Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Nowoczesne tendencje w dydaktyce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-N2-2YNTD Kod Erasmus / ISCED: 05.002 / (0110) Pedagogika
Nazwa przedmiotu: Nowoczesne tendencje w dydaktyce
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: .2 rok 2st. Penitenc. RES niestac.
2 rok 2st. AKzA niestac
2 rok 2st. Kuratela RES niestac.
2 rok 2st. POW niestac.
Moduł kierunkowy - niestac. II stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Realizacja treści przedmiotu opiera się na znajomości przedmiotu badań dydaktyki ogólnej.

Zakładamy, że studenci posiadają wiadomości z zakresu zagadnień dydaktycznych, tj. dydaktyka jako nauka, aparatura terminologiczna dydaktyki, procesy uczenia się i nauczania w ujęciu różnych teorii, uczeń w procesie kształcenia, cele kształcenia, treści kształcenia, zasady kształcenia, metody kształcenia, formy organizacji procesu kształcenia oraz środki dydaktyczne i nowoczesne technologie stosowane w edukacji, osiągnięcia szkolne uczniów.

Studenci mają ukształtowane umiejętności w zakresie działalności dydaktyczno-wychowawczej, tj. operacjonalizacja celów kształcenia, umiejętność rozwiązywania problemów edukacyjnych w symulowanych sytuacjach, opracowanie konspektu zajęć.

Studenci mają ukształtowane podstawowe kompetencje społeczne związane z działalnością edukacyjną.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

W toku realizacji przedmiotu studenci poznają zmiany w obszarze przedmiotu badań dydaktyki ogólnej (kierunki zmian w dydaktyce

współczesnej, zmiany w teleologii, treściach kształcenia, w instrumentarium pracy pedagogicznej).

Podczas zajęć ćwiczeniowych studenci doskonalą umiejętności prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii, popierania ich

rozbudowaną argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, poglądów różnych autorów,

oraz umiejętności właściwego dobierania metod, środków dydaktycznych, form organizacji pozwalających osiągać optymalne efekty

kształcenia.

W trakcie zajęć studenci kształtują kompetencje społeczne, a w szczególności odznaczanie się rozwagą, dojrzałością i zaangażowaniem

w projektowaniu, planowaniu i realizowaniu działań edukacyjnych.

Pełny opis:

Profil ogólnoakademicki

Studia niestacjonarne II stopnia

Przedmiot obowiązkowy

Pedagogika

Rok studiów II/sem.III

Liczba godz.: 10 godz. wykładów i 10 godz. ćwiczeń

Podstawą realizowania treści z Nowoczesnych tendencji w dydaktyce są wiadomości, umiejętności i kompetencje studentów zdobyte na

zajęciach z przedmiotu Dydaktyka Ogólna.

Punkty ECTS - 5

Metody kształcenia: wykład konwersatoryjny, dyskusja, metoda projektu, gry dydaktyczne, metody praktyczne, metody oglądowe, praca z

tekstem.

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w wykładach – 10 godz.

Udział w ćwiczeniach – 10 godz.

Przygotowanie do zajęć (ćwiczeń i wykładów) – 40 godz.

Udział w konsultacjach – 10 godz.

Wykonanie projektu dydaktycznego – 30 godz.

Przygotowanie do zaliczenia przedmiotu – 30 godz.

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 40h -1,5 ECTS

o charakterze praktycznym: 90h - 3,5 ECTS

Literatura:

Barr R. B., Tagg J., From Teaching to Learning. A new Paradigm for Undergraduate Education, “Change” 1995, vol.27(6), artykuł dostępny

też na stronie(http://www.athens.edu/visitors/QEP/Barr_and_Tagg_article.pdf)

Karpińska A., Niepowodzenia edukacyjne – renesans myśli naukowej, Białystok 2011

Karpińska A., Wróblewska W. (red.), Kierunki rozwoju dydaktyki w dialogu i perspektywie, Warszawa 2011

Karpińska A., Borawska – Kalbarczyk K. (red.), Horyzonty rozwoju edukacji w dialogu i perspektywie, Warszawa 2011

Karpińska A., Wróblewska W. (red.), Dydaktyka akademicka –wybrane obszary badawcze, Warszawa 2014

Karpińska A., Zińczuk M., (red.), Dydaktyczna refleksja o edukacyjnych priorytetach, Warszawa 2014

Karpińska A., Szwarc A. (red.), Wybrane problemy dydaktyki w wymiarze teoretyczno-praktycznym, Warszawa 2014

Karpińska A., Wróblewska W., Kowalczuk K. (red.), W kierunku edukacji akademickiej zorientowanej na studenta, Toruń 2016.

Karpińska A., Szwarc A., Wróblewska W. (red.), Edukacja całożyciowa - wybrane obszary, Toruń 2019.

Karpińska A., Borawska-Kalbarczyk, Kowalczuk K. (red.), Innowacje w edukacji w perspektywie jakości kształcenia, Toruń 2019.

Karpińska A., Zińczuk M., Remża P. (red.), Oblicza edukacji w prospektywnym oglądzie, Toruń 2019.

Lewowicki T., O tożsamości, kondycji i powinnościach pedagogiki, Warszawa-Radom 2007.

O’Donnel A.M., King A. (ed.), Cognitive Perspectives on Peer Learning, Routledge, NewYork - London 2009.

Wróblewska W., Autoedukacja studentów w uniwersytecie-ujęcie z perspektywy podmiotu, Białystok 2008.

Wróblewska W., Trendy we współczesnej dydaktyce, Białystok 2019.

Efekty uczenia się:

W01. Ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę na temat zmian w zakresie przedmiotu badań dydaktyki – (konwersacja podczas wykładu,

test dydaktyczny)

W02. Posiada usystematyzowaną wiedzę o uczestnikach działalności edukacyjnej, pogłębioną wiedzę w zakresie usytuowania procesu

kształcenia w kontekście przemian współczesności oraz modernizacji instrumentarium pracy pedagoga - (konwersacja podczas wykładu,

test dydaktyczny)

U02. Potrafi wybrać i zastosować właściwy sposób postępowania, potrafi dobierać metody, środki dydaktyczne, formy organizacji

pozwalające osiągać optymalne efekty kształcenia - (konwersacja podczas wykładu, na ćwiczeniach przygotowanie i prezentacja projektu

dydaktycznego)

K01. Ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności z zakresu projektowania działań dydaktycznych - (samoocena

studentów, konwersacja)

K03. Utożsamia się z wartościami, celami i zadaniami realizowanymi w praktyce edukacyjnej, odznacza się rozwagą, dojrzałością i

zaangażowaniem w projektowaniu, planowaniu i realizowaniu działań edukacyjnych – (obserwacja, konwersacja)

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu:

przygotowanie i prezentacja projektu dydaktycznego (kryteria oceny projektu: merytoryczne, formalne –forma prezentacji oraz umiejętność

inspirowania członków grupy do aktywności),

pozytywna ocena z testu dydaktycznego złożonego z różnych zadań dotyczących treści wykładowych (51% punktów uzyskanych przez

studenta z testu jest niezbędne do uzyskania przez studenta oceny pozytywnej z przedmiotu)

oraz obecność i aktywność podczas zajęć (zaliczenie nieobecności podczas konsultacji, przy czym nie więcej niż 50% godzin nieobecności umożliwia zaliczenie przedmiotu).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alina Szwarc, Walentyna Wróblewska
Prowadzący grup: Alina Szwarc, Walentyna Wróblewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.