Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język obcy - niemiecki cz.3

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-OS1-2JNI3 Kod Erasmus / ISCED: 05.0 / (0110) Pedagogika
Nazwa przedmiotu: Język obcy - niemiecki cz.3
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 2 rok 1st. POW stac. sem. zimowy
Moduł ogólnouczelniany - stac. I stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty

Założenia (opisowo):

Zakłada się znajomość słownictwa, struktur leksykalnych i gramatycznych umożliwiających studentowi podjęcie nauki na poziomie B2

Skrócony opis:

Celem lektoratu języka niemieckiego jest przygotowanie studentów do posługiwania się językiem niemieckim w kontaktach z użytkownikami tego języka: specjalistami, jak również w komunikacji z osobami spoza grona specjalistów. Ważne są również ćwiczenia w zakresie przygotowania do wystąpień ustnych. Istotna jest też komunikacja interkulturowa, także wybrane zagadnienia i podstawowa terminologia z zakresu nauk pedagogicznych.

Pełny opis:

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Język obcy - niemiecki

Jednostka - Wydział Nauk o Edukacji

Kierunek - Pedagogika

Profil ogólnoakademicki

Studia stacjonarne

Dziedzina nauki – językoznawstwo

Dyscyplina – języki specjalistyczne

II rok/I semestr

Liczba godzin: 30

1 pkt ECTS

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagający bezpośredniego udziału nauczyciela: 30 godzin

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagający bezpośredniego udziału nauczyciela: 30 godzin

Ogólny nakład pracy studenta: 35 godz., w tym: udział w ćwiczeniach - 30 godz. , w konsultacjach - 1 godz. , praca własna studenta w postaci: wykonywania zadań domowych, przygotowywanie się do testów i zaliczeń.

Literatura:

materiały specjalistyczne i popularnonaukowee online na poziomie B 1/ B 2

Koithan Ute, Schmitz Helen, Aspekte neu, Mittelstufe Deutsch, Lehrbuch, Arbeitsbuch B1+, Klett 2018,

Koithan Ute, Schmitz Helen, Aspekte neu, Mittelstufe Deutsch, Lehrbuch, Arbeitsbuch B2, Klett 2018,

Perlmann-Baume Michaela, Schwalb Susanne, Niveau B1+ Sicher! Deutsch als Fremdsprache, Kursbuch, Arbeitsbuch, Hueber Verlag, 2018

Sander, Braun, Doubek, Fuegert, Vitale u.a. " DaF kompakt" B1/B2 , KLETT.2012

Funk, Kuhn, Demme, Winzer u.a. " studio d B 1: , Cornelsen, 2020

Efekty uczenia się:

NIE_ W01, KA6_WG1: Zna elementarną terminologię używaną w pedagogice i rozumie jej źródła oraz zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych.

NIE_ U01, KA6_UW4: Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł w języku obcym i nowoczesnych technologii (ICT).

NIE_U03, KA6_UK2: Ma rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, potrafi używać języka specjalistycznego i porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie pedagogiki, jak i z odbiorcami spoza grona specjalistów.

NIE_K01, KA6_KK1: Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia.

NIE_K02, KA6_KO3: Jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania pedagogiczne i zdolny do porozumiewania się z osobami będącymi i nie będącymi specjalistami w danej dziedzinie.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę po trzecim semestrze na podstawie:

1. pisemnych prac domowych

2. oceny z testu końcowego, warunkiem zaliczenia testu jest min. 51% punktacji całkowitej.

3. aktywnego udziału w zajęciach

4. obecności na zajęciach - student ma prawo do 2 nieusprawiedliwionych nieobecności w semestrze

5. prezentacji prac projektowych

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Harbig, Barbara Poskrobko, Dorota Żmudzka
Prowadzący grup: Anna Harbig, Barbara Poskrobko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.