Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy pedagogiki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-OS1-1PPE Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy pedagogiki
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 1 rok 1st. POW stac. sem. zimowy
Moduł kierunkowy - stac. I stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Pełny opis:

Nazwa kierunku studiów: Pedagogika Opiekuńczo - Wychowawcza

Poziom kształcenia: Studia I stopnia

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

ECTS: 6 punktów

Język przedmiotu: Język polski

Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy, Moduł 4

Rok studiów /semestr I rok/ I semestr

Wymagania wstępne: Ogólna wiedza z przedmiotów humanistycznych i społecznych z zakresu szkoły średniej.

Umiejętność samodzielnego formułowania poglądów dotycząca ważnych kwestii społecznych.

Zaangażowanie i odpowiedzialność za proces własnego uczenia się.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć 15 h wykładów + 45 h ćwiczeń

Tryb prowadzenia przedmiotu: mieszany - w sali i zdalnie

Cele przedmiotu: · Zapoznanie studentów z miejscem i znaczeniem nauk pedagogicznych w systemie nauk oraz ich specyfiką przedmiotową i metodologiczną.· Zapoznanie studentów z podstawowymi kategoriami używanymi w badaniach nad edukacją i wychowaniem. · Zapoznanie studentów z elementarną wiedzą o wychowaniu.· Przygotowanie studentów do korzystania z wiedzy z zakresu pedagogiki w celu analizowania i interpretowania problemów edukacyjnych, wychowawczych. · Przygotowanie studentów do samodzielnego zdobywania wiedzy i rozwijania umiejętności.· Przygotowanie studentów do oceny poziomu swojej wiedzy i umiejętności.

Treści przedmiotu: ·

Nauka wśród innych form ludzkiego doświadczenia. Rodzaje wiedzy tworzonej w naukach społecznych.

Krytyczna analiza założeń pozytywizmu i antypozytywizmu.

Współczesne rozumienie humanizmu. Świat humanistyczny i zadania edukacji humanistycznej.

Przedmiot badań i system pojęciowy współczesnej polskiej pedagogiki

Klasyfikacje nauk pedagogicznych. Interakcje nauk pedagogicznych z innymi naukami

Związek teorii pedagogicznej z praktyką edukacyjną

Wychowanie. Pojęcie – znaczenia – dylematy.

Pojęcie edukacja. Filozoficzne podstawy edukacji

Metody nauczania: wykład, dyskusja, pokaz, praca z książką, burza mózgów, gry dydaktyczne, metody ewaluacyjne.

Formy zaliczenia przedmiotu: zaliczenia cząstkowe ćwiczeń (kolokwium), ocena aktywności studenta na ćwiczeniach, ocena za referat, zaliczenie ćwiczeń na ocenę, egzamin.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Dewey J., Demokracja i wychowanie. Warszawa 1972.

Ewolucja tożsamości pedagogiki. H. Kwiatkowska (red.), Warszawa 1994.

Gnitecki J., Status metodologiczny nauk pedagogicznych, Poznań 2006.

Gutek G.L., Filozoficzne i ideologiczne podstawy edukacji. GWP, Gdańsk 2003.

Hejnicka - Bezwińska T., Pedagogika. Podręcznik dla pierwszego stopnia kształcenia na poziomie wyższym. Warszawa 2015.

Hejnicka - Bezwińska T., Tożsamość pedagogiki. Od ortodoksji ku heterogeniczności. Warszawa 1997.

Kamiński S., Nauka i metoda. Pojęcie nauki i klasyfikacja nauk. Lublin 1992.

Klus-Stańska, D. (2012). Wiedza, która zniewala – transmisyjne tradycje w szkolnej edukacji. Forum Oświatowe, 46(1), 21–40.

Kohlberg L., Mayer R., Rozwój jako cel wychowania. W: Spory o edukację, Dylematy i kontrowersje we współczesnych pedagogiach. Z. Kwieciński, L. Witkowski (red.), Warszawa 1993.

Kowalczuk – Walędziak M. (2014), Transfer wiedzy miedzy uczelniami a instytucjami społecznej praktyki edukacyjnej. [w:] Twórcze wiązanie teorii i praktyki pedagogicznej. Możliwości, wyzwania, inspiracje, (red.) M. Kowalczuk – Walędziak, A. Korzeniecka – Bondar, K. Bocheńska – Włostowska, Kraków.

