Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zagrożenia środowisk wychowawczych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-ON2-2ADL
Kod Erasmus / ISCED: 05.002 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zagrożenia środowisk wychowawczych
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 2 rok 2st. POW niestac.
Moduł dyplomowy - niestac. II stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: 5.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Istotą przedmiotu jest umożliwienie przewidywania zagrożeń powstających w środowiskach wychowawczych oraz stosowania właściwych środków zapobiegawczych.

Skrócony opis:

Przedmiot służy pogłębieniu wiedzy studentów dotyczącej środowisk wychowawczych, mechanizmów odpowiedzialnych za powstawanie w nich zagrożeń dla procesu rozwoju dziecka.

Pełny opis:

Tematyka przedmiotu zawiera:

1. Szkoła i rodzina jako podstawowe środowiska wychowawcze człowieka -

ich rola i znaczenie w wychowaniu.

2. Zagrożenia dla procesu wychowania w środowisku szkolnym.

3. Zapobieganie agresji w szkole.

4. Wybrane aspekty bezpieczeństwa w relacjach pomiędzy członkami społeczności szkolnej, w tym wpływ negatywnych zjawisk występujących w rodzinie na funkcjonowanie dziecka w szkole.

5. Patologia rodziny i jej wpływ na proces rozwoju dziecka.

6. Przemoc psychiczna wobec dziecka jako forma dysfunkcji emocjonalnej w rodzinie.

7. Grupa rówieśnicza jako środowisko wychowawcze.

8. Przemoc rówieśnicza.

Literatura:

J. Biała, Zagrożenia w wychowaniu dziecka we współczesnej rodzinie polskiej, Kielce 2006.

P. Boski, Kulturowe ramy zachowań społecznych. Podręcznik psychologii międzykulturowej, Warszawa 2009.

K. Kmiecik-Baran, Narzędzia do rozpoznawania zagrożeń społecznych w szkole, Gdańsk 2000.

J. J. McWhirter, B. T. McWhirter, A. M. McWhirter, E. H. McWhirter, Zagrożona młodzież. Ujęcie kompleksowe dla nauczycieli, pracowników poradni, psychologów i pracowników socjalnych, Warszawa 2005.

I. Pospiszyl, Patologie społeczne. Resocjalizacja, Warszawa 2008.

K. Pierzchała, Cz. Cekiera, Człowiek a patologie społeczne, Toruń 2009.

Efekty uczenia się:

Student:

- ma pogłębioną wiedzę o rodzajach środowisk wychowawczych i rodzajach więzi społecznych oraz o procesach i prawidłowościach w nich zachodzących;

- ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o różnych środowiskach wychowawczych, ich specyfice i procesach w nich zachodzących;

- potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki i powiązanych z nią dyscyplin w celu analizy złożonych problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych, pomocowych i terapeutycznych, a także projektować działania niwelujące negatywne oddziaływania poszczególnych środowisk wychowawczych);

Metody i kryteria oceniania:

Do egzaminu studenci mogą podejść po uzyskaniu zaliczenia z przedmiotu i przygotowaniu samodzielnej pracy związanej z rozwiązaniem problemu występowania zagrożenia dla rozwoju dziecka w wybranym przez siebie środowisku wychowawczym.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Dobijański
Prowadzący grup: Mariusz Dobijański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Petelska
Prowadzący grup: Anna Petelska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Romanowicz
Prowadzący grup: Adam Romanowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 8 godzin więcej informacji
Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Adam Romanowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)