Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kompetencje międzykulturowe w zarządzaniu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-MN2-2GKM Kod Erasmus / ISCED: 05.0 / (0110) Pedagogika
Nazwa przedmiotu: Kompetencje międzykulturowe w zarządzaniu
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 2 rok 2st. MO niestac.
Moduł dyplomowy - niestac. II stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przedmioty wprowadzające w treści danego przedmiotu: edukacja międzykulturowa, edukacja regionalna, komunikacja społeczna,

Zakres wiadomości/ umiejętności/ kompetencji, jakie powinien już posiadać student przed rozpoczęciem nauki przedmiotu: podstawowa wiedza z zakresu psychologii ogólnej, socjologii ogólnej


Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest ukazanie roli różnicy kulturowej w komunikacji społecznej w zarządzaniu oraz ćwiczenie generowania sytuacji tworzących atmosferę dialogu i współpracy w sytuacji istnienia różnic kulturowych. Dotyczy to zwłaszcza różnic kulturowych o charakterze religijnym i narodowym zarówno w odniesieniu do autochtonicznych mieszkańców północno-wschodniej Polski jak również imigrantów.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest ukazanie roli różnicy kulturowej w komunikacji społecznej w zarządzaniu oraz ćwiczenie generowania sytuacji tworzących atmosferę dialogu i współpracy w sytuacji istnienia różnic kulturowych. Dotyczy to zwłaszcza różnic kulturowych o charakterze religijnym i narodowym zarówno w odniesieniu do autochtonicznych mieszkańców północno-wschodniej Polski jak również imigrantów.

W ramach zajęć na bazie elementarnej wiedzy z zakresu kompetencji międzykulturowych będą analizowane i ćwiczone sytuacje związane z różnicami kulturowymi oraz ich związek z zarządzaniem zespołami głównie w instytucjach edukacyjnych.

W ramach ćwiczeń szczególna uwaga zostanie zwrócona na umiejętności przyjmowania perspektywy Innego w interakcjach z osobami odmiennymi kulturowo będącymi zarówno członkami personelu instytucji edukacyjnych jak i klientami tychże instytucji.

Literatura:

• Ambrozewicz- Jacobs J., Tolerancja. Jak uczyć siebie i innych, Kraków 2003.

• Białek K., Kawalska A., Kownacka E., Piegat-Kaczmarczyk M. (2008), Warsztaty kompetencji międzykulturowych – podręcznik dla trenerów. Warszawa: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, Uniwersytet Warszawski

• Bokszański Z., Stereotypy a kultura, Wydawnictwo Leopoldinum Fundacji dla Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1997.

• Boski P., Kulturowe ramy zachowań społecznych. Podręcznik psychologii międzykulturowej, PWN, Warszawa 2009.

• Casmir, F., Budowanie trzeciej kultury: zmiana paradygmatu komunikacji międzynarodowej i międzykulturowej, w: A. Kapciak, L. Korporowicz i A. Tyszka (red.) Komunikacja międzykulturowa – zderzenia i spotkania, Instytut Kultury Warszawa1996.

• Cialdini, R., Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka,: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne Gdańsk 2002.

• Czerepaniak-Walczak, M., Między dostosowaniem a zmianą. Elementy emancypacyjnej teorii edukacji, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin1995.

• E. Nowicka, Świat człowieka - świat kultury, Wydaw. Naukowe PWN, Warszawa 2003

• Gajek K., Kompetencje międzykulturowe jako element kultury współczesnej organizacji – dylematy teorii i praktyki, [w:] „Problemy Zarządzania”, vol. 9, nr 2 (32): 205 – 220

• Gajek K.. Dynamika procesów wielokulturowych w organizacji. Studium przypadku, „Problemy Zarządzania”, nr 3, 2009.

• Griffin Emory A., Podstawy komunikacji społecznej, Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, Gdańsk 2003.

• Grzymała-Moszczyńska M., Treningi kulturowe w biznesie, „Problemy Zarządzania”, nr 3, 2009.

• Hall Edward Twitchell, Bezgłośny język, przeł. [z ang.], Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1987.

• Hofstede Geert, Hofstede Gert Jan, Minkov Michael, Kultury i organizacje, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011.

• Jarmrożek B., Sobczak J., Komunikacja interpersonalna, Poznań 2000.

• Kłoskowska A., Socjologia kultury, PWN, Warszawa1981.

• Magala S. J., Kompetencje międzykulturowe, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 201

• McKay M., Davis MFning., P., Sztuka skutecznego porozumiewania się, Gdańsk 2001

• Nowicka E., Świat człowieka - świat kultury, Wydaw. Naukowe PWN, Warszawa 2003.