Kunowski S. Podstawy współczesnej pedagogiki. Warszawa 1997.

Kwieciński Zbigniew, Edukacja jako blokada rozwoju. Hipotezy dysfunkcjonalności po 20 latach. Nauka 2012, nr 4, s. 77 – 85. Dostępne w pdf na stronie: www.pan.poznan.pl/nauki/N_412_07_Kwiecinski.pdf

Kwieciński Zbigniew, Edukacja publiczna w chybotliwej demokracji. Nauka 2017, nr 3, s. 57 – 70. Dostępne w pdf na stronie: cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.ojs-issn-1231.../731-754.pdf

Kwieciński Zbigniew, Edukacja wobec opóźnienia kulturowego. Nauka 2013, nr 1, s. 19 – 30. Dostępne w pdf na stronie: www.pan.poznan.pl/nauki/N_113_02_Kwiecinski.pdf

Pedagogika T.1. Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.). Warszawa 2004.

Pedagogika. Podstawy nauk o wychowaniu. Tom 1, B. Śliwerski (red.). Gdańsk 2006.

Pogranicza pedagogiki i nauk pomocniczych. S. Palka (red.), Kraków 2004.

Prokopiuk W., Szanse urzeczywistnienia idei humanizacji kształcenia u schyłku XX wieku. W: Współczesność a kształcenie nauczycieli. H. Kwiatkowska, T. Lewowicki, S. Dylak (red.), Warszawa 2000.

Rubacha K. (2004). Edukacja jako przedmiot pedagogiki i jej subdyscyplin. [W:] Pedagogika. T.1. Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.). Warszawa, s. 24 – 29.

Suchodolski B., Świat humanistyczny. „Kwartalnik Pedagogiczny” 1985, nr 2.

Śliwerski B. (2015), Potoczna wiedza pedagogiczna w popularnym piśmiennictwie poradnikowym. "Studia Poradoznawcze", nr 4, s. 15-29.

Śliwerski Bogusław, Pedagogika na zakręcie. Kultura i Edukacja , 2014, nr 2. Dostępne w pdf na stronie: http://www.kultura-i-edukacja.pl/ojs/index.php?journal=kie&page=article&op=view&path%5B%5D=306&path%5B%5D=300

Śliwerski Bogusław, Pedagogika nadziei. Prima Educatione , 2017, nr 1. Dostępne w pdf na stronie: http://journals.umcs.pl/pe/article/view/6392/4489

Wychowanie. Pojęcia – procesy – konteksty. M. Dudzikowa, M. Czerepaniak – Walczak (red.), Tom I, Gdańsk 2007.

Literatura uzupełniająca:

Chalmers A., Czym jest to co zwiemy nauką? Wrocław 1993 .

Wołoszyn S., Nauki o wychowaniu w Polsce w XX wieku. Próba syntetycznego zarysu na tle porównawczym. Warszawa 1998.

Efekty uczenia się:

Odniesienie przedmiotowych efektów uczenia się do kierunkowych efektów uczenia się:

zna elementarną terminologię używaną w pedagogice i rozumie jej źródła (KA6_WG1)

ma elementarną wiedzę o miejscu pedagogiki w systemie nauk oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi (KA6_WG2)

ma uporządkowaną wiedzę na temat opieki, wychowania i kształcenia, jego filozoficznych podstaw (KA6_WG3)

potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania problemów edukacyjnych (KA6_UW2)

potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i na piśmie, na tematy dotyczące wybranych zagadnień pedagogicznych (KA6_UK1)

ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności (KA6_KK1)

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie, na pozytywną ocenę, ćwiczeń.

Egzamin pisemny.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alicja Korzeniecka-Bondar, Anna Krajewska
Prowadzący grup: Alicja Korzeniecka-Bondar, Anna Krajewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

Nazwa kierunku studiów: Pedagogika Opiekuńczo - Wychowawcza

Poziom kształcenia: Studia I stopnia

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

ECTS: 6 punktów

Język przedmiotu: Język polski

Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy, Moduł 4

Rok studiów /semestr I rok/ I semestr

Wymagania wstępne: Ogólna wiedza z przedmiotów humanistycznych i społecznych z zakresu szkoły średniej.

