Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium licencjackie cz.1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-ON1-3SEM1
Kod Erasmus / ISCED: 05.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0110) Pedagogika Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie cz.1
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 3 rok 1st. POW niestac.
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przygotowanie do wyboru i właściwego zrozumienia przez studenta tematu pracy licencjackiej, analiza publikacji i stopniowe przygotowanie studenta do wyboru tematem pracy. Pisanie prac (zapoznanie studentów z wymogami formalnymi pracy licencjackiej, redakcja tematu pracy, przygotowanie treści pracy, dobór bibliografii. Przedstawianie i refleksja nad instrumentem badawczym oraz informacja teoretyczna używana w badaniu. Projektowanie i prowadzenie badań z wykorzystaniem elementarnej terminologii używanej w pedagogice. Napisanie i obrona pracy licencjackiej.

Skrócony opis:

Podczas seminarium dokonamy między innymi przeglądu dotychczasowych doświadczeń badawczych studentów oraz ich pomysłów i propozycji na prace dyplomowe. Przypomnimy jak przygotować bibliografię wybranego tematu i przeprowadzić analizę literatury przedmiotu. Omówimy metody i techniki gromadzenia, analizy i interpretacji różnego typu danych empirycznych możliwe do zastosowania podczas przygotowania prac. Studenci opracują indywidualne projekty badawcze, zaprezentują i przedyskutują w grupie ich podstawy teoretyczne, swoje wybory metodologiczne oraz wyniki przeprowadzonych badań empirycznych. Odbędzie się to zgodnie ze standardami naukowymi i w oparciu o badania empiryczne przeprowadzone samodzielnie przez studentów.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu: seminarium

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki pedagogiczne

Rok studiów/semestr: III rok, semestr V

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 50 godzin seminarium

Metody dydaktyczne: seminarium, konsultacje

Forma zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na ocenę

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w seminarium - 25 godzin

- konsultacje z nauczycielem akademickim - 15 godzin

- samodzielna praca studenta - 10 godzin

Wskaźniki ilościowe:

- bezpośredni udział nauczyciela: 25 godziny = 1 ECTS

- bez bezpośredniego udziału nauczyciela (o charakterze praktycznym): 25 godzin = 1 ECTS

Literatura:

Przykładowa ogólna literatura metodologiczna:

a) Pilch T., Zasady badań pedagogicznych, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk: Wydawnictwo Akademickie Żak, 1977.

b) Pilch T., Bauman T., Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2001

c) Babbie E., Badania społeczne w praktyce, PWN, Warszawa 2003.

d) Babbie E., Podstawy badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.

e) Miles M.B., Huberman A.M., Analiza danych jakościowych, przekład S. Zabielski, Trans Humana, Białystok 2000.

f) Nowak S., Metodologia badań społecznych, PWN, Warszawa 2007

g) Sztumski J., Wstęp do metod i technik badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, Katowice 2005

h) Łobocki M., Wprowadzenie do metodologii padań pedagogicznych, Kraków: Wydawnictwo Impuls, 1999.

Pozostała literatura - zależna od tematyki poszczególnych prac licencjackich oraz wybranych przez studentów podejść i metod badawczych.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

a) studentka zna elementarną terminologię używaną w pedagogice i rozumie jej źródła oraz zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych (KA6_WG1)

b) ma uporządkowaną wiedzę na temat opieki, wychowania i kształcenia, jego filozoficznych, społeczno-kulturowych, historycznych,

biologicznych, psychologicznych i medycznych podstaw( KA6_WG3)

d) na wybrane koncepcje człowieka: filozoficzne, psychologiczne i

społeczne stanowiące teoretyczne podstawy działalności pedagogicznej (KA6_WG4)

e) ma podstawową wiedzę o rodzajach więzi społecznych i o rządzących

nimi prawidłowościach, sposobów i kanałów komunikowania się (w tym

z wykorzystaniem nowoczesnych technologii) (KA6_WG6)

f) ma elementarną wiedzę o różnych rodzajach struktur społecznych i

instytucjach życia społecznego oraz zachodzących między nimi

relacjach (KA6_WG7)

g) zna podstawowe teorie dotyczące opieki, wychowania, uczenia się i

nauczania, rozumie różnorodne uwarunkowania tych procesów (KA6_WK2)

h) ma elementarną wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań w

pedagogice, a w szczególności o problemach badawczych, metodach,

technikach i narzędziach badawczych; zna podstawowe tradycje

paradygmatyczne badań społecznych, z których wywodzą się

poszczególne metody (KA6_WK5)

i) ma podstawową wiedzę o strukturze i funkcjach systemu edukacji;

celach, podstawach prawnych, organizacji i funkcjonowaniu różnych

instytucji edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych,

terapeutycznych, kulturalnych i pomocowych (KA6_WK7),

j) ma podstawową wiedzę o uczestnikach działalności edukacyjnej,

wychowawczej, opiekuńczej, kulturalnej i pomocowej (KA6_WK8)

k) ma elementarną wiedzę o metodyce wykonywania typowych zadań,

normach, procedurach stosowanych w różnych obszarach działalności

pedagogicznej (KA6_WK9)