• O`Sulliwan T., Hartlrey J., Saunders D., Montgomery M., Fiske J., Kluczowe pojęcia w komunikowaniu się i badaniach kulturowych, Astrum, Wrocław 2005.

• Olszewska-Dyoniziak Barbara, Społeczeństwo i kultura, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, Kraków 1994

• Słownik etnologiczny, pod red. nauk. Zofii Staszczak, Państwowe Wydaw. Naukowe, Warszawa ; Poznań 1987

• Sobecki M., Komunikacja międzykulturowa w perspektywie pedagogicznej, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2016.

• Stewart John , Komunikacja interpersonalna: kontakt między osobami; S. R. Covey, Komunikacja synergiczna; W: Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej. J. Stewart (red.), Warszawa 2003.

• Uczenie się międzykulturowe. Pakiet szkoleniowy, Rada Europy i Komisja Europejska, listopad 2000

USTAWA z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. Nr 17, poz. 141, z późn. zm.)

http://www.bezuprzedzen.org

http://www.unic.un.org.pl/prawa_czlowieka/dok_powszechna_deklaracja.php

http://www.wolfpunk.most.org.pl/antyras.htm

Efekty uczenia się:

1. Student posiada wiedzę dotyczącą komunikowania międzykulturowego opartą o znajomość realiów kulturowych regionu Polski północno-wschodniej i wie jak ją zastosować w zarządzaniu w oświacie K_W07

2. Student potrafi komunikować kwestie ważne dla kontekstów międzykulturowych w zarządzaniu poprzez wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych K_U03

3. Student potrafi generować interesujące rozwiązania dotyczące barier komunikacyjnych poprzez pracę w zespole K_U09

4. Student wykazuje wrażliwość na kwestie międzykulturowe w zarządzaniu. Student wykazuje sprawność we współpracy z otoczeniem zewnętrznym szkoły K_K07

Metody i kryteria oceniania:

Cały przedmiot: system punktowy

• Obecności na ćwiczeniach – każda obecność to 1 punkt, obecności w sumie umożliwiają zdobycie 1x4=4pkt

• Nieobecności – każda nieobecność będzie skutkować utratą punktów, nieobecności można zaliczyć na konsultacjach

• Aktywności na ćwiczeniach – na wszystkich zajęciach można zdobyć 2 punkty za aktywność, rozumianą jako merytoryczne przygotowanie się do zająć i zabieranie głosu w dyskusji oraz wykonywanie zadań proponowanych w ramach obowiązującego tematu.

Aktywności w sumie umożliwiają zdobycie 2x4=8pkt

• Punkty dodatkowe – przyznawane według uznania prowadzącego za szczególne osiągnięcia (dodatkowe prace, wysoka aktywność itp.)- jest to dodatkowy bufor punktów do zdobycia za pozytywne wyróżnianie się na zajęciach

• Egzamin –test

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Sacharczuk
Prowadzący grup: Joanna Sacharczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest ukazanie roli różnicy kulturowej w komunikacji społecznej w zarządzaniu oraz ćwiczenie generowania sytuacji tworzących atmosferę dialogu i współpracy w sytuacji istnienia różnic kulturowych. Dotyczy to zwłaszcza różnic kulturowych o charakterze religijnym i narodowym zarówno w odniesieniu do autochtonicznych mieszkańców północno-wschodniej Polski jak również imigrantów.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest ukazanie roli różnicy kulturowej w komunikacji społecznej w zarządzaniu oraz ćwiczenie generowania sytuacji tworzących atmosferę dialogu i współpracy w sytuacji istnienia różnic kulturowych. Dotyczy to zwłaszcza różnic kulturowych o charakterze religijnym i narodowym zarówno w odniesieniu do autochtonicznych mieszkańców północno-wschodniej Polski jak również imigrantów.

W ramach zajęć na bazie elementarnej wiedzy z zakresu kompetencji międzykulturowych będą analizowane i ćwiczone sytuacje związane z różnicami kulturowymi oraz ich związek z zarządzaniem zespołami głównie w instytucjach edukacyjnych.

W ramach ćwiczeń szczególna uwaga zostanie zwrócona na umiejętności przyjmowania perspektywy Innego w interakcjach z osobami odmiennymi kulturowo będącymi zarówno członkami personelu instytucji edukacyjnych jak i klientami tychże instytucji.

Literatura:

Ambrozewicz- Jacobs J., Tolerancja. Jak uczyć siebie i innych, Kraków 2003.

