Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Antropologia kulturowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-N2-1YAKU Kod Erasmus / ISCED: 05.002 / (0110) Pedagogika
Nazwa przedmiotu: Antropologia kulturowa
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 1 rok 2st. Pedagogika niestac.
Moduł podstawowy - niestac. II stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Zadaniem wykładów z Antropologii kulturowej jest pogłębiona analiza zagadnień z zakresu wiedzy o kulturze, jej elementach oraz miejscu i funkcji człowieka w kulturze.

Pełny opis:

Nazwa kierunku: Pedagogika

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: niestacjonarna

Rok studiów/semestr: I rok/ 2 semestr

Liczba godzin dydaktycznych: 15 godz. wykładów

Metody dydaktyczne: wykład, dyskusja

Punkty ECTS: 4

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach: 15 godz.

- przygotowanie do zajęć: 30 godz.

- konsultacje: 25 godz.

- przygotowanie do zaliczenia: 30 godz.

Razem: 100 godz.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 40 godz. (2 ECTS)

- o charakterze praktycznym - 60 godz. (2 ECTS)

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Barnard A., Antropologia: zarys teorii i historii, PIW, Warszawa 2006.

2. Barth F., Gigrich A., Parkin R., Silverman S., Antropologia. Jedna dyscyplina, cztery tradycje: brytyjska, niemiecka, francuska i amerykańska, WUJ, Kraków 2007.

3. Herzfeld M., Antropologia. Praktykowanie teorii w kulturze i społeczeństwie, WUJ, Kraków 2004.

4. Kempny M., Nowicka E. (red.), Badanie kultury: elementy teorii antropologicznej, PWN, Warszawa 2003.

5. Krawczyk E., Antropologia kulturowa. Klasyczne kierunki, szkoły i orientacje, Wyd. UMCS, Lublin 2003.

6. Nobil A., Zmiana kulturowa : między historią a ewolucją, Wrocław 2006.

7. Nowicka E., Świat człowieka – świat kultury, PWN, Warszawa 2006.

8. Podsiad A., Słownik terminów i pojęć filozoficznych, Warszawa 2002.

9. Buchowski M., Burszta W.J., O założeniach interpretacji antropologicznej, Warszawa 1992.

Literatura uzupełniająca:

1. Eller J.D., Antropologia kulturowa. Globalne siły, lokalne światy, Kraków 2012.

2. Levi-Strauss C., Antropologia wobec problemów współczesnego świata, Kraków 2013.

3. Filipiak M., Rajewski M. (red.), Rytuał: przeszłość i teraźniejszość, Lublin 2006.

4. Maisonneuve J., Rytuały dawne i współczesne, Gdańsk 1995, s. 7-39.

5. Pietraszko S., Studia o kulturze, Wrocław 1992.

6. Żurawski S., Obyczaje, języki, ludy świata, Warszawa 2007.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Student ma pogłębioną wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu życia zarówno w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym oraz społecznym (KA7_WG6).

2. Student ma pogłębioną wiedzę o rodzajach więzi społecznych i o rządzących nimi prawidłowościach istotnych z punktu widzenia procesów edukacyjnych (KA7_WG7).

3. Student ma uporządkowaną wiedzę o kulturowych uwarunkowaniach procesów edukacyjnych (KA7_WK2).

4. Student ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o różnych środowiskach wychowawczych, ich specyfice i procesach w nich zachodzących (KA7_WK5)

Umiejętności:

5. Student posiada pogłębione umiejętności obserwowania, wyszukiwania i przetwarzania informacji (z wykorzystaniem nowoczesnych technologii) na temat zjawisk społecznych rozmaitej natury, przy użyciu różnych źródeł oraz interpretowania ich z punktu widzenia problemów edukacyjnych (KA7_UW1).

6. Student potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizy złożonych problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych, pomocowych i terapeutycznych, a także diagnozowania i projektowania działań praktycznych (KA7_UW2).

7. Student potrafi w sposób klarowny, spójny i precyzyjny wypowiadać się w mowie i na piśmie, posiada umiejętność konstruowania rozbudowanych ustnych i pisemnych uzasadnień na tematy dotyczące różnych zagadnień pedagogicznych z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku pedagogiki, jak i innych dyscyplin naukowych (KA7_UK2).

8. Student posiada pogłębione umiejętności prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii, popierania ich rozbudowaną argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, poglądów różnych autorów, kierując się przy tym zasadami etycznymi (w tym dotyczącymi ochrony własności intelektualnej) (KA7_UK3).

9. Student posiada rozwinięte umiejętności badawcze: rozróżnia orientacje w metodologii badań pedagogicznych, formułuje problemy badawcze, dobiera adekwatne metody, techniki i konstruuje narzędzia badawcze; opracowuje, prezentuje i interpretuje wyniki badań, wyciąga wnioski, wskazuje kierunki dalszych badań, w obrębie wybranej subdyscypliny pedagogiki (KA7_UO1).

10. Student ma pogłębione umiejętności obserwowania, diagnozowania, racjonalnego oceniania złożonych sytuacji edukacyjnych oraz analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań (KA7_UO2).

Kompetencje:

11. Student ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego (KA7_KK1).

12. Student jest przekonany o konieczności i doniosłości zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej; dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą (w tym dotyczące ochrony własności intelektualnej); poszukuje optymalnych rozwiązań i możliwości korygowania nieprawidłowych działań pedagogicznych (KA7_KO1).

13. Student jest wrażliwy na problemy edukacyjne, gotowy do komunikowania się (w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii) i współpracy z otoczeniem, w tym z osobami nie będącymi specjalistami w danej dziedzinie oraz do aktywnego uczestnictwa w grupach i organizacjach realizujących działania pedagogiczne (KA7_KR1).

Metody i kryteria oceniania:

Metody nauczania: wykład, dyskusja, konsultacje, praca indywidualna.

Forma zaliczenia przedmiotu: egzamin w formie pisemnej (pytania otwarte -zalicza 51% prawidłowych odpowiedzi).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lidia Dakowicz
Prowadzący grup: Lidia Dakowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lidia Dakowicz
Prowadzący grup: Lidia Dakowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.