Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyka wychowawczo-dydaktyczna nieciągła cz. I (przedszkole)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-DS5-5JBS1 Kod Erasmus / ISCED: 05.0 / (0110) Pedagogika
Nazwa przedmiotu: Praktyka wychowawczo-dydaktyczna nieciągła cz. I (przedszkole)
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 4 rok PiW SJ sem. zimowy
Przedmioty obowiązkowe - stac. jednolite. kier. PiW
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Istotą przedmiotu jest umożliwienie studentom wykorzystania swojej wiedzy i umiejętności wychowawczo- dydaktycznych oraz opiekuńczych w praktyce oraz kształtowanie właściwych postaw zawodowych.

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przygotowanie do realizowania zadań zawodowych: dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, wynikających z roli nauczyciela, kształtowanie kompetencji zawodowych oraz gromadzenie doświadczeń związanych z pracą nauczyciela przedszkola. Student będzie miał możliwość skonfrontowania nabywanej wiedzy psychologiczno-pedagogicznej z rzeczywistością pedagogiczną w działaniu praktycznym, dokonania diagnozy indywidualnych potrzeb uczniów oraz interpretacji sytuacji pedagogicznych. Realizacja przedmiotu będzie okazją do projektowania działań pedagogicznych, wykorzystania dostępnych środki i metod pracy w celu realizacji działań dydaktyczno-wychowawczych oraz analizy własnych działań pedagogicznych i wskazania obszarów wymagających zmian.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: pedagogika

Rok studiów/semestr: V/1

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): nie wymagane

Liczba godzin: 60h

Metody dydaktyczne: metody praktyczne, metody aktywizujące, metody problemowe

Punkty ECTS: 4.0

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w praktykach– 60h

przygotowanie do praktyk - 35h

udział w konsultacjach związanych z zajęciami -5h

Wskaźniki ilościowe:

- Wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 65h; ETCS – 2.5

- O charakterze praktycznym - 35h; ECTS – 1.5

Literatura:

A. Perkowska – Klejman (2011), Refleksyjna praktyka jako kategoria edukacyjna, Pedagogika społeczna, nr 2(40), s. 61-77.

J. M. Łukasik (2015), Edukacja nauczyciela refleksyjnego przez zdarzenia krytyczne, (w:) S. Kowal, M. Mądry – Kupiec (red.), Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela. W stronę edukacji spersonalizowanej, Będzin.

J. Szymczak (2009), Zdarzenia krytyczne w nauczaniu jako egzemplifikacja permanentnej pracy nauczyciela nad własną osobą, (w:) R. Borzyszkowska, E. Lemańska – Lewandowska, P. P. Grzybowski (red.), Edukacja a praca, Bydgoszcz.

M. Słamińska, M. Kaczmarczyk (2019), Opinie o przebiegu praktyki studenckiej jako źródło informacji o kompetencjach nauczycieli, Edukacja, Tom 148, Wydanie 1, s. 159-169.

A. Komorowska-Zielony (2018), Praktyka pedagogiczna z perspektywy studenta wczesnej edukacji, (w:) E. Musiał, J. Malinowska (red.), Praktyki pedagogiczne przestrzenią i miejscem ewaluacji kompetencji przyszłych nauczycieli wczesnej edukacji: koncepcje – przemiany – rozwiązania, Wrocław.

J. Karbowniczek, M. Kwaśniewska, B. Surma (2011), Podstawy pedagogiki przedszkolnej z metodyką, Kraków.

D. Waloszek (2006), Pedagogika przedszkolna. Metamorfoza statusu i przedmiotu badań. Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków.

M. Magda – Adamowicz, A. Olczak (2014) (red.), Pedagogika przedszkolna: oblicza i poszukiwania, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.

A. Kopik, M. Zatorska (2011), Wielointeligentne odkrywanie świata w przedszkolu. Program wychowania przedszkolnego, Kielce.

Czasopisma: Przedszkolne ABC, Wychowanie w Przedszkolu, Bliżej Przedszkola

Efekty uczenia się:

KA7_WG5 Absolwent zna i rozumie zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w instytucjach edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych, ze szczególnym uwzględnieniem przedszkola i szkoły podstawowej, zasady udzielania pierwszej pomocy i odpowiedzialności prawnej opiekuna.

KA7_WG6 Absolwent zna i rozumie metodykę wykonywania zadań – normy, procedury i dobre praktyki stosowane w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej.

KA7_WG7 Absolwent zna i rozumie znaczenie i możliwości celowego oraz różnorodnego wykorzystania zabawy w procesie wychowywania i kształcenia dzieci.

KA7_UW1 Absolwent potrafi obserwować sytuacje i zdarzenia pedagogiczne, analizować je z wykorzystaniem wiedzy pedagogiczno-psychologicznej oraz proponować rozwiązania problemów.

KA7_UW2 Absolwent potrafi rozpoznawać potrzeby, możliwości i uzdolnienia dzieci lub uczniów oraz projektować i prowadzić działania pedagogiczne, a także planować, realizować i oceniać spersonalizowane programy kształcenia i wychowania.

KA7_UW4 Absolwent potrafi dobierać, tworzyć, testować i modyfikować materiały, środki oraz metody adekwatnie do celów wychowania i kształcenia.

KA7_KR1 Absolwent jest gotów do posługiwania się uniwersalnymi zasadami i normami etycznymi w działalności zawodowej, kierując się szacunkiem dla każdego człowieka.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczeniem będzie ocena aktywności studenta na zajęciach oraz ocena pracy indywidualnej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Bilewicz, Agnieszka Laskowska, Iwona Lewkowicz, Monika Żak-Skalimowska
Prowadzący grup: Małgorzata Bilewicz, Agnieszka Laskowska, Iwona Lewkowicz, Agata Preuss
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.