• Białek K., Kawalska A., Kownacka E., Piegat-Kaczmarczyk M. (2008), Warsztaty kompetencji międzykulturowych – podręcznik dla trenerów. Warszawa: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, Uniwersytet Warszawski.

• Białek K., Kawalska A., Kownacka E., Piegat-Kaczmarczyk M. (2008), Warsztaty kompetencji międzykulturowych – podręcznik dla trenerów. Warszawa: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, Uniwersytet Warszawski

• Bokszański Z., Stereotypy a kultura, Wydawnictwo Leopoldinum Fundacji dla Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1997.

• Boski P., Kulturowe ramy zachowań społecznych. Podręcznik psychologii międzykulturowej, PWN, Warszawa 2009.

• Casmir, F., Budowanie trzeciej kultury: zmiana paradygmatu komunikacji międzynarodowej i międzykulturowej, w: A. Kapciak, L. Korporowicz i A. Tyszka (red.) Komunikacja międzykulturowa – zderzenia i spotkania, Instytut Kultury Warszawa1996.

• Cialdini, R., Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka,: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne Gdańsk 2002.

• Czerepaniak-Walczak, M., Między dostosowaniem a zmianą. Elementy emancypacyjnej teorii edukacji, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin1995.

• E. Nowicka, Świat człowieka - świat kultury, Wydaw. Naukowe PWN, Warszawa 2003

• Gajek K., Kompetencje międzykulturowe jako element kultury współczesnej organizacji – dylematy teorii i praktyki, [w:] „Problemy Zarządzania”, vol. 9, nr 2 (32): 205 – 220

• Gajek K.. Dynamika procesów wielokulturowych w organizacji. Studium przypadku, „Problemy Zarządzania”, nr 3, 2009.

• Griffin Emory A., Podstawy komunikacji społecznej, Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, Gdańsk 2003.

• Grzymała-Moszczyńska M., Treningi kulturowe w biznesie, „Problemy Zarządzania”, nr 3, 2009.

• Hall Edward Twitchell, Bezgłośny język, przeł. [z ang.], Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1987.

• Hofstede Geert, Hofstede Gert Jan, Minkov Michael, Kultury i organizacje, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011.

• Jarmrożek B., Sobczak J., Komunikacja interpersonalna, Poznań 2000.

• Kłoskowska A., Socjologia kultury, PWN, Warszawa1981.

• Magala S. J., Kompetencje międzykulturowe, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 201

• McKay M., Davis MFning., P., Sztuka skutecznego porozumiewania się, Gdańsk 2001

• Nowicka E., Świat człowieka - świat kultury, Wydaw. Naukowe PWN, Warszawa 2003.

• O`Sulliwan T., Hartlrey J., Saunders D., Montgomery M., Fiske J., Kluczowe pojęcia w komunikowaniu się i badaniach kulturowych, Astrum, Wrocław 2005.

• Olszewska-Dyoniziak Barbara, Społeczeństwo i kultura, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, Kraków 1994

• Słownik etnologiczny, pod red. nauk. Zofii Staszczak, Państwowe Wydaw. Naukowe, Warszawa ; Poznań 1987

• Sobecki M., Komunikacja międzykulturowa w perspektywie pedagogicznej, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2016.

• Stewart John , Komunikacja interpersonalna: kontakt między osobami; S. R. Covey, Komunikacja synergiczna; W: Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej. J. Stewart (red.), Warszawa 2003.

• Uczenie się międzykulturowe. Pakiet szkoleniowy, Rada Europy i Komisja Europejska, listopad 2000

USTAWA z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. Nr 17, poz. 141, z późn. zm.)

http://www.bezuprzedzen.org

http://www.unic.un.org.pl/prawa_czlowieka/dok_powszechna_deklaracja.php

http://www.wolfpunk.most.org.pl/antyras.htm

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest ukazanie roli różnicy kulturowej w komunikacji społecznej w zarządzaniu oraz ćwiczenie generowania sytuacji tworzących atmosferę dialogu i współpracy w sytuacji istnienia różnic kulturowych. Dotyczy to zwłaszcza różnic kulturowych o charakterze religijnym i narodowym zarówno w odniesieniu do autochtonicznych mieszkańców północno-wschodniej Polski jak również imigrantów.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest ukazanie roli różnicy kulturowej w komunikacji społecznej w zarządzaniu oraz ćwiczenie generowania sytuacji tworzących atmosferę dialogu i współpracy w sytuacji istnienia różnic kulturowych. Dotyczy to zwłaszcza różnic kulturowych o charakterze religijnym i narodowym zarówno w odniesieniu do autochtonicznych mieszkańców północno-wschodniej Polski jak również imigrantów.

