewska D., Tambor J., Podstawowe wiadomości z fonetyki i fonologii współczesnego języka polskiego, Kraków 1990 i nast. wyd.

Podracki J., Składnia polska. Książka dla nauczycieli, studentów i uczniów, Warszawa 1997.

Saloni Z., Świdziński M., Składnia współczesnego języka polskiego, Warszawa 1981 i nast. wyd.

Strutyński J., Gramatyka polska. Wprowadzenie, fonetyka, fonologia, morfologia, składnia, wyd. 3, Kraków 1999.

Tokarski J., Fleksja polska, Warszawa 1973 i nast. wyd.

Wierzchowska B., Fonetyka i fonologia języka polskiego, Wrocław 1980.

Wiśniewski M., Zadania z fonetyki i fonologii współczesnego języka polskiego, Toruń 1999.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)