Umiejętność samodzielnego formułowania poglądów dotycząca ważnych kwestii społecznych.

Zaangażowanie i odpowiedzialność za proces własnego uczenia się.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć 15 h wykładów + 45 h ćwiczeń

Cele przedmiotu: · Zapoznanie studentów z miejscem i znaczeniem nauk pedagogicznych w systemie nauk oraz ich specyfiką przedmiotową i metodologiczną.· Zapoznanie studentów z podstawowymi kategoriami używanymi w badaniach nad edukacją i wychowaniem. · Zapoznanie studentów z elementarną wiedzą o wychowaniu.· Przygotowanie studentów do korzystania z wiedzy z zakresu pedagogiki w celu analizowania i interpretowania problemów edukacyjnych, wychowawczych. · Przygotowanie studentów do samodzielnego zdobywania wiedzy i rozwijania umiejętności.· Przygotowanie studentów do oceny poziomu swojej wiedzy i umiejętności.

Treści przedmiotu: ·

Nauka wśród innych form ludzkiego doświadczenia. Rodzaje wiedzy tworzonej w naukach społecznych.

Krytyczna analiza założeń pozytywizmu i antypozytywizmu.

Współczesne rozumienie humanizmu. Świat humanistyczny i zadania edukacji humanistycznej.

Przedmiot badań i system pojęciowy współczesnej polskiej pedagogiki

Klasyfikacje nauk pedagogicznych. Interakcje nauk pedagogicznych z innymi naukami

Związek teorii pedagogicznej z praktyką edukacyjną

Wychowanie. Pojęcie – znaczenia – dylematy.

Pojęcie edukacja. Filozoficzne podstawy edukacji

Metody nauczania: wykład, dyskusja, pokaz, praca z książką, burza mózgów, gry dydaktyczne, metody ewaluacyjne.

Formy zaliczenia przedmiotu: zaliczenia cząstkowe ćwiczeń (kolokwium), ocena aktywności studenta na ćwiczeniach, ocena za referat, zaliczenie ćwiczeń na ocenę, egzamin.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Dewey J., Demokracja i wychowanie. Warszawa 1972.

Ewolucja tożsamości pedagogiki. H. Kwiatkowska (red.), Warszawa 1994.

Gnitecki J., Status metodologiczny nauk pedagogicznych, Poznań 2006.

Gutek G.L., Filozoficzne i ideologiczne podstawy edukacji. GWP, Gdańsk 2003.

Hejnicka - Bezwińska T., Pedagogika. Podręcznik dla pierwszego stopnia kształcenia na poziomie wyższym. Warszawa 2015.

Hejnicka - Bezwińska T., Tożsamość pedagogiki. Od ortodoksji ku heterogeniczności. Warszawa 1997.

Kamiński S., Nauka i metoda. Pojęcie nauki i klasyfikacja nauk. Lublin 1992.

Klus-Stańska, D. (2012). Wiedza, która zniewala – transmisyjne tradycje w szkolnej edukacji. Forum Oświatowe, 46(1), 21–40.

Kohlberg L., Mayer R., Rozwój jako cel wychowania. W: Spory o edukację, Dylematy i kontrowersje we współczesnych pedagogiach. Z. Kwieciński, L. Witkowski (red.), Warszawa 1993.

Kowalczuk – Walędziak M. (2014), Transfer wiedzy miedzy uczelniami a instytucjami społecznej praktyki edukacyjnej. [w:] Twórcze wiązanie teorii i praktyki pedagogicznej. Możliwości, wyzwania, inspiracje, (red.) M. Kowalczuk – Walędziak, A. Korzeniecka – Bondar, K. Bocheńska – Włostowska, Kraków.

Kunowski S. Podstawy współczesnej pedagogiki. Warszawa 1997.