Umiejętności:

a) student/ka potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i

obcym) i nowoczesnych technologii (ICT) (KA6_UW4)

b) potrafi dokonać analizy własnych działań i wskazać ewentualne obszary

wymagające modyfikacji w przyszłym działaniu (KA6_UU1)

c) potrafi animować prace nad rozwojem uczestników procesów

pedagogicznych oraz wspierać ich samodzielność w zdobywaniu

wiedzy, a także inspirować do działań na rzecz uczenia się przez całe

życie (KA6_UU2)

Kompetencje:

a) student/ka ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie

potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego,

dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności,

wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia (KA6_KK1)

b) ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny i

etyczny, i przestrzegania zasad etyki zawodowej (KA6_KO2)

c) jest świadomy istnienia etycznego wymiaru w badaniach naukowych (KA6_KR2)

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa zależy od uczestnictwa studenta w seminariach, aktywnego udziału w dyskusjach oraz wykonywania poszczególnych zadań w trakcie przygotowywania pracy dyplomowej.

Oczekiwanym rezultatem seminarium jest przygotowanie pracy dyplomowej oraz przygotowanie się przez studenta do obrony pracy podczas egzaminu licencjackiego.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 25 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Emilia Kramkowska, Agnieszka Suplicka, Urszula Wróblewska
Prowadzący grup: Emilia Kramkowska, Agnieszka Suplicka, Urszula Wróblewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Podczas seminarium dokonamy między innymi przeglądu dotychczasowych doświadczeń badawczych studentów oraz ich pomysłów i propozycji na prace dyplomowe. Przypomnimy jak przygotować bibliografię wybranego tematu i przeprowadzić analizę literatury przedmiotu. Omówimy metody i techniki gromadzenia, analizy i interpretacji różnego typu danych empirycznych możliwe do zastosowania podczas przygotowania prac. Studenci opracują indywidualne projekty badawcze, zaprezentują i przedyskutują w grupie ich podstawy teoretyczne, swoje wybory metodologiczne oraz wyniki przeprowadzonych badań empirycznych. Odbędzie się to zgodnie ze standardami naukowymi i w oparciu o badania empiryczne przeprowadzone samodzielnie przez studentów.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: seminarium

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki pedagogiczne

Rok studiów/semestr: III rok, semestr I i II

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 50 godzin seminarium

Metody dydaktyczne: seminarium, konsultacje

Forma zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na ocenę

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w seminarium - 25 godzin

- konsultacje z nauczycielem akademickim - 15 godzin

- samodzielna praca studenta - 10 godzin

Wskaźniki ilościowe:

- bezpośredni udział nauczyciela: 25 godziny = 1 ECTS

- bez bezpośredniego udziału nauczyciela (o charakterze praktycznym): 25 godzin = 1 ECTS

Literatura:

Przykładowa ogólna literatura metodologiczna:

a) Pilch T., Zasady badań pedagogicznych, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk: Wydawnictwo Akademickie Żak, 1977.

b) Pilch T., Bauman T., Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2001

c) Babbie E., Badania społeczne w praktyce, PWN, Warszawa 2003.

d) Babbie E., Podstawy badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.

e) Miles M.B., Huberman A.M., Analiza danych jakościowych, przekład S. Zabielski, Trans Humana, Białystok 2000.

f) Nowak S., Metodologia badań społecznych, PWN, Warszawa 2007

g) Sztumski J., Wstęp do metod i technik badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, Katowice 2005

h) Łobocki M., Wprowadzenie do metodologii padań pedagogicznych, Kraków: Wydawnictwo Impuls, 1999.

Pozostała literatura - zależna od tematyki poszczególnych prac licencjackich oraz wybranych przez studentów podejść i metod badawczych.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 25 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Czykier, Emilia Kramkowska
Prowadzący grup: Krzysztof Czykier, Emilia Kramkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 25 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)