W ramach zajęć na bazie elementarnej wiedzy z zakresu kompetencji międzykulturowych będą analizowane i ćwiczone sytuacje związane z różnicami kulturowymi oraz ich związek z zarządzaniem zespołami głównie w instytucjach edukacyjnych.

W ramach ćwiczeń szczególna uwaga zostanie zwrócona na umiejętności przyjmowania perspektywy Innego w interakcjach z osobami odmiennymi kulturowo będącymi zarówno członkami personelu instytucji edukacyjnych jak i klientami tychże instytucji.

Literatura:

Ambrozewicz- Jacobs J., Tolerancja. Jak uczyć siebie i innych, Kraków 2003.

• Białek K., Kawalska A., Kownacka E., Piegat-Kaczmarczyk M. (2008), Warsztaty kompetencji międzykulturowych – podręcznik dla trenerów. Warszawa: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, Uniwersytet Warszawski.

• Białek K., Kawalska A., Kownacka E., Piegat-Kaczmarczyk M. (2008), Warsztaty kompetencji międzykulturowych – podręcznik dla trenerów. Warszawa: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, Uniwersytet Warszawski

• Bokszański Z., Stereotypy a kultura, Wydawnictwo Leopoldinum Fundacji dla Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1997.

• Boski P., Kulturowe ramy zachowań społecznych. Podręcznik psychologii międzykulturowej, PWN, Warszawa 2009.

• Casmir, F., Budowanie trzeciej kultury: zmiana paradygmatu komunikacji międzynarodowej i międzykulturowej, w: A. Kapciak, L. Korporowicz i A. Tyszka (red.) Komunikacja międzykulturowa – zderzenia i spotkania, Instytut Kultury Warszawa1996.

• Cialdini, R., Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka,: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne Gdańsk 2002.

• Czerepaniak-Walczak, M., Między dostosowaniem a zmianą. Elementy emancypacyjnej teorii edukacji, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin1995.

• E. Nowicka, Świat człowieka - świat kultury, Wydaw. Naukowe PWN, Warszawa 2003

• Gajek K., Kompetencje międzykulturowe jako element kultury współczesnej organizacji – dylematy teorii i praktyki, [w:] „Problemy Zarządzania”, vol. 9, nr 2 (32): 205 – 220

• Gajek K.. Dynamika procesów wielokulturowych w organizacji. Studium przypadku, „Problemy Zarządzania”, nr 3, 2009.

• Griffin Emory A., Podstawy komunikacji społecznej, Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, Gdańsk 2003.

• Grzymała-Moszczyńska M., Treningi kulturowe w biznesie, „Problemy Zarządzania”, nr 3, 2009.

• Hall Edward Twitchell, Bezgłośny język, przeł. [z ang.], Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1987.

• Hofstede Geert, Hofstede Gert Jan, Minkov Michael, Kultury i organizacje, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011.

• Jarmrożek B., Sobczak J., Komunikacja interpersonalna, Poznań 2000.

• Kłoskowska A., Socjologia kultury, PWN, Warszawa1981.

• Magala S. J., Kompetencje międzykulturowe, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 201

• McKay M., Davis MFning., P., Sztuka skutecznego porozumiewania się, Gdańsk 2001

• Nowicka E., Świat człowieka - świat kultury, Wydaw. Naukowe PWN, Warszawa 2003.

• O`Sulliwan T., Hartlrey J., Saunders D., Montgomery M., Fiske J., Kluczowe pojęcia w komunikowaniu się i badaniach kulturowych, Astrum, Wrocław 2005.

• Olszewska-Dyoniziak Barbara, Społeczeństwo i kultura, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, Kraków 1994

• Słownik etnologiczny, pod red. nauk. Zofii Staszczak, Państwowe Wydaw. Naukowe, Warszawa ; Poznań 1987

• Sobecki M., Komunikacja międzykulturowa w perspektywie pedagogicznej, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2016.

• Stewart John , Komunikacja interpersonalna: kontakt między osobami; S. R. Covey, Komunikacja synergiczna; W: Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej. J. Stewart (red.), Warszawa 2003.

• Uczenie się międzykulturowe. Pakiet szkoleniowy, Rada Europy i Komisja Europejska, listopad 2000

USTAWA z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. Nr 17, poz. 141, z późn. zm.)

http://www.bezuprzedzen.org

http://www.unic.un.org.pl/prawa_czlowieka/dok_powszechna_deklaracja.php

http://www.wolfpunk.most.org.pl/antyras.htm

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.