Kwieciński Zbigniew, Edukacja jako blokada rozwoju. Hipotezy dysfunkcjonalności po 20 latach. Nauka 2012, nr 4, s. 77 – 85. Dostępne w pdf na stronie: www.pan.poznan.pl/nauki/N_412_07_Kwiecinski.pdf

Kwieciński Zbigniew, Edukacja publiczna w chybotliwej demokracji. Nauka 2017, nr 3, s. 57 – 70. Dostępne w pdf na stronie: cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.ojs-issn-1231.../731-754.pdf

Kwieciński Zbigniew, Edukacja wobec opóźnienia kulturowego. Nauka 2013, nr 1, s. 19 – 30. Dostępne w pdf na stronie: www.pan.poznan.pl/nauki/N_113_02_Kwiecinski.pdf

Pedagogika T.1. Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.). Warszawa 2004.

Pedagogika. Podstawy nauk o wychowaniu. Tom 1, B. Śliwerski (red.). Gdańsk 2006.

Pogranicza pedagogiki i nauk pomocniczych. S. Palka (red.), Kraków 2004.

Prokopiuk W., Szanse urzeczywistnienia idei humanizacji kształcenia u schyłku XX wieku. W: Współczesność a kształcenie nauczycieli. H. Kwiatkowska, T. Lewowicki, S. Dylak (red.), Warszawa 2000.

Rubacha K. (2004). Edukacja jako przedmiot pedagogiki i jej subdyscyplin. [W:] Pedagogika. T.1. Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.). Warszawa, s. 24 – 29.

Suchodolski B., Świat humanistyczny. „Kwartalnik Pedagogiczny” 1985, nr 2.

Śliwerski B. (2015), Potoczna wiedza pedagogiczna w popularnym piśmiennictwie poradnikowym. "Studia Poradoznawcze", nr 4, s. 15-29.

Śliwerski Bogusław, Pedagogika na zakręcie. Kultura i Edukacja , 2014, nr 2. Dostępne w pdf na stronie: http://www.kultura-i-edukacja.pl/ojs/index.php?journal=kie&page=article&op=view&path%5B%5D=306&path%5B%5D=300

Śliwerski Bogusław, Pedagogika nadziei. Prima Educatione , 2017, nr 1. Dostępne w pdf na stronie: http://journals.umcs.pl/pe/article/view/6392/4489

Wychowanie. Pojęcia – procesy – konteksty. M. Dudzikowa, M. Czerepaniak – Walczak (red.), Tom I, Gdańsk 2007.

Literatura uzupełniająca:

Chalmers A., Czym jest to co zwiemy nauką? Wrocław 1993 .

Wołoszyn S., Nauki o wychowaniu w Polsce w XX wieku. Próba syntetycznego zarysu na tle porównawczym. Warszawa 1998.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22"

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alicja Korzeniecka-Bondar
Prowadzący grup: Alicja Korzeniecka-Bondar, Tomasz Prymak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

Nazwa kierunku studiów: Pedagogika Opiekuńczo - Wychowawcza

Poziom kształcenia: Studia I stopnia

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

ECTS: 6 punktów

Język przedmiotu: Język polski

Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy, Moduł 4

Rok studiów /semestr I rok/ I semestr

Wymagania wstępne: Ogólna wiedza z przedmiotów humanistycznych i społecznych z zakresu szkoły średniej.

Umiejętność samodzielnego formułowania poglądów dotycząca ważnych kwestii społecznych.

Zaangażowanie i odpowiedzialność za proces własnego uczenia się.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć 15 h wykładów + 45 h ćwiczeń

Cele przedmiotu: · Zapoznanie studentów z miejscem i znaczeniem nauk pedagogicznych w systemie nauk oraz ich specyfiką przedmiotową i metodologiczną.· Zapoznanie studentów z podstawowymi kategoriami używanymi w badaniach nad edukacją i wychowaniem. · Zapoznanie studentów z elementarną wiedzą o wychowaniu.· Przygotowanie studentów do korzystania z wiedzy z zakresu pedagogiki w celu analizowania i interpretowania problemów edukacyjnych, wychowawczych. · Przygotowanie studentów do samodzielnego zdobywania wiedzy i rozwijania umiejętności.· Przygotowanie studentów do oceny poziomu swojej wiedzy i umiejętności.

