Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teoria organizacji i zarządzania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-MN2-2GKI
Kod Erasmus / ISCED: 05.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0110) Pedagogika Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Teoria organizacji i zarządzania
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 2 rok 2st. MO niestac.
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
specjalnościowe

Założenia (opisowo):

Celem wykładów jest zdobycie przez studentów ogólnej orientacji w problematyce przedmiotu, jako dyscyplinie naukowej, przyswojenia wiedzy z zakresu podstawowych zagadnień teorii organizacji i zarządzania, a także rozwijanie kompetencji poznawczych słuchaczy w zakresie analizy rozwiązań organizacyjnych w zarządzaniu.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

lektura monograficzna
mieszany: w sali i zdalnie

Pełny opis:

W ramach realizacji dziesięciu godzin wykładów z przedmiotu będą omawiane podstawowe pojęcia teorii organizacji i zarządzania jako dyscypliny naukowej, geneza jej powstania oraz prekursorzy różnych szkół i kierunków naukowych. Przedstawione zostaną także wiodące koncepcje teoretyczne w teorii organizacji i zarządzania oraz strategie zarządzania organizacją. Studenci będą mogli również zapoznać się ze specyfiką zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji.

Literatura:

Amstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, ABC Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003

Griffin R. W., Podstawy zarządzania organizacją, PWN, Warszawa 1996

Janowska Z., Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa 2002

Kieżun W., Sprawne zarządzanie organizacją, SGH, Warszawa 1997

Koźmiński A. K., Piotrowskiego W. (red.), Zarządzanie, PWN, Warszawa 2004

Robbins S. P., DeCenzo D. A., Podstawy zarządzania, PWE, Warszawa 2002

Romanowska M. (red). Podstawy organizacji i zarządzania, Difin, Warszawa 2001

Stoner J. A., Wankel Ch., Kierowanie, PWE, Warszawa 1995

Efekty uczenia się:

1) Zdobycie przez studentów ogólnej orientacji w problematyce przedmiotu, jako dyscyplinie naukowej: student posiada wiedzę z zakresu podstawowych zagadnień teorii organizacji i zarządzania.

2) Rozwijanie kompetencji poznawczych w zakresie analizy rozwiązań organizacyjnych w zarządzaniu: student potrafi krytycznie analizować procesy i zjawiska zachodzące w kulturach organizacyjnych współczesnych instytucji.

Metody i kryteria oceniania:

Metody podające i dialogowe, wyjaśnianie, prezentacje multimedialne, konsultacje indywidualne.

Obecność na wykładach, dyskusja, fakultatywne prace indywidualne i/lub zespołowe.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Butarewicz-Głowacka
Prowadzący grup: Agata Butarewicz-Głowacka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
specjalnościowe

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)