Treści przedmiotu: ·

Nauka wśród innych form ludzkiego doświadczenia. Rodzaje wiedzy tworzonej w naukach społecznych.

Krytyczna analiza założeń pozytywizmu i antypozytywizmu.

Współczesne rozumienie humanizmu. Świat humanistyczny i zadania edukacji humanistycznej.

Przedmiot badań i system pojęciowy współczesnej polskiej pedagogiki

Klasyfikacje nauk pedagogicznych. Interakcje nauk pedagogicznych z innymi naukami

Związek teorii pedagogicznej z praktyką edukacyjną

Wychowanie. Pojęcie – znaczenia – dylematy.

Pojęcie edukacja. Filozoficzne podstawy edukacji

Metody nauczania: wykład, dyskusja, pokaz, praca z książką, burza mózgów, gry dydaktyczne, metody ewaluacyjne.

Formy zaliczenia przedmiotu: zaliczenia cząstkowe ćwiczeń (kolokwium), ocena aktywności studenta na ćwiczeniach, ocena za referat, zaliczenie ćwiczeń na ocenę, egzamin.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Dewey J., Demokracja i wychowanie. Warszawa 1972.

Ewolucja tożsamości pedagogiki. H. Kwiatkowska (red.), Warszawa 1994.

Gnitecki J., Status metodologiczny nauk pedagogicznych, Poznań 2006.

Gutek G.L., Filozoficzne i ideologiczne podstawy edukacji. GWP, Gdańsk 2003.

Hejnicka - Bezwińska T., Pedagogika. Podręcznik dla pierwszego stopnia kształcenia na poziomie wyższym. Warszawa 2015.

Hejnicka - Bezwińska T., Tożsamość pedagogiki. Od ortodoksji ku heterogeniczności. Warszawa 1997.

Kamiński S., Nauka i metoda. Pojęcie nauki i klasyfikacja nauk. Lublin 1992.

Klus-Stańska, D. (2012). Wiedza, która zniewala – transmisyjne tradycje w szkolnej edukacji. Forum Oświatowe, 46(1), 21–40.

Kohlberg L., Mayer R., Rozwój jako cel wychowania. W: Spory o edukację, Dylematy i kontrowersje we współczesnych pedagogiach. Z. Kwieciński, L. Witkowski (red.), Warszawa 1993.

Kowalczuk – Walędziak M. (2014), Transfer wiedzy miedzy uczelniami a instytucjami społecznej praktyki edukacyjnej. [w:] Twórcze wiązanie teorii i praktyki pedagogicznej. Możliwości, wyzwania, inspiracje, (red.) M. Kowalczuk – Walędziak, A. Korzeniecka – Bondar, K. Bocheńska – Włostowska, Kraków.

Kunowski S. Podstawy współczesnej pedagogiki. Warszawa 1997.

Kwieciński Zbigniew, Edukacja jako blokada rozwoju. Hipotezy dysfunkcjonalności po 20 latach. Nauka 2012, nr 4, s. 77 – 85. Dostępne w pdf na stronie: www.pan.poznan.pl/nauki/N_412_07_Kwiecinski.pdf

Kwieciński Zbigniew, Edukacja publiczna w chybotliwej demokracji. Nauka 2017, nr 3, s. 57 – 70. Dostępne w pdf na stronie: cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.ojs-issn-1231.../731-754.pdf

Kwieciński Zbigniew, Edukacja wobec opóźnienia kulturowego. Nauka 2013, nr 1, s. 19 – 30. Dostępne w pdf na stronie: www.pan.poznan.pl/nauki/N_113_02_Kwiecinski.pdf

Pedagogika T.1. Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.). Warszawa 2004.

Pedagogika. Podstawy nauk o wychowaniu. Tom 1, B. Śliwerski (red.). Gdańsk 2006.

Pogranicza pedagogiki i nauk pomocniczych. S. Palka (red.), Kraków 2004.

Prokopiuk W., Szanse urzeczywistnienia idei humanizacji kształcenia u schyłku XX wieku. W: Współczesność a kształcenie nauczycieli. H. Kwiatkowska, T. Lewowicki, S. Dylak (red.), Warszawa 2000.

Rubacha K. (2004). Edukacja jako przedmiot pedagogiki i jej subdyscyplin. [W:] Pedagogika. T.1. Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.). Warszawa, s. 24 – 29.

Suchodolski B., Świat humanistyczny. „Kwartalnik Pedagogiczny” 1985, nr 2.

Śliwerski B. (2015), Potoczna wiedza pedagogiczna w popularnym piśmiennictwie poradnikowym. "Studia Poradoznawcze", nr 4, s. 15-29.

Śliwerski Bogusław, Pedagogika na zakręcie. Kultura i Edukacja , 2014, nr 2. Dostępne w pdf na stronie: http://www.kultura-i-edukacja.pl/ojs/index.php?journal=kie&page=article&op=view&path%5B%5D=306&path%5B%5D=300

Śliwerski Bogusław, Pedagogika nadziei. Prima Educatione , 2017, nr 1. Dostępne w pdf na stronie: http://journals.umcs.pl/pe/article/view/6392/4489

Wychowanie. Pojęcia – procesy – konteksty. M. Dudzikowa, M. Czerepaniak – Walczak (red.), Tom I, Gdańsk 2007.

Literatura uzupełniająca:

Chalmers A., Czym jest to co zwiemy nauką? Wrocław 1993 .

Wołoszyn S., Nauki o wychowaniu w Polsce w XX wieku. Próba syntetycznego zarysu na tle porównawczym. Warszawa 1998.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

Nazwa kierunku studiów: Pedagogika Opiekuńczo - Wychowawcza

Poziom kształcenia: Studia I stopnia

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

ECTS: 6 punktów

Język przedmiotu: Język polski

Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy, Moduł 4

Rok studiów /semestr I rok/ I semestr

Wymagania wstępne: Ogólna wiedza z przedmiotów humanistycznych i społecznych z zakresu szkoły średniej.

Umiejętność samodzielnego formułowania poglądów dotycząca ważnych kwestii społecznych.

Zaangażowanie i odpowiedzialność za proces własnego uczenia się.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć 15 h wykładów + 45 h ćwiczeń

Cele przedmiotu: · Zapoznanie studentów z miejscem i znaczeniem nauk pedagogicznych w systemie nauk oraz ich specyfiką przedmiotową i metodologiczną.· Zapoznanie studentów z podstawowymi kategoriami używanymi w badaniach nad edukacją i wychowaniem. · Zapoznanie studentów z elementarną wiedzą o wychowaniu.· Przygotowanie studentów do korzystania z wiedzy z zakresu pedagogiki w celu analizowania i interpretowania problemów edukacyjnych, wychowawczych. · Przygotowanie studentów do samodzielnego zdobywania wiedzy i rozwijania umiejętności.· Przygotowanie studentów do oceny poziomu swojej wiedzy i umiejętności.

Treści przedmiotu: ·

Nauka wśród innych form ludzkiego doświadczenia. Rodzaje wiedzy tworzonej w naukach społecznych.

Krytyczna analiza założeń pozytywizmu i antypozytywizmu.

Współczesne rozumienie humanizmu. Świat humanistyczny i zadania edukacji humanistycznej.

Przedmiot badań i system pojęciowy współczesnej polskiej pedagogiki

Klasyfikacje nauk pedagogicznych. Interakcje nauk pedagogicznych z innymi naukami

Związek teorii pedagogicznej z praktyką edukacyjną

Wychowanie. Pojęcie – znaczenia – dylematy.

Pojęcie edukacja. Filozoficzne podstawy edukacji

Metody nauczania: wykład, dyskusja, pokaz, praca z książką, burza mózgów, gry dydaktyczne, metody ewaluacyjne.

Formy zaliczenia przedmiotu: zaliczenia cząstkowe ćwiczeń (kolokwium), ocena aktywności studenta na ćwiczeniach, ocena za referat, zaliczenie ćwiczeń na ocenę, egzamin.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Dewey J., Demokracja i wychowanie. Warszawa 1972.

Ewolucja tożsamości pedagogiki. H. Kwiatkowska (red.), Warszawa 1994.

Gnitecki J., Status metodologiczny nauk pedagogicznych, Poznań 2006.

Gutek G.L., Filozoficzne i ideologiczne podstawy edukacji. GWP, Gdańsk 2003.

Hejnicka - Bezwińska T., Pedagogika. Podręcznik dla pierwszego stopnia kształcenia na poziomie wyższym. Warszawa 2015.

Hejnicka - Bezwińska T., Tożsamość pedagogiki. Od ortodoksji ku heterogeniczności. Warszawa 1997.

Kamiński S., Nauka i metoda. Pojęcie nauki i klasyfikacja nauk. Lublin 1992.

Klus-Stańska, D. (2012). Wiedza, która zniewala – transmisyjne tradycje w szkolnej edukacji. Forum Oświatowe, 46(1), 21–40.

Kohlberg L., Mayer R., Rozwój jako cel wychowania. W: Spory o edukację, Dylematy i kontrowersje we współczesnych pedagogiach. Z. Kwieciński, L. Witkowski (red.), Warszawa 1993.

Kowalczuk – Walędziak M. (2014), Transfer wiedzy miedzy uczelniami a instytucjami społecznej praktyki edukacyjnej. [w:] Twórcze wiązanie teorii i praktyki pedagogicznej. Możliwości, wyzwania, inspiracje, (red.) M. Kowalczuk – Walędziak, A. Korzeniecka – Bondar, K. Bocheńska – Włostowska, Kraków.

Kunowski S. Podstawy współczesnej pedagogiki. Warszawa 1997.

Kwieciński Zbigniew, Edukacja jako blokada rozwoju. Hipotezy dysfunkcjonalności po 20 latach. Nauka 2012, nr 4, s. 77 – 85. Dostępne w pdf na stronie: www.pan.poznan.pl/nauki/N_412_07_Kwiecinski.pdf

Kwieciński Zbigniew, Edukacja publiczna w chybotliwej demokracji. Nauka 2017, nr 3, s. 57 – 70. Dostępne w pdf na stronie: cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.ojs-issn-1231.../731-754.pdf

Kwieciński Zbigniew, Edukacja wobec opóźnienia kulturowego. Nauka 2013, nr 1, s. 19 – 30. Dostępne w pdf na stronie: www.pan.poznan.pl/nauki/N_113_02_Kwiecinski.pdf

Pedagogika T.1. Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.). Warszawa 2004.

Pedagogika. Podstawy nauk o wychowaniu. Tom 1, B. Śliwerski (red.). Gdańsk 2006.

Pogranicza pedagogiki i nauk pomocniczych. S. Palka (red.), Kraków 2004.

Prokopiuk W., Szanse urzeczywistnienia idei humanizacji kształcenia u schyłku XX wieku. W: Współczesność a kształcenie nauczycieli. H. Kwiatkowska, T. Lewowicki, S. Dylak (red.), Warszawa 2000.

Rubacha K. (2004). Edukacja jako przedmiot pedagogiki i jej subdyscyplin. [W:] Pedagogika. T.1. Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.). Warszawa, s. 24 – 29.

Suchodolski B., Świat humanistyczny. „Kwartalnik Pedagogiczny” 1985, nr 2.

Śliwerski B. (2015), Potoczna wiedza pedagogiczna w popularnym piśmiennictwie poradnikowym. "Studia Poradoznawcze", nr 4, s. 15-29.

Śliwerski Bogusław, Pedagogika na zakręcie. Kultura i Edukacja , 2014, nr 2. Dostępne w pdf na stronie: http://www.kultura-i-edukacja.pl/ojs/index.php?journal=kie&page=article&op=view&path%5B%5D=306&path%5B%5D=300

Śliwerski Bogusław, Pedagogika nadziei. Prima Educatione , 2017, nr 1. Dostępne w pdf na stronie: http://journals.umcs.pl/pe/article/view/6392/4489

Wychowanie. Pojęcia – procesy – konteksty. M. Dudzikowa, M. Czerepaniak – Walczak (red.), Tom I, Gdańsk 2007.

Literatura uzupełniająca:

Chalmers A., Czym jest to co zwiemy nauką? Wrocław 1993 .

Wołoszyn S., Nauki o wychowaniu w Polsce w XX wieku. Próba syntetycznego zarysu na tle porównawczym. Warszawa 1998.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.